ISSN 1300-1868
 

Original Research (Original Article) 


NAIRU Estimation for the Turkish Economy

Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE.

Abstract
The purpose of this paper is to estimate NAIRU for the Turkish economy using the structural VAR method. NAIRU is defined as the part of the measured unemployment rate unrelated with inflation in the long run. The estimates are obtained by applying the bivariate VAR model to quarterly data on unemployment rate and the consumer price index for the period from 1989:01 to 2011:01. In this study, NAIRU shocks and inflation shocks are defined as two types of structural shocks and the shocks are separated from each other by their effects on inflation. According to the findings of the study, NAIRU is observed to be gradually rising in parallel to the economic and social transformation in Turkey between 1989 and 2011. In addition, NAIRU is observed as more volatile during economic crisis experienced in the period 1989-2001 compared to that of the period 2002-2008 in which the more stable growth rates were observed. NAIRU is estimated at an average of 8.4% between the years 1989 and 2001 and at an average of 9.6% from 2002 until the second quarter of 2008. NAIRU is estimated at the average 12.50% after the third quarter of 2008. An estimated rate for the first quarter of 2011 is 10.75%.

Key words: NAIRU, Unemployment, Unemployment Gap, Hysteresis, SVAR. JEL Classification: C32, C51, E24.TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ

Ozet
Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye ekonomisi için Yapısal VAR yöntemi kullanılarak NAIRU tahmini elde etmektir. NAIRU, ölçülen işsizlik oranının uzun dönemde enflasyonla ilişkisiz kısmı olarak tanımlanmıştır. 1998:01-2011:01 dönemine ait üç aylık işsizlik oranı ve tüketici fiyatları endeksi verileri kullanılarak iki değişkenli bir VAR modeli tahmin edilmiştir. NAIRU şoku ve enflasyon şoku olmak üzere iki tip yapısal şok tanımlanan çalışmada, şoklar birbirlerinden enflasyon üzerindeki etkileri itibariyle ayrılmıştır. Çalışmanın bulgularına göre 1989-2011 dönemleri arasında Türkiye’de yaşanan iktisadi ve sosyal dönüşüme paralel olarak NAIRU’nun giderek yükseldiği belirlenmiştir. Ek olarak iktisadi krizlerin yaşandığı 1989-2001 yılları arasındaki NAIRU’nun, nispeten daha istikrarlı büyüme oranlarının gözlendiği 2002-2008 dönemine göre daha değişken olduğu belirlenmiştir. 1989-2001 yılları arasında ortalama %8.4 olarak tahmin edilen NAIRU, 2002’den 2008 ikinci çeyreğe kadar olan dönemde ortalama % 9.6 olarak tahmin edilmiştir. 2008 üçüncü çeyrekten sonra ise NAIRU ortalama %12.50 olarak tahmin edilmiştir. 2011 ilk çeyrek tahmini ise %10.75’tir.

Anahtar Kelimeler: NAIRU, İşsizlik, İşsizlik Açığı, Histerezis, SVAR. JEL Sınıflandırması: C32, C51, E24.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 5926
Downloaded: 938
Cited: 0

