E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


R&D-Based Economic Growth and Technological Progress: Panel-System GMM Analysis for Emerging Economies

Ayşe YAMAK, Alpaslan AKÇORAOĞLU.

Abstract
It is a generally accepted idea that in the digital age emerging markets of the global economy should realize a transition to an economic development model based on technological development and innovation in order to close the gap between their economies and advanced economies. One of the main contributions of this paper to the empirical growth literature is that it analyzes the empirical reationship between technological development and economic growth by focusing on ‘emerging economies’ and by employing the recent data of the variables. Another major novelty of this article is that it compares the empirical results of the emerging economies to those of developed countries. In this paper, the relationship between economic growth and technological progress is examined by using the production and innovation models in Romer (1990), one of the R&D-based endogenous growth models. In the analysis, the panel system-GMM estimator, one of the dynamic panel data analysis methods, was applied using the data of 44 countries in the emerging markets and developed economies for the period of 2000-2020. The results of the macro level production function estimations indicate that innovation, human capital and trade openness variables have a positive and statistically significant impact on economic growth in emerging economies. According to the innovation function estimation results, the one-period lagged value of the patent applications, the R&D stock and human capital affect innovation positively and statistically significantly in the emerging eonomies. The results of the analysis largely support the theoretical framework presented in Romer (1990); according to the findings, technological innovation develops endogenously in emerging economies.

Key words: Technological Progress, Economic Growth, Emerging Economies, R&D driven Growth, Panel System-GMM Analysis. JEL Codes: O30, C33, C50.Ar-Ge Tabanlı İktisadi Büyüme ve Teknolojik Gelişme Yükselen Ekonomiler İçin Panel-Sistem GMM Analizi

Ozet
Küresel ekonominin yükselen ekonomilerinin, ‘dijital dönüşüm’ çağında gelişmiş ülkeler ile aralarındaki açığı kapatabilmeleri için teknolojik yenilik odaklı bir iktisadi kalkınma modeline geçmelerinin zorunlu olduğu düşünülmektedir. Bu makalenin diğer ampirik çalışmalardan en önemli farkı, yükselen ekonomiler bağlamında teknolojik gelişme ve iktisadi büyüme ilişkisini yakın dönem verilerini kullanarak incelemesidir. Bu ampirik makalenin bir diğer özgün özelliği ise yükselen ekonomilere ilişkin ampirik bulgular ile dünya ekonomisine ilişkin bulguları karşılaştırmasıdır. İktisadi büyüme ile teknolojik gelişme arasındaki ilişkinin ampirik analizinde yeni geliştirilen panel sistem-GMM teknikleri kullanılmıştır. Ar-Ge’ye dayalı içsel büyüme modellerinden Romer (1990) çalışmasında yer alan üretim ve inovasyon modelleri kullanılarak iktisadi büyüme ve teknolojik gelişme arasındaki ilişki incelenmiştir. Gelişmiş ekonomiler ve yükselen ekonomiler ülke sınıflamalarında yer alan 44 ülkenin 2000-2020 yılları arası verileri kullanılarak dinamik panel veri analizi yöntemlerinden sistem GMM tahmin edicisi uygulanmıştır. Yapılan makro üretim fonksiyonu tahminleri sonucunda, yükselen ekonomilerde inovasyon, beşeri sermaye ve dış ticarete açıklık değişkenlerinin iktisadi büyüme üzerinde pozitif ve istatistiksel olarak anlamı bir etkisi olduğu bulunmuştur. İnovasyon fonksiyonu tahmin sonuçlarına göre teknolojik yenilik değişkeninin bir dönem gecikmeli değeri, beşeri sermaye ve Ar-Ge stoku değişkeni yükselen ekonomilerde inovasyonu pozitif ve anlamlı olarak etkilemektedir. Analiz sonuçları büyük ölçüde Romer’de (1990) sunulan teorik çerçeveyi desteklemekte; bulgulara göre ekonomilerde teknolojik yenilik içsel olarak gelişmektedir.

Anahtar Kelimeler: Teknolojik Gelişme, İktisadi Büyüme, Yükselen Ekonomiler, Ar-Ge Tabanlı Büyüme Modelleri, Panel Sistem-GMM Analizi. JEL Kodları: O30, C33, C50.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Ayşe YAMAK
Articles by Alpaslan AKÇORAOĞLU
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

YAMAK A, AKCORAOĞLU A. [R&D-Based Economic Growth and Technological Progress: Panel-System GMM Analysis for Emerging Economies]. Ekonomik Yaklasim. 2023; 34(127): 169-197. Turkish. doi:10.5455/ey.27002


Web Style

YAMAK A, AKCORAOĞLU A. [R&D-Based Economic Growth and Technological Progress: Panel-System GMM Analysis for Emerging Economies]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=150926 [Access: January 05, 2024]. Turkish. doi:10.5455/ey.27002


AMA (American Medical Association) Style

YAMAK A, AKCORAOĞLU A. [R&D-Based Economic Growth and Technological Progress: Panel-System GMM Analysis for Emerging Economies]. Ekonomik Yaklasim. 2023; 34(127): 169-197. Turkish. doi:10.5455/ey.27002Vancouver/ICMJE Style

YAMAK A, AKCORAOĞLU A. [R&D-Based Economic Growth and Technological Progress: Panel-System GMM Analysis for Emerging Economies]. Ekonomik Yaklasim. (2023), [cited January 05, 2024]; 34(127): 169-197. Turkish. doi:10.5455/ey.27002Harvard Style

YAMAK, A. & AKCORAOĞLU, . A. (2023) [R&D-Based Economic Growth and Technological Progress: Panel-System GMM Analysis for Emerging Economies]. Ekonomik Yaklasim, 34 (127), 169-197. Turkish. doi:10.5455/ey.27002Turabian Style

YAMAK, Ayşe, and Alpaslan AKCORAOĞLU. 2023. [R&D-Based Economic Growth and Technological Progress: Panel-System GMM Analysis for Emerging Economies]. Ekonomik Yaklasim, 34 (127), 169-197. Turkish. doi:10.5455/ey.27002Chicago Style

YAMAK, Ayşe, and Alpaslan AKCORAOĞLU. "[R&D-Based Economic Growth and Technological Progress: Panel-System GMM Analysis for Emerging Economies]." Ekonomik Yaklasim 34 (2023), 169-197. Turkish. doi:10.5455/ey.27002MLA (The Modern Language Association) Style

YAMAK, Ayşe, and Alpaslan AKCORAOĞLU. "[R&D-Based Economic Growth and Technological Progress: Panel-System GMM Analysis for Emerging Economies]." Ekonomik Yaklasim 34.127 (2023), 169-197. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.27002APA (American Psychological Association) Style

YAMAK, A. & AKCORAOĞLU, . A. (2023) [R&D-Based Economic Growth and Technological Progress: Panel-System GMM Analysis for Emerging Economies]. Ekonomik Yaklasim, 34 (127), 169-197. Turkish. doi:10.5455/ey.27002

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]