ISSN 1300-1868
 

Original Research (Original Article) 


CURRENCY SUBSTITUTION AS A BUILT-IN DE-STABILIZER

Ferda DÖNMEZ ATBAŞI.

Abstract
The main aim of the paper is to show that credit boom-bust cycles in developing countries might reinforce economic volatility even without market imperfections. We first introduce currency substitution as a factor which becomes intertwined with liquidity preference in the case of a financially liberalized country. Next, we argue that financial reforms which accompany financial liberalization brought about currency substitution within deposits. Consequently, changes in liquidity preference lead to quantity rather than price changes in the form of shifts in the composition of total bank deposits between active and inactive balances. However, since we observe shifts between two different currencies the shifts from active to inactive balances involve currency substitution as well. We argue that changes in liquidity preference being entangled with currency substitution under the circumstances described, act as a built-in macroeconomic destabilize because domestic bank’s reserve requirements are higher for foreign exchange denominated accounts than for those denominated in home currency. Statistical evidence is provided to support the claim by performing a cointegration analysis under structural breaks between total volume of credits of the Turkish commercial banking system and currency substitution indicator. The results revealed that there is a negative relationship between currency substitution and credit expansion.

Key words: Credit Expansion, Currency substitution, Financial Liberalization, Volatility, Liquidity Preference. JEL Classification: F36, E32, F31.Para İkamesi Yerleşik Bir İstikrar Bozma Mekanizması Olabilir mi?

Ozet
Bu çalışmanın amacı, gelişmekte olan ülkelerde yaşanan kredi genişiemesi-daralması süreçlerinin, piyasa aksaklıklarından bağımsız olarak da iktisadi oynaklık yaratabileceğini ele almaktır. Tartışmaya önce mali serbestleşmenin yaşandığı bir ekonomide likitide tercihi ile içiçe geçmiş bir para ikamesi kavramından söz ederek başlyoruz. Daha sonra mali serbestleşmenin ürünü olan mali reformların para ikamesine yol açtığını ve bunun da yerli bankacılık sistemindeki aktif olmayan fonları (inactive balance) yabancı para cinsiden olan mevduatlara yönlendirdiğini ele alıyoruz. Dolayısıyla böyle bir makroekonomik ortamda likidite tercihlerindeki bir değişmenin fiyatlarda değil toplam mevduatların yerli ve yabancı para cinsinden olan hesaplar arasındaki dağılımında bir değişiklikle sonuçlandığını tespit ediyoruz. Ancak aktif ve pasif fonların mevduatlar arası bu hareketinin, aynı zamanda bir para ikamesi yönü olduğunu da vurguluyoruz. Bu tespitlerinden ardında da, yerli bankacılık sisteminde yerli para ve yabancı para cinsinden olan mevduatlara uygulanan zorunlu karşılık oranlarının farklı olduğu durumlarda (yabancı para cinsinden olan mevduatlara uygulanan oran daha yüksektir) para ikamesi sonucu da olan bir likidite tercihi değişikliğinin sözkonusu ekonomide yerleşik (built-in) bir istikrar bozucu olarak işleyebildiğini tartışıyoruz. Teorik tartışmamızı, seçtiğimiz dönem için Türkiye ticari bankacılık sistemindeki kredi genişlemesi değişkeni ve para ikamesi değişkeni arasında yaptığımız bir eşbütünleşme analizi ile destekliyoruz. Ekonometrik analizimiz sonucunda da yapısal kırılmalar olduğu durumda da uzun vadede para ikamesi ile kredi genişlemesi arasında negatif bir ilişki olduğunu ortaya koyuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Kredi Genişlemesi, Para İkamesi, Mali Serbestleşme, İktisadi Oynaklık, Likidite Tercihi. JEL Sınıflaması: F36, E32, F31.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Ferda DÖNMEZ ATBAŞI
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 4331
Downloaded: 675