REFERENCES
Altig, D. & Gomme, P. (1998). In Search of the NAIRU. Economic Commentary, Federal Reserve Bank of Cleveland.
Apel, M., & Jansson, P. (1999a). System Estimates of Potential Output and the NAIRU. Empirical Economics, 24(3), 373-388. [DOI via Crossref]   
Apel, M., & Jansson, P. (1999b). A Theory Consistent Approach for Estimating Potential Output and the NAIRU. Economics Letters, 64(3), 271-275. [DOI via Crossref]   
Ball, L., & Mankiw, N., Gregory (2002). The NAIRU in Theory and Practice. Harvard Institute of Economic Research Discussion Paper, (1963).
Blanchard, O. & Summers, L. (1987). Hysteresis in Unemployment. European Economic Review, 31(1-2), 288-95. [DOI via Crossref]   
Blanchard, O. & Quah, J. D. (1989). The Dynamic Effects of Aggregate Demand and Supply Disturbances. American Economic Review, 79(4), 655-673.
Buono, D., & Koçak, N. A. (2010). Backward Recalculation of Seasonal Series Affected by Economic Crisis: a Model-Based-Link Method for the Case of Turkish GDP. Eurostat 6th Colloquium on Modern Tools for Business Cycle Analysis.
Bildirici, M. (1999). Türkiye Ekonomisi Ýçin NAIRU Ölçüm Denemesi. Ýktisat Ýþletme ve Finans, 14(157), 65-82.
Büyükakýn, T. (2008). Phillips Eðrisi: Yarým Yüzyýldýr Bitmeyen Tartýþma. Ý.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, (39), 133-159.
Elmeskov, J. (1993). High and Persistent Unemployment: Assessment of the Problem and its Causes. OECD Economics Department Working Paper, (132).
Espinoza-Vega, M. A., & Russel, S. (1997). History and Theory of the NAIRU:A Critical Review. Federal Reserve Bank of Atlanta Economic Review, 82(2), 4-25.
Estrada A. & Hernando I., & Lopez-Salido, J.D. (2000). Measuring the NAIRU in the Spanish Economy. Bank of Spain Working Paper, (0009).
Estrada A. & Mishkin, F. S. (1998). Rethinking the Role of NAIRU in Monetary Policy: Implications of Model Formulation and Uncertainty. Discussion paper, NBER Working Paper, (6518).
Friedman, M. (1986). The Role of Monetary Policy. The American Economic Review, 58(1), 1-17.
Groenewold N. & Hagger A.J. (2000). The Natural Rate of Unemployment in Australia: Estimates From a Structural VAR. Australian Economic Papers, 39(2), 121-37. [DOI via Crossref]   
Güloðlu B. & Ýspir M. S. (2011). Doðal Ýþsizlik Oraný mý? Ýþsizlik Histeresis mi? Türkiye için Sektörel Birim Kök Sýnamasý Analizi. Ege Akademik Bakýþ, 11(2), 205-215.
Hjelm G. (2003). Simultaneous Determination of NAIRU, Output Gaps, and Structural Budget Balances: Swedish Evidence. The National Institute of Economic Research, Working Paper, (81).
Hogan, V. & Zhao, H. (2006). Measuring the NAIRU – A Structural VAR Approach. Ucd Centre For Economýc Research Working Paper, Dublin: WP06/17.
Hogan, V. & Zhao, H. (2011). Measuring the NAIRU – An Structural VAR Approach. Frontiers of Economics in China, 6(1), 76-91. [DOI via Crossref]   
Jackman R. & Layard, R. & Nickell, S. (1991). Unemployment in Macroeconomic Performance and the Labor Market, Oxford University Press.
Kalbasi N. & Ashtary, M. (2011). Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment (NAIRU) in Iran. International Business & Economics Research Journal, 10(11), 63-70.
Kaya, Y. T. & Yavan, Z. A. (2007). Türkiye Ekonomisi Potansiyel Çýktý Tahmininde Üretim Fonksiyonu Yaklaþýmý ve Mevcut Ýstatistiki Yaklaþýmlar ile Karþýlaþtýrýlmasý, EAF-RP/07-03, Ýstanbul: TUSÝAD-T/2007-03/432.
Lipsey, R. (1960). The Relation Between Unemployment and The Rate of Change of Money Wage Rates In The United Kingdom 1862-1957, A Further Analysis. Economica, 27(105), 1-31. [DOI via Crossref]   
Modigliani, F. & Papademos L. (1975). Targets for monetary policy in the coming year. Brookings Paper on Economic Activity, 1, 141-163. [DOI via Crossref]   
Muth, J. F. (1961). Rational Expectations and the Theory of Price Movements. reprinted in The new classical macroeconomics, Vol 1., 3-23 (International Library of Critical Writings in Economics, 19, Aldershot, UK: Elgar.)
Parasýz, Ý. (1999). Para Ekonomisi, Bursa: Ezgi Kitabevi Yayýnlarý.
Phelps, E. S. (1967). Phillips Curves, Expectations of Inflation, and Optimal Unemployment over Time. Economica, 34(135), 254-81. [DOI via Crossref]   
Phillips, A.W. (1958). The Relation between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingdom, 1861-1957. Economica, 25(100), 283-299.
Tobin, J. (1980). Asset Accumulation and Economic Activity, University of Chicago Press, and Oxford, Blackwell.
Tobin, J. (1997). Supply Constraints on Employment and Output: NAIRU versus Natural Rate. Cowles Foundation Paper, 1150, New Haven: Yale University.
Yaþar, P. (2008). Alternatif Hasýla Açýðý Tahmin Yöntemleri ve Phillips Eðrisi: Türkiye Üzerine Bir Çalýþma, Yayýnlanmamýþ Uzmanlýk Tezi, Ankara: DPT Yayýn No: 2768.
Yavan, Z. A. (1997). Türkiye'de Ýþsizlik: Yapýsal ve Yapýsal Olmayan Özellikleri, TÜSÝAD Tartýþma Tebliðleri Dizisi-1, Ýstanbul: TUSÝAD-T/97, 10-218.

