ISSN 1300-1868
 

Original Research (Original Article) 


Fiscal Sociology as an Alternative Approach to the Public Finance: Pioneers

Mesut SERT.

Abstract
This article, as an alternative approach to the public finance which is about fiscal sociology is started from the differences between the Continental Europe and Anglo-Saxon tradition wherein the public finance emerged as an independent discipline. It asserts that this discrepancy in emergence continuum is decisive in contemporary public finance discipline. In this article the neoclassical public finance approach that addresses financial issues by reducing it in technical field and by breaking it up from its social and historical context will be evaluated critically by the standpoints o f Goldscheid, Schumpeter and O ’Connor who could be taken as pioneers.

Key words: Public Finance, Fiscal Sociology, Goldscheid, Schumpeter, O ’Connor. JEL Classification: H00, B10, N94, Z13.“MALİYE”YE ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM OLARAK MALİ SOSYOLOJİ: ÖNCÜLER

Ozet
Maliye’ye eleştirel bir yaklaşım olan mali sosyolojiyi üzerine olan bu çalışma, bir disiplin olarak maliyenin ortaya çıkışındaki Kıt’a Avrupa’sı ve Anglo­ Sakson gelenekler arasındaki farklılığı temel hareket noktası olarak ele alır. Ortaya çıkış sürecindeki bu farklılığın, günümüz maliye disiplini açısından belirleyici olduğunu ileri sürer. Çalışmada, Anglo-Sakson geleneğin bir devamı olarak, mali sorunu teknik bir düzeye indirgeyip toplumsal ve tarihsel bağlarından kopuk bir şekilde ele alan hâkim neo-klasik maliye yaklaşımı karşısında; Kıt’a Avrupa’sı geleneğinden beslenen mali sosyolojinin alternatif olma özelliği, ilk öncüler olarak ele alabileceğimiz Goldscheid, Schumpeter ve O’Connor’ın görüşleri çerçevesinde ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Maliye, Mali Sosyoloji, Goldscheid, Schumpeter, O ’Connor. JEL Sınıflaması: H00, B10, N94, Z13.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Mesut SERT
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 2597
Downloaded: 630
Cited: 0

REFERENCES
ANDIÇ, F. , S. Andýç (1985/1999), “An Exploration into Fiscal Sociology: Ibn Khaldun, Schumpeter, and Public Choice”, in The Legacy o f Joseph A.Schumpeter Volume II,H. Hahush (eds.), Edward Elgar, USA: 1999, pp. 199-214.
BACKHAUS, J. (2002), “Fiscal Sociology What For?”, American Journal o fEconomics and Sociology,61 (1), January 2002, 55-77.
BLOCK, F. (1981), “The Fiscal Crisis of the Capitalist State”, AnnualReview o f Sociology,7, 1981, 1-27.
BELL, D. (1976), The Cultural Contradictions o f Capitalism, Basic Books, New York, 1976.
BOGGERI, M.L., J.W. Sundelson (1938), “Italian Theories of Fiscal Science”, Political Science Quarterly,53 (2), Jun, 1938, 249-267.
CAMPHELL, J.L. (1993), “The State and Fiscal Sociology”, Annual Reviewo f Sociology19, 1993, 163-185.
GÜRKAN, C. (2011a), “Marx’in Ekonomi Politiðinde Devlet Borcu ve Vergiler”, içinde Kriz ve Maliye Düþüncesinde Deðiþim: Ýzzettin Önder ’e Armaðan,A., Pýnarvd. (der), SAV Yayýnlan: Ýstanbul, 2011, ss. 215-249.
GÜRKAN, C. (2011b), “Ekonomi Politik Olarak Kamu Maliyesi: Kavramsal ve Yöntembilimsel Bir Ýnceleme”, Toplum ve Bilim 121, Temmuz 2011, 174-200.
GOLDSCHEID, R. (1925/1964), “A Sociological Approach to Problems of Public Finance”, in Classics in the Theory o f Public Finance, R. Musgrave, A Peacock (eds), London St Martin Pres, 1964, pp. 202-13.
HODGSON, G. M. (2001), How Economics Forgot History: The Problem o fHistorical Specificity in Social Science,Routledge: London and New York, 2001.
ÝBN HALDUN (1990), Mukaddime, 2 Cilt, Çev. Z.K. Ugan, M.E.B. Yayýnlan, Ýstanbul: 1990-1991.
MANN, F. K. (1943), “The Sociology of Taxation”, The Review o f Politics,5 (2), 1943, 225-235.
MUSGRAVE, R.A. (1959), The Theory o f Public Finance, A Study in PublicEconomy, McGraw-Hill, New York, Toronto, London: 1959.
MUSGRAVE, R. A. (1980), “Theories of Fiscal Crisis: An Essay in Fiscal Sociology”, in H. Aaron, M. Boskin (eds.), The Economics o f Taxation, The Brooking Institution, Washington: 1980, pp. 361-390.
MUSGRAVE, R.A. (1992), “Schumpeter’s Crisis of the Tax State: An Essay in Fiscal Sociology”, Journal o f Evolutionary Economics,2, 89-113.
MUSGRAVE, R., PEACOCK, A. (eds) (1964), Classics in the Theory o fPublic Finance,London St Martin Pres, 1964.
O’CONNOR, J. (1973), The Fiscal Crisis o f The State, St. Nartin Pres, New York: 1973.
PADGET, J. H. (1981), “Hierarchy and Ecological Control in Federal Budgetary Decision Making”, The American Journal o f Sociology,87 (1), 1981, 75-129.
SERT, M. (2010), Ulus Devlet ve Vergiler: Karþýlaþtýrmalý Tarihsel BirAnaliz, Yayýnlanmamýþ Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi SBE., 2010.
SCHUMPETER, J. (1918/1991), “The Crisis of Tax State, in R. Swedberg (eds.) Joseph A. Schumpeter: The Economics and Sociology o f Capitalism,Princeton New Jersey: Princeton University Press, 1991, pp. 99-140.
SELIGMAN, E.R. (1926), “The Social Theory of Fiscal Science I”, PoliticalScience Quarterly,41 (2), June 1926, 193-218

