E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


The Impact of Childcare Subsidies and Earnings Gaps on Gender Differences in Temporal Autonomy in Türkiye

Burça Kızılırmak.


Abstract
This paper examines gender differences in discretionary time in Türkiye. Discretionary time, which is defined as the time remaining after one has done what is necessary in paid work, unpaid household work and personal care, is an indicator of freedom or, more broadly, of well-being. Using the 2014–2015 time use survey of the Turkish Statistical Institute, this study has found that in general, women have less discretionary time than men. There is also a remarkable difference between how men and women use their discretionary time: women spend less of it on leisure, volunteer work and personal care and more on unpaid work than men. This study also conducted simulations to examine the effects of childcare subsidies and increases in earnings of women. The simulations showed that childcare subsidies partially narrow the discretionary time gap between men and women. Surprisingly, increases in women's earnings reduce their discretionary time, increasing time disparity in dual-earner couples. This is because increase in women's earnings increase their shares in total household paid work time, but their share of unpaid labor time remains stable. As a result, these measures should be supplemented with family-support programs that promote equality within households.

Key words: Discretionary time, gender equality, childcare subsidy, gender earnings gap, time use. JEL Codes: J16, J22, D63Türkiye'de Çocuk Bakımı Sübvansiyonlarının ve Cinsiyete Göre Kazanç Farklarının Zaman Kontrolünde Cinsiyet Farklılıkları Üzerindeki Etkisi

Ozet
Bu makale Türkiye'de ihtiyari bağlı (discretioary) zaman kullanımında cinsiyet farklılıklarını incelemektedir. Ücretli iş, ücretsiz ev işi ve kişisel bakım gibi işlerin zorunlu olan kısımlarının yapılmasından sonra kalan zaman olarak tanımlanan ihtiyari zaman, özgürlüğün ya da daha geniş anlamda refahın göstergesidir. Bu çalışmada Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2014-2015 zaman kullanımı verileri kullanılarak yapılan incelemelerde genel olarak kadınların erkeklere göre daha az ihtiyari zamana sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca erkeklerle kadınların kendi ihtiyari zamanlarını kullanma biçimleri arasında da dikkate değer bir fark gözlemlenmektedir: Kadınlar, erkeklere göre bu zamanın daha azını dinlenmeye, gönüllü işlere ve kişisel bakıma, daha fazlasını ise ücretsiz ev işlerine harcıyorlar. Bu çalışmada simülasyonlar yardımıyla çocuk bakımı yardımlarının ve kadınların kazançlarındaki artışların etkileri incelenmiştir. Simülasyonlar, çocuk bakımı sübvansiyonlarının kadınlarla erkekler arasındaki ihtiyari zaman farklılıklarını kısmen daralttığını göstermektedir. Beklenmeyen bir şekilde, her iki eşin de gelir getirici işte çalıştığı ailelerde kadınların kazançlarındaki artışlar ihtiyari zamanlarını azaltarak aile içindeki zaman eşitsizliğini artırmaktadır. Bunun nedeni, kadınların kazançlarının artmasına bağlı olarak çalışma sürelerinin ve ailenin toplam ücretli çalışma süresi içindeki paylarının artması, ancak ücretsiz çalışma süresindeki paylarının değişmemesidir. Sonuç olarak, bu önlemlerin hane halkı içinde eşitliği teşvik eden aile destek programlarıyla desteklenmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: İhtiyari zaman, cinsiyet eşitliği, çocuk bakımı yardımı, cinsiyet kazanç farkı, zaman kullanımı. JEL Kodları: J16, J22, D63


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Burça Kızılırmak
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Burca Kızılırmak. The Impact of Childcare Subsidies and Earnings Gaps on Gender Differences in Temporal Autonomy in Türkiye. Ekonomik Yaklasim. 2024; 35(131): 189-223. doi:10.5455/ey.40003


Web Style

Burca Kızılırmak. The Impact of Childcare Subsidies and Earnings Gaps on Gender Differences in Temporal Autonomy in Türkiye. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=190840 [Access: June 30, 2024]. doi:10.5455/ey.40003


AMA (American Medical Association) Style

Burca Kızılırmak. The Impact of Childcare Subsidies and Earnings Gaps on Gender Differences in Temporal Autonomy in Türkiye. Ekonomik Yaklasim. 2024; 35(131): 189-223. doi:10.5455/ey.40003Vancouver/ICMJE Style

Burca Kızılırmak. The Impact of Childcare Subsidies and Earnings Gaps on Gender Differences in Temporal Autonomy in Türkiye. Ekonomik Yaklasim. (2024), [cited June 30, 2024]; 35(131): 189-223. doi:10.5455/ey.40003Harvard Style

Burca Kızılırmak (2024) The Impact of Childcare Subsidies and Earnings Gaps on Gender Differences in Temporal Autonomy in Türkiye. Ekonomik Yaklasim, 35 (131), 189-223. doi:10.5455/ey.40003Turabian Style

Burca Kızılırmak. 2024. The Impact of Childcare Subsidies and Earnings Gaps on Gender Differences in Temporal Autonomy in Türkiye. Ekonomik Yaklasim, 35 (131), 189-223. doi:10.5455/ey.40003Chicago Style

Burca Kızılırmak. "The Impact of Childcare Subsidies and Earnings Gaps on Gender Differences in Temporal Autonomy in Türkiye." Ekonomik Yaklasim 35 (2024), 189-223. doi:10.5455/ey.40003MLA (The Modern Language Association) Style

Burca Kızılırmak. "The Impact of Childcare Subsidies and Earnings Gaps on Gender Differences in Temporal Autonomy in Türkiye." Ekonomik Yaklasim 35.131 (2024), 189-223. Print. doi:10.5455/ey.40003APA (American Psychological Association) Style

Burca Kızılırmak (2024) The Impact of Childcare Subsidies and Earnings Gaps on Gender Differences in Temporal Autonomy in Türkiye. Ekonomik Yaklasim, 35 (131), 189-223. doi:10.5455/ey.40003

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]