How to Cite this Article
Pubmed Style

YIGIT O, GOKCE A. [NAIRU Estimation for the Turkish Economy]. Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91. Turkish. doi:10.5455/ey.34098


Web Style

YIGIT O, GOKCE A. [NAIRU Estimation for the Turkish Economy]. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=34185 [Access: January 20, 2019]. Turkish. doi:10.5455/ey.34098


AMA (American Medical Association) Style

YIGIT O, GOKCE A. [NAIRU Estimation for the Turkish Economy]. Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91. Turkish. doi:10.5455/ey.34098Vancouver/ICMJE Style

YIGIT O, GOKCE A. [NAIRU Estimation for the Turkish Economy]. Ekonomik Yaklasim. (2012), [cited January 20, 2019]; 23(83): 69-91. Turkish. doi:10.5455/ey.34098Harvard Style

YIGIT, O. & GOKCE, . A. (2012) [NAIRU Estimation for the Turkish Economy]. Ekonomik Yaklasim, 23 (83), 69-91. Turkish. doi:10.5455/ey.34098Turabian Style

YIGIT, Ozlem, and Atilla GOKCE. 2012. [NAIRU Estimation for the Turkish Economy]. Ekonomik Yaklasim, 23 (83), 69-91. Turkish. doi:10.5455/ey.34098Chicago Style

YIGIT, Ozlem, and Atilla GOKCE. "[NAIRU Estimation for the Turkish Economy]." Ekonomik Yaklasim 23 (2012), 69-91. Turkish. doi:10.5455/ey.34098MLA (The Modern Language Association) Style

YIGIT, Ozlem, and Atilla GOKCE. "[NAIRU Estimation for the Turkish Economy]." Ekonomik Yaklasim 23.83 (2012), 69-91. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.34098APA (American Psychological Association) Style

YIGIT, O. & GOKCE, . A. (2012) [NAIRU Estimation for the Turkish Economy]. Ekonomik Yaklasim, 23 (83), 69-91. Turkish. doi:10.5455/ey.34098

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE’DE 1994, 2001 VE 2008-9 EKONOMİK KRİZLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
  ECONOMIC CRISES IN TURKEY: A COMPARATIVE ANALYSIS OF FAILURES IN 1994, 2001 AND 2008-9 [Turkish]
  Oktar TÜREL
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(75): 27-75
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10704

 • BÜYÜME: NEYİN BÜYÜMESİ? İktisadi Büyümeye İlişkin Eleştirel Bir Değerlendirme
  GROWTH? GROWTH OF WHAT? A Critical Assesment of Economic Growth [Turkish]
  Mustafa DURMUŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 37-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34097

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34098

 • İLERİYE DÖNÜK YENİ KEYNESYEN PARA POLİTİKASI REAKSİYON FONKSİYONUNUN TAHMİNİ: TAYLOR KURALI’NIN, MCCALLUM KURALI’NIN, TAYLOR-MCCALLUM MELEZ KURALI’NIN TÜRKİYE EKONOMİSİNDE GEÇERLİLİĞİ
  Estimation of New Keynesian Monetary Policy Reaction Function: Availability of Taylor Rule, McCallum Rule and Hybrid Taylor-McCallum Rule in Turkish Economy [Turkish]
  Hakan Naim ARDOR, Serdar VARLIK
  Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(89): 45-71
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35302

 • Orta Gelir Tuzağından Çıkış
  Rise from Middle Income Trap [Turkish]
  Yusuf Kurtoğlu
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(90): 71-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35313

 • KÜRESEL GIDA KRİZİ: ÜÇÜNCÜ GIDA REJİMİ, KÜRESEL SERMAYE VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER
  Global Food Crisis: The Third Food Regime, Global Capital and The Developing Countries [Turkish]
  Sibel ÇAŞKURLU
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(Special): 161-194
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20011

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35901

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • DIŞ TİCARET KURAMINDA ÇEKİM MODELİ
  The Gravity Model in International Trade Theory [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(88): 1-34
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35200

