E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


Structural Analysis of Women’s Labor Force and Unemployment in Turkey

Aysun Özen, İlgi Baysan.

Abstract
Increasing the share of women, who make up half of the total population in Turkey, in total employment will positively affect economic growth and development. Although female employment in Turkey is generally low, policy recommendations and action plans are prepared by the relevant ministries to increase women's employment. Throughout the world, women face some difficulties in business life and the importance of policies to be developed in order to increase women's employment as well as to ensure its continuity is among the issues on the agenda. With the recent COVID-19 pandemic, the importance of gender equality and the regulations to be made for women's participation in business life is underlined once again. The main purpose of this study is to analyze structurally the female workforce and female unemployment in Turkey. For this purpose, women's employment, the effects of women's employment on the economy and the problems women experience in participating in business life are explained. The structure of the female workforce and unemployment in Turkey has been examined throughout the country and regionally. In the study, the labor force participation rate of women, the distribution of women's employment according to economic activities and the female unemployment rate are based on. The effects of the COVID-19 pandemic on women's employment were explained and a policy proposal framework was tried to be determined. Accordingly, regulations to be made on issues such as wages, leave arrangements, prevention of dismissals and policies to be implemented in this context come to the fore as important factors for increasing women's participation in the workforce. When the labor force participation rate and unemployment rate of women are evaluated regionally, it is seen that there are differences between regions. This situation makes it necessary to consider the labor market dynamics of the regions in the policies to be developed.

Key words: Female Employment, Female Labor Force Participation Rate, Female Unemployment Rate. JEL Codes: J20, J21, J82.Türkiye’de Kadın İşgücünün ve İşsizliğinin Yapısal Analizi

Ozet
Türkiye’de toplam nüfusun yarısını oluşturan kadınların toplam istihdam içerisindeki payının artırılması, ekonomik büyümeyi ve kalkınmayı olumlu etkileyecektir. Türkiye’de kadın istihdamı genel olarak düşük seyretmekle birlikte kadın istihdamının artırılması için ilgili bakanlıklarca politika önerileri ve eylem planları hazırlanmaktadır. Dünya genelinde kadınlar iş hayatında birtakım zorluklarla karşılaşmakta ve kadın istihdamının artırılmasının yanı sıra sürekliliğinin de sağlanması için geliştirilecek politikalar gündemdeki konular arasında yer almaktadır. Son dönemde yaşanan COVID-19 salgınıyla birlikte kadınların iş hayatına katılımlarına yönelik yapılacak düzenlemelerin ve cinsiyet eşitliğinin öneminin altı bir kere daha çizilmektedir. Bu çalışmada temel amaç Türkiye’de kadın işgücünü ve kadın işsizliğini yapısal olarak analiz etmektir. Bu amaçtan hareketle kadın istihdamı, kadın istihdamının ekonomiye etkileri ve kadınların iş hayatına katılmada yaşadıkları sorunlar açıklanmıştır. Türkiye’de kadın işgücünün ve işsizliğinin yapısı ülke genelinde ve bölgesel olarak incelenmiştir. Çalışmada kadınların işgücüne katılma oranı, ekonomik faaliyetlere göre kadın istihdamının dağılımı ve kadın işsizlik oranı baz alınmıştır. COVID-19 salgınının kadın istihdamına etkileri açıklanmış ve bir politika önerisi çerçevesi belirlenmeye çalışılmıştır. Buna göre ücretler, izin düzenlemeleri, işten çıkarmaların önlenmesi gibi konularda yapılacak düzenlemeler ve bu kapsamda uygulanacak politikalar, kadınların işgücüne katılımının artması için önemli unsurlar olarak ön plana çıkmaktadır. Kadınların işgücüne katılma oranı ve işsizlik oranı bölgesel olarak değerlendirildiğinde bölgeler arasında farklılıklar olduğu görülmektedir. Bu durum geliştirilecek politikalarda bölgelerin işgücü piyasası dinamiklerinin de dikkate alınmasını gerekli kılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kadın İstihdamı, Kadınların İşgücüne Katılma Oranı, Kadın İşsizlik Oranı. JEL Kodları: J20, J21, J82.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Aysun Özen
Articles by İlgi Baysan
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Ozen A, Baysan . Structural Analysis of Women’s Labor Force and Unemployment in Turkey. Ekonomik Yaklasim. 2022; 33(123): 113-145. doi:10.5455/ey.22000


Web Style

Ozen A, Baysan . Structural Analysis of Women’s Labor Force and Unemployment in Turkey. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=32262 [Access: January 03, 2023]. doi:10.5455/ey.22000


AMA (American Medical Association) Style

Ozen A, Baysan . Structural Analysis of Women’s Labor Force and Unemployment in Turkey. Ekonomik Yaklasim. 2022; 33(123): 113-145. doi:10.5455/ey.22000Vancouver/ICMJE Style

Ozen A, Baysan . Structural Analysis of Women’s Labor Force and Unemployment in Turkey. Ekonomik Yaklasim. (2022), [cited January 03, 2023]; 33(123): 113-145. doi:10.5455/ey.22000Harvard Style

Ozen, A. & Baysan, . . (2022) Structural Analysis of Women’s Labor Force and Unemployment in Turkey. Ekonomik Yaklasim, 33 (123), 113-145. doi:10.5455/ey.22000Turabian Style

Ozen, Aysun, and İlgi Baysan. 2022. Structural Analysis of Women’s Labor Force and Unemployment in Turkey. Ekonomik Yaklasim, 33 (123), 113-145. doi:10.5455/ey.22000Chicago Style

Ozen, Aysun, and İlgi Baysan. "Structural Analysis of Women’s Labor Force and Unemployment in Turkey." Ekonomik Yaklasim 33 (2022), 113-145. doi:10.5455/ey.22000MLA (The Modern Language Association) Style

Ozen, Aysun, and İlgi Baysan. "Structural Analysis of Women’s Labor Force and Unemployment in Turkey." Ekonomik Yaklasim 33.123 (2022), 113-145. Print. doi:10.5455/ey.22000APA (American Psychological Association) Style

Ozen, A. & Baysan, . . (2022) Structural Analysis of Women’s Labor Force and Unemployment in Turkey. Ekonomik Yaklasim, 33 (123), 113-145. doi:10.5455/ey.22000