How to Cite this Article
Pubmed Style

Mesut SERT. [Fiscal Sociology as an Alternative Approach to the Public Finance: Pioneers]. Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 1-16. Turkish. doi:10.5455/ey.20015


Web Style

Mesut SERT. [Fiscal Sociology as an Alternative Approach to the Public Finance: Pioneers]. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=155070 [Access: November 21, 2018]. Turkish. doi:10.5455/ey.20015


AMA (American Medical Association) Style

Mesut SERT. [Fiscal Sociology as an Alternative Approach to the Public Finance: Pioneers]. Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 1-16. Turkish. doi:10.5455/ey.20015Vancouver/ICMJE Style

Mesut SERT. [Fiscal Sociology as an Alternative Approach to the Public Finance: Pioneers]. Ekonomik Yaklasim. (2011), [cited November 21, 2018]; 22(81): 1-16. Turkish. doi:10.5455/ey.20015Harvard Style

Mesut SERT (2011) [Fiscal Sociology as an Alternative Approach to the Public Finance: Pioneers]. Ekonomik Yaklasim, 22 (81), 1-16. Turkish. doi:10.5455/ey.20015Turabian Style

Mesut SERT. 2011. [Fiscal Sociology as an Alternative Approach to the Public Finance: Pioneers]. Ekonomik Yaklasim, 22 (81), 1-16. Turkish. doi:10.5455/ey.20015Chicago Style

Mesut SERT. "[Fiscal Sociology as an Alternative Approach to the Public Finance: Pioneers]." Ekonomik Yaklasim 22 (2011), 1-16. Turkish. doi:10.5455/ey.20015MLA (The Modern Language Association) Style

Mesut SERT. "[Fiscal Sociology as an Alternative Approach to the Public Finance: Pioneers]." Ekonomik Yaklasim 22.81 (2011), 1-16. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.20015APA (American Psychological Association) Style

Mesut SERT (2011) [Fiscal Sociology as an Alternative Approach to the Public Finance: Pioneers]. Ekonomik Yaklasim, 22 (81), 1-16. Turkish. doi:10.5455/ey.20015

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE’DE 1994, 2001 VE 2008-9 EKONOMİK KRİZLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
  ECONOMIC CRISES IN TURKEY: A COMPARATIVE ANALYSIS OF FAILURES IN 1994, 2001 AND 2008-9 [Turkish]
  Oktar TÜREL
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(75): 27-75
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10704

 • BÜYÜME: NEYİN BÜYÜMESİ? İktisadi Büyümeye İlişkin Eleştirel Bir Değerlendirme
  GROWTH? GROWTH OF WHAT? A Critical Assesment of Economic Growth [Turkish]
  Mustafa DURMUŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 37-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34097

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34098

 • İLERİYE DÖNÜK YENİ KEYNESYEN PARA POLİTİKASI REAKSİYON FONKSİYONUNUN TAHMİNİ: TAYLOR KURALI’NIN, MCCALLUM KURALI’NIN, TAYLOR-MCCALLUM MELEZ KURALI’NIN TÜRKİYE EKONOMİSİNDE GEÇERLİLİĞİ
  Estimation of New Keynesian Monetary Policy Reaction Function: Availability of Taylor Rule, McCallum Rule and Hybrid Taylor-McCallum Rule in Turkish Economy [Turkish]
  Hakan Naim ARDOR, Serdar VARLIK
  Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(89): 45-71
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35302

 • Orta Gelir Tuzağından Çıkış
  Rise from Middle Income Trap [Turkish]
  Yusuf Kurtoğlu
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(90): 71-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35313

 • KÜRESEL GIDA KRİZİ: ÜÇÜNCÜ GIDA REJİMİ, KÜRESEL SERMAYE VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER
  Global Food Crisis: The Third Food Regime, Global Capital and The Developing Countries [Turkish]
  Sibel ÇAŞKURLU
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(Special): 161-194
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20011

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35901

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • DIŞ TİCARET KURAMINDA ÇEKİM MODELİ
  The Gravity Model in International Trade Theory [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(88): 1-34
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35200