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10334

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10403

 • YENİ DIŞ TİCARET TEORİLERİ
  The New Trade Theories [Turkish]
  Arzu S. AKKOYUNLU
  Ekonomik Yaklasim. 1996; 7(21): 71-99
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10230

 • YENİ EKONOMİK COĞRAFYA VE KALKINMA
  English Title Not Available [Turkish Title: YENİ EKONOMİK COĞRAFYA VE KALKINMA] [Turkish]
  Celal KÜÇÜKER
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(38): 1-45
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10805

 • HİTİT KANUNLARINDA HAYVANLARLA İLGİLİ MADDELER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  An Assessment of Articles on Animals in the Hittite Laws [Turkish]
  Özlem Sir GAVAZ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 93-106
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34099

 • OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA TARIMSAL ÖRGÜTLENME
  The Agricultural Organization in Ottoman Empire [Turkish]
  Cenk PALA
  Ekonomik Yaklasim. 1996; 7(21): 39-69
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10229

 • 1971 SONRASINDA TÜRKİYE’DE İZLENEN DÖVİZ KURU POLİTİKASI
  English Title Not Available [Turkish Title: 1971 SONRASINDA TÜRKİYE’DE İZLENEN DÖVİZ KURU POLİTİKASI] [Turkish]
  Nahit TÖRE
  Ekonomik Yaklasim. 1981; 2(4): 1-25
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10029

 • Most Cited Articles
 • [Türkçe Başlık Yok]
  TOURISM AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY [English]
  Jülide Yıldırım Öcal, Nadir Öcal
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 131-141
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10503
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİK SİSTEMİ’NDEKİ CİNSİYET FARKLILIKLARININ ANALİZİ
  An Analysis of Gender Gaps in the Private Pension Scheme in Turkey [English]
  S. Cihan BOZKUŞ, Adem Y. ELVEREN
  Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(69): 89-106
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10677
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  English Title Not Available [Turkish Title: EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA] [Turkish]
  Filiz Elmas ÖZAĞ
  Ekonomik Yaklasim. 1994; 5(12): 63-77
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10174
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi: Toplumsal Cinsiyetçi Bir Yaklaşım
  THE INDIVIDUAL PENSION SYSTEM IN TURKEY: A GENDERED PERSPECTIVE [English]
  Şule ŞAHİN, Helga RITTERSBERGER-TILIÇ, Adem Yavuz ELVEREN
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(77): 115-142
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20039
  Cited : 3 times [Click to see citing articles]

 • TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE YOĞUNLAŞMA: BİNEK VE HAFİF TİCARİ ARAÇLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  Concentration in Turkish Automotive Sector: An Application on Passenger and Light Commercial Vehicles [Turkish]
  Selahattin KAYNAK, Yılmaz Onur ARİ
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(80): 39-58
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20023
  Cited : 3 times [Click to see citing articles]

 • GCC PETRODOLAR FAZLALIĞI VE ABD CARİ AÇIK DENGESİZLİĞİ
  GCC PETRODOLLAR SURPLUSES AND THE US CURRENT ACCOUNT IMBALANCE [English]
  Shawkat HAMMOUDEH, Ramazan SARI, Eisa ALESIA
  Ekonomik Yaklasim. 2009; 20(73): 39-54
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10695
  Cited : 2 times [Click to see citing articles]

 • [Türkçe Başlık Yok]
  STOCK MARKET REACTION TO DEVELOPMENTS IN TURKISH-EUROPEAN UNION RELATIONS [English]
  Mehmet ERYİĞİT
  Ekonomik Yaklasim. 2007; 18(63): 55-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10631
  Cited : 2 times [Click to see citing articles]

 • TEKNOLOJİK GELİŞME: NEOKLASİK VE EVRİMCİ KURAMLAR AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME
  English Title Not Available [Turkish Title: TEKNOLOJİK GELİŞME: NEOKLASİK VE EVRİMCİ KURAMLAR AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME] [Turkish]
  ALKAN SOYAK
  Ekonomik Yaklasim. 1995; 6(15): 93-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10192
  Cited : 2 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 2 times [Click to see citing articles]

 • İstihdam, İktisadi Büyüme ve İşgücü Piyasası Performansı: Türkiye Örneği
  EMPLOYMENT, ECONOMIC GROWTH AND LABOR MARKET PERFORMANCE: THE CASE OF TURKEY [English]
  Alparslan AKÇORAOĞLU
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(77): 101-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20038
  Cited : 2 times [Click to see citing articles]