ISSN 1300-1868
 

Original Research (Original Article) 


A Historical and Current Perspective on Sustainability

Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan.

Abstract
The aim of this paper is to provide an in-depth discussion of the concept of sustainability in a historical and current perspective, which has been broadly used in the last two decades. It can be said that the concept of sustainability has undergone constant change over time, and that the report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, also known as the “Brundtland Report”, in 1987 has substantially played an important role in this change. With this report, sustainability which is mainly focused on the protection of natural resources has left its place to sustainable development. Along with sustainable deve¬lopment, the concept of sustainability has become multidimensional. In fact, besides the environment, a wide range of areas from corporate sustainability in companies to tourism, to public finance, to finance has been of interest to sustainability. However, the multi-dimensi¬onal nature of sustainability has, at the conceptual level, made the concept overly complex. Nowadays, sustainability within the context of sustainable development has firstly been inst¬rumental in the integration of economic growth/development and environment, and it has also mediated the harmonization of economic life and environment. The fact that qualitative dimension, as well as the quantitative dimension of economic growth/development, is important has been also brought up to the agenda by sustainability. However, with the Brundtland report, attributing a multi-dimensional meaning to sustainability has formed a basis for everyone to make a different sense of their own from the concept. This has, in turn, made sustainability one of the most controversial concepts of our time.

Key words: Sustainability, Sustainable Development, Economic Sustainability, Environmental Sustainability, Social Sustainability, Fiscal Sustainability, Debt Sustainability. JEL Codes: Q01, Q56, R11.Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif

Ozet
Bu çalışma, son 20-30 yılda geniş bir yelpazede kendisine yer edinen sürdürülebilirlik kavramı üzerine tarihsel ve güncel perspektiften kapsamlı bir değerlendirme yapmayı amaçlamaktadır. Sürdürülebilirlik kavramının zaman içinde sürekli değişim geçirdiğini ve bu değişimde en büyük payın şüphesiz BM Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından hazırlanan 1987 tarihli ve “Ortak Geleceğimiz” başlıklı Brundtland Raporu’na ait olduğunu görmekteyiz. Söz konusu rapor ile daha çok doğal kaynakların muhafazası üzerine kurgulanan sürdürülebilirlik, yerini sürdürülebilir kalkınmaya bırakmıştır. Sürdürülebilir kalkınma ile birlikte sürdürülebilirlik kavramı çok boyutlu bir hal almıştır. Öyle ki, çevrenin yanında; firmaların kurumsal sürdü¬rülebilirliğinden turizme, kamu maliyesine, finansa kadar oldukça geniş yelpazedeki bir alan sürdürülebilirliğin ilgi alanına girmiştir. Ancak sürdürülebilirliğin çok boyutlu bir hal alması, sürdürülebilirliği en azından kavramsal düzeyde aşırı ölçüde karmaşık bir duruma getirmiştir. Günümüzde gelinen nokta itibariyle, sürdürülebilir kalkınma ekseninde sürdürülebilirlik, her şeyden önce ekonomik büyüme/kalkınma ile çevrenin entegrasyonuna vesile olmuş, ekono¬mik yaşamla çevrenin uyumlaştırılmasına aracılık etmiş ve büyümenin/ kalkınmanın nicel bo¬yutu kadar nitel boyutunun da önemli olduğu düşüncesini gündemimize taşımıştır. Ne var ki Brundtland Raporu ile sürdürülebilirliğe çok boyutlu bir anlam yüklenmesi, sürdürülebilir¬likten herkesin kendine göre farklı bir anlam çıkarmasına da zemin hazırlamıştır. Bu da ister istemez sürdürülebilirlik kavramını günümüzün en çok tartışılan kavramlarından biri haline getirmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Kalkınma, İktisadi Sürdürülebilirlik, Çevresel Sürdürülebilirlik, Sosyal Sürdürülebilirlik, Mali Sürdürülebilirlik, Borçların Sürdürülebilirliği JEL Kodları: Q01, Q56, R11.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Hüseyin Şen
Articles by Ayşe Kaya
Articles by Barış Alpaslan
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 467
Downloaded: 343
Cited: 0

How to Cite this Article
Pubmed Style

Sen H, Kaya A, Alpaslan B. [A Historical and Current Perspective on Sustainability]. Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47. Turkish. doi:10.5455/ey.39101