 • Tarihsel Dönüşüm Sorunu
  English Title Not Available [Turkish title: Tarihsel Dönüşüm Sorunu] [Turkish]
  Aziz KONUKMAN
  Ekonomik Yaklasim. 1980; 1(2): 136-147
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10017

 • İLERİYE DÖNÜK YENİ KEYNESYEN PARA POLİTİKASI REAKSİYON FONKSİYONUNUN TAHMİNİ: TAYLOR KURALI’NIN, MCCALLUM KURALI’NIN, TAYLOR-MCCALLUM MELEZ KURALI’NIN TÜRKİYE EKONOMİSİNDE GEÇERLİLİĞİ
  Estimation of New Keynesian Monetary Policy Reaction Function: Availability of Taylor Rule, McCallum Rule and Hybrid Taylor-McCallum Rule in Turkish Economy [Turkish]
  Hakan Naim ARDOR, Serdar VARLIK
  Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(89): 45-71
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35302

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10334

 • BÜYÜME: NEYİN BÜYÜMESİ? İktisadi Büyümeye İlişkin Eleştirel Bir Değerlendirme
  GROWTH? GROWTH OF WHAT? A Critical Assesment of Economic Growth [Turkish]
  Mustafa DURMUŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 37-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34097

 • Cinsiyet Temelli Olarak Ayrışmış İşgücü Piyasası ve Çalışma Yaşamı Tercihleri: Türkiye’den Kanıt
  Gender Segregated Labor Market and Work-Life Preferences: Evidence from Turkey [English]
  Meltem İNCE YENİLMEZ
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 1-20
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35514

 • Merkez Bankası Döviz Rezervlerinin Belirleyicileri: Türkiye Örneği
  Determinants of the Central Bank Foreign Currency Reserves: The Case of Turkey [Turkish]
  Emek Aslı CİNEL, Nebiye YAMAK
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 21-38
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35515

 • 1971 SONRASINDA TÜRKİYE’DE İZLENEN DÖVİZ KURU POLİTİKASI
  English Title Not Available [Turkish Title: 1971 SONRASINDA TÜRKİYE’DE İZLENEN DÖVİZ KURU POLİTİKASI] [Turkish]
  Nahit TÖRE
  Ekonomik Yaklasim. 1981; 2(4): 1-25
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10029

 • Most Cited Articles
 • TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİK SİSTEMİ’NDEKİ CİNSİYET FARKLILIKLARININ ANALİZİ
  An Analysis of Gender Gaps in the Private Pension Scheme in Turkey [English]
  S. Cihan BOZKUŞ, Adem Y. ELVEREN
  Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(69): 89-106
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10677
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • [Türkçe Başlık Yok]
  TOURISM AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY [English]
  Jülide Yıldırım Öcal, Nadir Öcal
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 131-141
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10503
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  English Title Not Available [Turkish Title: EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA] [Turkish]
  Filiz Elmas ÖZAĞ
  Ekonomik Yaklasim. 1994; 5(12): 63-77
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10174
  Cited : 3 times [Click to see citing articles]

 • Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi: Toplumsal Cinsiyetçi Bir Yaklaşım
  THE INDIVIDUAL PENSION SYSTEM IN TURKEY: A GENDERED PERSPECTIVE [English]
  Şule ŞAHİN, Helga RITTERSBERGER-TILIÇ, Adem Yavuz ELVEREN
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(77): 115-142
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20039
  Cited : 3 times [Click to see citing articles]

 • GCC PETRODOLAR FAZLALIĞI VE ABD CARİ AÇIK DENGESİZLİĞİ
  GCC PETRODOLLAR SURPLUSES AND THE US CURRENT ACCOUNT IMBALANCE [English]
  Shawkat HAMMOUDEH, Ramazan SARI, Eisa ALESIA
  Ekonomik Yaklasim. 2009; 20(73): 39-54
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10695
  Cited : 2 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 2 times [Click to see citing articles]

 • İstihdam, İktisadi Büyüme ve İşgücü Piyasası Performansı: Türkiye Örneği
  EMPLOYMENT, ECONOMIC GROWTH AND LABOR MARKET PERFORMANCE: THE CASE OF TURKEY [English]
  Alparslan AKÇORAOĞLU
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(77): 101-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20038
  Cited : 2 times [Click to see citing articles]

 • Türkiye'de Bölgesel Ekonomik Aktivite: Yeni Ekonomik Coğrafya Yaklaşımı
  Regional Economic Activity in Turkey: A New Economic Geography Approach [English]
  Mehmet Burak TURGUT
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 39-63
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35516
  Cited : 2 times [Click to see citing articles]

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001
  Cited : 2 times [Click to see citing articles]

 • İhracatta Çeşitlenme: Türkiye’nin Yoğun ve Yaygın Marjları
  EXPORT DIVERSIFICATION AND COMPETITIVENESS: INTENSIVE AND EXTENSIVE MARGINS OF TURKEY [English]
  Seda EKMEN, Güzin ERLAT
  Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(88): 35-64
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35201
  Cited : 2 times [Click to see citing articles]