REFERENCES
BAHMANI-OSKOOEE, M, DOMAÇ, Ýlker (2003), “On the Link between Dollarisation and Inflation: Evidence from Turkey” Comparative Economic StudiesVol. 45, No. 3, 306-328.
CALVO, Guillermo,VEGH, Carlos (1992), “Currency Substitution in Developing Countries: An Introduction”, IMF Working Papers,No. 92 (40).
CÝVCÝR, Ýrfan (2003), “Money Demand, Financial Liberalization and Currency Substitution in Turkey”, Journal o f Economic Studies, Vol. 30, No. 5, 514-534.
EATWELL, John, TAYLOR, Lance (2000), Global Finance at Risk: TheCase fo r International Regulation,New Press, New York.
EMÝRMAHMUTOÐLU, Furkan, Nezir KÖSE ve Yeliz YALÇIN (2005), “Birim Kök Testlerinde Yapýsal Kýnlma Zamanýnýn Ýçsel Olarak BelirlenmesiProblemi: Alternatif Yaklaþýmlarýn Performanslarý”, VII. Ulusal Ekonometri veÝstatistik Sempozyumu, Ýstanbul Üniversitesi.
ERTÜRK, Korkut (2005), “Economic Volatility and Capital Account Liberalization in Emerging Economies”, International Review o f AppliedEconomics,Vol. 19, No. 4, 399-417.
HARRIS, Richard (1995), Using Cointegration Analysis in EconometricModeling.UK: Prentice Hall, London.
GUJARATI, Damodar (2007), Basic Econometrics, New Delhi: Tata McGraw-Hill.
KEYNES, John Maynard (1937), “The General Theory of Employment”,Quarterly Journal o f Economics,Vol. 51, No. 2, 209-223.
KRUGMAN, Paul (1979), “A Model of Balance of Payments Crises”Journal o f Money Credit and Banking,Vol. 11, No. 3, 311-325.
KRUGMAN, Paul (1999), “Balance Sheets, the Transfer Problem and Financial Crises”, International Tax and Public Finance,Vol. 6, No. 4, 459-472.
McKINNON, Ronald, I, PILL, Huw (1998), “The Over Borrowing Syndrome: Are East Asian Economies Different?” In Exchange Rates and CapitalFlows in the Pacific Basin, ed. R. Glick, Cambridge University Press, Cambridge, pp 187-212.
NILSSON, Isabelle (2009), “Unit Root Tests and Structural Breaks in the Swedish Electricity Price”, Unpublished Masters’s Thesis.
RANGVID, Jasper (2002), “Second Generation Models of Currency Crises”, Journal o f Economic Surveys, Vol. 15, No. 5, 613-646.
SELCUK, Faruk (1994), “Currency Substitution in Turkey”, AppliedEconomics,Vol. 26, No. 5, 509-518.
ZIVOT, E., ANDREWS, W.K. (1992), “Further Evidence on the Great Crash, the Oil Price Shock and the Unit-Root Hypothesis”, Journal o f Business andEconomic Statistics,Vol. 10, No. 3, 251-70

How to Cite this Article
Pubmed Style

Ferda DONMEZ ATBASI. CURRENCY SUBSTITUTION AS A BUILT-IN DE-STABILIZER. Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(80): 1-17. doi:10.5455/ey.20021


Web Style

Ferda DONMEZ ATBASI. CURRENCY SUBSTITUTION AS A BUILT-IN DE-STABILIZER. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=150948 [Access: March 28, 2020]. doi:10.5455/ey.20021


AMA (American Medical Association) Style

Ferda DONMEZ ATBASI. CURRENCY SUBSTITUTION AS A BUILT-IN DE-STABILIZER. Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(80): 1-17. doi:10.5455/ey.20021Vancouver/ICMJE Style

Ferda DONMEZ ATBASI. CURRENCY SUBSTITUTION AS A BUILT-IN DE-STABILIZER. Ekonomik Yaklasim. (2011), [cited March 28, 2020]; 22(80): 1-17. doi:10.5455/ey.20021Harvard Style

Ferda DONMEZ ATBASI (2011) CURRENCY SUBSTITUTION AS A BUILT-IN DE-STABILIZER. Ekonomik Yaklasim, 22 (80), 1-17. doi:10.5455/ey.20021Turabian Style

Ferda DONMEZ ATBASI. 2011. CURRENCY SUBSTITUTION AS A BUILT-IN DE-STABILIZER. Ekonomik Yaklasim, 22 (80), 1-17. doi:10.5455/ey.20021Chicago Style

Ferda DONMEZ ATBASI. "CURRENCY SUBSTITUTION AS A BUILT-IN DE-STABILIZER." Ekonomik Yaklasim 22 (2011), 1-17. doi:10.5455/ey.20021MLA (The Modern Language Association) Style

Ferda DONMEZ ATBASI. "CURRENCY SUBSTITUTION AS A BUILT-IN DE-STABILIZER." Ekonomik Yaklasim 22.80 (2011), 1-17. Print. doi:10.5455/ey.20021APA (American Psychological Association) Style

Ferda DONMEZ ATBASI (2011) CURRENCY SUBSTITUTION AS A BUILT-IN DE-STABILIZER. Ekonomik Yaklasim, 22 (80), 1-17. doi:10.5455/ey.20021

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10334

 • DIŞ TİCARET KURAMINDA ÇEKİM MODELİ
  The Gravity Model in International Trade Theory [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(88): 1-34
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35200

 • Most Cited Articles
 • [Türkçe Başlık Yok]
  TOURISM AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY [English]
  Jülide Yıldırım Öcal, Nadir Öcal
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 131-141
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10503
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi: Toplumsal Cinsiyetçi Bir Yaklaşım
  THE INDIVIDUAL PENSION SYSTEM IN TURKEY: A GENDERED PERSPECTIVE [English]
  Şule ŞAHİN, Helga RITTERSBERGER-TILIÇ, Adem Yavuz ELVEREN
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(77): 115-142
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20039
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • KÜRESEL EKONOMİK BEKLENTİLER: RESESYON GEÇMİŞ OLABİLİR AMA NEREYE KADAR?
  Global Economic Prospects: The Recession May Be Over But Where Next? [Turkish]
  Yılmaz AKYÜZ, [Trans./Çev. Sibel Çaşkurlu]
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(75): 1-25
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20046
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  English Title Not Available [Turkish Title: EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA] [Turkish]
  Filiz Elmas ÖZAĞ
  Ekonomik Yaklasim. 1994; 5(12): 63-77
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10174
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]