Web Style

Sen H, Kaya A, Alpaslan B. [A Historical and Current Perspective on Sustainability]. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=295447 [Access: January 20, 2019]. Turkish. doi:10.5455/ey.39101


AMA (American Medical Association) Style

Sen H, Kaya A, Alpaslan B. [A Historical and Current Perspective on Sustainability]. Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47. Turkish. doi:10.5455/ey.39101Vancouver/ICMJE Style

Sen H, Kaya A, Alpaslan B. [A Historical and Current Perspective on Sustainability]. Ekonomik Yaklasim. (2018), [cited January 20, 2019]; 29(107): 1-47. Turkish. doi:10.5455/ey.39101Harvard Style

Sen, H., Kaya, . A. & Alpaslan, . B. (2018) [A Historical and Current Perspective on Sustainability]. Ekonomik Yaklasim, 29 (107), 1-47. Turkish. doi:10.5455/ey.39101Turabian Style

Sen, Huseyin, Ayse Kaya, and Baris Alpaslan. 2018. [A Historical and Current Perspective on Sustainability]. Ekonomik Yaklasim, 29 (107), 1-47. Turkish. doi:10.5455/ey.39101Chicago Style

Sen, Huseyin, Ayse Kaya, and Baris Alpaslan. "[A Historical and Current Perspective on Sustainability]." Ekonomik Yaklasim 29 (2018), 1-47. Turkish. doi:10.5455/ey.39101MLA (The Modern Language Association) Style

Sen, Huseyin, Ayse Kaya, and Baris Alpaslan. "[A Historical and Current Perspective on Sustainability]." Ekonomik Yaklasim 29.107 (2018), 1-47. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.39101APA (American Psychological Association) Style

Sen, H., Kaya, . A. & Alpaslan, . B. (2018) [A Historical and Current Perspective on Sustainability]. Ekonomik Yaklasim, 29 (107), 1-47. Turkish. doi:10.5455/ey.39101

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE’DE 1994, 2001 VE 2008-9 EKONOMİK KRİZLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
  ECONOMIC CRISES IN TURKEY: A COMPARATIVE ANALYSIS OF FAILURES IN 1994, 2001 AND 2008-9 [Turkish]
  Oktar TÜREL
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(75): 27-75
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10704

 • BÜYÜME: NEYİN BÜYÜMESİ? İktisadi Büyümeye İlişkin Eleştirel Bir Değerlendirme
  GROWTH? GROWTH OF WHAT? A Critical Assesment of Economic Growth [Turkish]
  Mustafa DURMUŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 37-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34097

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34098

 • İLERİYE DÖNÜK YENİ KEYNESYEN PARA POLİTİKASI REAKSİYON FONKSİYONUNUN TAHMİNİ: TAYLOR KURALI’NIN, MCCALLUM KURALI’NIN, TAYLOR-MCCALLUM MELEZ KURALI’NIN TÜRKİYE EKONOMİSİNDE GEÇERLİLİĞİ
  Estimation of New Keynesian Monetary Policy Reaction Function: Availability of Taylor Rule, McCallum Rule and Hybrid Taylor-McCallum Rule in Turkish Economy [Turkish]
  Hakan Naim ARDOR, Serdar VARLIK
  Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(89): 45-71
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35302

 • Orta Gelir Tuzağından Çıkış
  Rise from Middle Income Trap [Turkish]
  Yusuf Kurtoğlu
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(90): 71-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35313

 • KÜRESEL GIDA KRİZİ: ÜÇÜNCÜ GIDA REJİMİ, KÜRESEL SERMAYE VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER
  Global Food Crisis: The Third Food Regime, Global Capital and The Developing Countries [Turkish]
  Sibel ÇAŞKURLU
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(Special): 161-194
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20011

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35901

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • DIŞ TİCARET KURAMINDA ÇEKİM MODELİ
  The Gravity Model in International Trade Theory [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(88): 1-34
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35200

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10334

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10403

 • YENİ DIŞ TİCARET TEORİLERİ
  The New Trade Theories [Turkish]
  Arzu S. AKKOYUNLU
  Ekonomik Yaklasim. 1996; 7(21): 71-99
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10230

