E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


Structural Analysis of Women’s Labor Force and Unemployment in Turkey

Aysun Özen, İlgi Baysan.

Abstract
Increasing the share of women, who make up half of the total population in Turkey, in total employment will positively affect economic growth and development. Although female employment in Turkey is generally low, policy recommendations and action plans are prepared by the relevant ministries to increase women's employment. Throughout the world, women face some difficulties in business life and the importance of policies to be developed in order to increase women's employment as well as to ensure its continuity is among the issues on the agenda. With the recent COVID-19 pandemic, the importance of gender equality and the regulations to be made for women's participation in business life is underlined once again. The main purpose of this study is to analyze structurally the female workforce and female unemployment in Turkey. For this purpose, women's employment, the effects of women's employment on the economy and the problems women experience in participating in business life are explained. The structure of the female workforce and unemployment in Turkey has been examined throughout the country and regionally. In the study, the labor force participation rate of women, the distribution of women's employment according to economic activities and the female unemployment rate are based on. The effects of the COVID-19 pandemic on women's employment were explained and a policy proposal framework was tried to be determined. Accordingly, regulations to be made on issues such as wages, leave arrangements, prevention of dismissals and policies to be implemented in this context come to the fore as important factors for increasing women's participation in the workforce. When the labor force participation rate and unemployment rate of women are evaluated regionally, it is seen that there are differences between regions. This situation makes it necessary to consider the labor market dynamics of the regions in the policies to be developed.

Key words: Female Employment, Female Labor Force Participation Rate, Female Unemployment Rate. JEL Codes: J20, J21, J82.Türkiye’de Kadın İşgücünün ve İşsizliğinin Yapısal Analizi

Ozet
Türkiye’de toplam nüfusun yarısını oluşturan kadınların toplam istihdam içerisindeki payının artırılması, ekonomik büyümeyi ve kalkınmayı olumlu etkileyecektir. Türkiye’de kadın istihdamı genel olarak düşük seyretmekle birlikte kadın istihdamının artırılması için ilgili bakanlıklarca politika önerileri ve eylem planları hazırlanmaktadır. Dünya genelinde kadınlar iş hayatında birtakım zorluklarla karşılaşmakta ve kadın istihdamının artırılmasının yanı sıra sürekliliğinin de sağlanması için geliştirilecek politikalar gündemdeki konular arasında yer almaktadır. Son dönemde yaşanan COVID-19 salgınıyla birlikte kadınların iş hayatına katılımlarına yönelik yapılacak düzenlemelerin ve cinsiyet eşitliğinin öneminin altı bir kere daha çizilmektedir. Bu çalışmada temel amaç Türkiye’de kadın işgücünü ve kadın işsizliğini yapısal olarak analiz etmektir. Bu amaçtan hareketle kadın istihdamı, kadın istihdamının ekonomiye etkileri ve kadınların iş hayatına katılmada yaşadıkları sorunlar açıklanmıştır. Türkiye’de kadın işgücünün ve işsizliğinin yapısı ülke genelinde ve bölgesel olarak incelenmiştir. Çalışmada kadınların işgücüne katılma oranı, ekonomik faaliyetlere göre kadın istihdamının dağılımı ve kadın işsizlik oranı baz alınmıştır. COVID-19 salgınının kadın istihdamına etkileri açıklanmış ve bir politika önerisi çerçevesi belirlenmeye çalışılmıştır. Buna göre ücretler, izin düzenlemeleri, işten çıkarmaların önlenmesi gibi konularda yapılacak düzenlemeler ve bu kapsamda uygulanacak politikalar, kadınların işgücüne katılımının artması için önemli unsurlar olarak ön plana çıkmaktadır. Kadınların işgücüne katılma oranı ve işsizlik oranı bölgesel olarak değerlendirildiğinde bölgeler arasında farklılıklar olduğu görülmektedir. Bu durum geliştirilecek politikalarda bölgelerin işgücü piyasası dinamiklerinin de dikkate alınmasını gerekli kılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kadın İstihdamı, Kadınların İşgücüne Katılma Oranı, Kadın İşsizlik Oranı. JEL Kodları: J20, J21, J82.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Aysun Özen
Articles by İlgi Baysan
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Ozen A, Baysan . Structural Analysis of Women’s Labor Force and Unemployment in Turkey. Ekonomik Yaklasim. 2022; 33(123): 113-145. doi:10.5455/ey.22000


Web Style

Ozen A, Baysan . Structural Analysis of Women’s Labor Force and Unemployment in Turkey. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=32262 [Access: January 04, 2024]. doi:10.5455/ey.22000


AMA (American Medical Association) Style

Ozen A, Baysan . Structural Analysis of Women’s Labor Force and Unemployment in Turkey. Ekonomik Yaklasim. 2022; 33(123): 113-145. doi:10.5455/ey.22000Vancouver/ICMJE Style

Ozen A, Baysan . Structural Analysis of Women’s Labor Force and Unemployment in Turkey. Ekonomik Yaklasim. (2022), [cited January 04, 2024]; 33(123): 113-145. doi:10.5455/ey.22000Harvard Style

Ozen, A. & Baysan, . . (2022) Structural Analysis of Women’s Labor Force and Unemployment in Turkey. Ekonomik Yaklasim, 33 (123), 113-145. doi:10.5455/ey.22000Turabian Style

Ozen, Aysun, and İlgi Baysan. 2022. Structural Analysis of Women’s Labor Force and Unemployment in Turkey. Ekonomik Yaklasim, 33 (123), 113-145. doi:10.5455/ey.22000Chicago Style

Ozen, Aysun, and İlgi Baysan. "Structural Analysis of Women’s Labor Force and Unemployment in Turkey." Ekonomik Yaklasim 33 (2022), 113-145. doi:10.5455/ey.22000MLA (The Modern Language Association) Style

Ozen, Aysun, and İlgi Baysan. "Structural Analysis of Women’s Labor Force and Unemployment in Turkey." Ekonomik Yaklasim 33.123 (2022), 113-145. Print. doi:10.5455/ey.22000APA (American Psychological Association) Style

Ozen, A. & Baysan, . . (2022) Structural Analysis of Women’s Labor Force and Unemployment in Turkey. Ekonomik Yaklasim, 33 (123), 113-145. doi:10.5455/ey.22000

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]