 • YENİ EKONOMİK COĞRAFYA VE KALKINMA
  English Title Not Available [Turkish Title: YENİ EKONOMİK COĞRAFYA VE KALKINMA] [Turkish]
  Celal KÜÇÜKER
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(38): 1-45
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10805

 • HİTİT KANUNLARINDA HAYVANLARLA İLGİLİ MADDELER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  An Assessment of Articles on Animals in the Hittite Laws [Turkish]
  Özlem Sir GAVAZ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 93-106
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34099

 • OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA TARIMSAL ÖRGÜTLENME
  The Agricultural Organization in Ottoman Empire [Turkish]
  Cenk PALA
  Ekonomik Yaklasim. 1996; 7(21): 39-69
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10229

 • 1971 SONRASINDA TÜRKİYE’DE İZLENEN DÖVİZ KURU POLİTİKASI
  English Title Not Available [Turkish Title: 1971 SONRASINDA TÜRKİYE’DE İZLENEN DÖVİZ KURU POLİTİKASI] [Turkish]
  Nahit TÖRE
  Ekonomik Yaklasim. 1981; 2(4): 1-25
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10029

 • Most Cited Articles
 • [Türkçe Başlık Yok]
  TOURISM AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY [English]
  Jülide Yıldırım Öcal, Nadir Öcal
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 131-141
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10503
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİK SİSTEMİ’NDEKİ CİNSİYET FARKLILIKLARININ ANALİZİ
  An Analysis of Gender Gaps in the Private Pension Scheme in Turkey [English]
  S. Cihan BOZKUŞ, Adem Y. ELVEREN
  Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(69): 89-106
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10677
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  English Title Not Available [Turkish Title: EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA] [Turkish]
  Filiz Elmas ÖZAĞ
  Ekonomik Yaklasim. 1994; 5(12): 63-77
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10174
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi: Toplumsal Cinsiyetçi Bir Yaklaşım
  THE INDIVIDUAL PENSION SYSTEM IN TURKEY: A GENDERED PERSPECTIVE [English]
  Şule ŞAHİN, Helga RITTERSBERGER-TILIÇ, Adem Yavuz ELVEREN
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(77): 115-142
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20039
  Cited : 3 times [Click to see citing articles]

 • TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE YOĞUNLAŞMA: BİNEK VE HAFİF TİCARİ ARAÇLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  Concentration in Turkish Automotive Sector: An Application on Passenger and Light Commercial Vehicles [Turkish]
  Selahattin KAYNAK, Yılmaz Onur ARİ
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(80): 39-58
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20023
  Cited : 3 times [Click to see citing articles]

 • GCC PETRODOLAR FAZLALIĞI VE ABD CARİ AÇIK DENGESİZLİĞİ
  GCC PETRODOLLAR SURPLUSES AND THE US CURRENT ACCOUNT IMBALANCE [English]
  Shawkat HAMMOUDEH, Ramazan SARI, Eisa ALESIA
  Ekonomik Yaklasim. 2009; 20(73): 39-54
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10695
  Cited : 2 times [Click to see citing articles]

 • [Türkçe Başlık Yok]
  STOCK MARKET REACTION TO DEVELOPMENTS IN TURKISH-EUROPEAN UNION RELATIONS [English]
  Mehmet ERYİĞİT
  Ekonomik Yaklasim. 2007; 18(63): 55-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10631
  Cited : 2 times [Click to see citing articles]

 • TEKNOLOJİK GELİŞME: NEOKLASİK VE EVRİMCİ KURAMLAR AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME
  English Title Not Available [Turkish Title: TEKNOLOJİK GELİŞME: NEOKLASİK VE EVRİMCİ KURAMLAR AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME] [Turkish]
  ALKAN SOYAK
  Ekonomik Yaklasim. 1995; 6(15): 93-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10192
  Cited : 2 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 2 times [Click to see citing articles]

 • İstihdam, İktisadi Büyüme ve İşgücü Piyasası Performansı: Türkiye Örneği
  EMPLOYMENT, ECONOMIC GROWTH AND LABOR MARKET PERFORMANCE: THE CASE OF TURKEY [English]
  Alparslan AKÇORAOĞLU
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(77): 101-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20038
  Cited : 2 times [Click to see citing articles]