ISSN 1300-1868
 

Original Research (Original Article) 


Concentration in Turkish Automotive Sector: An Application on Passenger and Light Commercial Vehicles

Selahattin KAYNAK, Yılmaz Onur ARİ.

Cited by (3)

Abstract
Concentration means that production and pricing are controlled by a few firms in a sector. Number and size of firms which operate in an industry are crucial factors for determining concentration level. The most popular ways to measure the market concentration level are N-Firm Concentration Rate, which is calculated a sum of market shares of the biggest firms in a market, and Herfindahl-Hirschman Index, which is used for determining the uncompetitive behaviors in an industry. In this study concentration level of Turkish automotive sector was analyzed through N-Firm Concentration Rates (CR4 and CR8) and Herfindahl-Hirschman Index. As a result of the analysis, high levels of concentration were seen in domestic passenger cars and domestic light commercial vehicles sectors in CR4, while domestic and imported light commercial sectors in CR8. in Herfindahl-Hirschman analysis, it’s seen that a monopolistic structure obtains in domestic passenger and light commercial vehicles, but low concentration rates in imported passenger and light commercial vehicles. As a result of this situation there is a more competitive structure in imported passenger and light commercial vehicles.

Key words: Concentration, Market Structure, Oligopoly, N-Firm Concentration Rate, Herfindahl-Hirschman Index, Automotive Sector. JEL Classification: D22, D40, D29.TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE YOĞUNLAŞMA: BİNEK VE HAFİF TİCARİ ARAÇLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Ozet
Yoğunlaşma bir sektördeki üretim ve fiyatın az sayıda firma tarafından kontrol edilmesidir. Endüstride faaliyet gösteren firma sayısı ve büyüklüğü yoğunlaşma düzeyinin oluşmasında önemli faktörlerdir. Piyasadaki yoğunlaşma düzeyini ölçmenin en bilinen yöntemleri piyasadaki en büyük firmaların piyasa paylarının toplamından oluşan N-Firma yoğunlaşma oranı ve endüstrilerde rekabetçi olmayan davranışları belirlemede kullanılan Herfındahl-Hirschman indeksidir. Çalışmada N-Firma Yoğunlaşma Oranları (CR4 ve CRg) ve Herfındahl-Hirschman İndeksi yardımıyla Türk otomotiv sektöründeki yoğunlaşma düzeyi analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda CR4-e göre yerli binek ve yerli hafif ticari, CR8’e göre ise yerli hafif ticari ve ithal hafif ticari araç sektöründe yüksek düzeyde yoğunlaşmanın olduğu görülmüştür. Herfındahl-Hirschman İndeksi analizi sonucunda da yerli hafif ticari ve yerli binek araç sektöründe monopolcü rekabet piyasa yapısı söz konusu iken ithal binek ve ithal hafifi ticari araç sektöründe düşük yoğunlaşma oranı olduğu ve bunun neticesinde daha rekabetçi bir yapının geçerli olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Yoğunlaşma, Piyasa Yapısı, Oligopol, N-Firma Yoğunlaşma Oranı, Herfındahl-Hirschman indeksi. JEL Sınıflaması: D22, D40, D29.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Selahattin KAYNAK
Articles by Yılmaz Onur ARİ
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 3942
Downloaded: 726
Cited: 3


REFERENCES
AKAN, Yusuf (2002), "Türk Ýmalat Sanayinde Yoðunlaþma: 1980-96", ÝktisatÝþletme ve Finans, C. 17, S. 198, 91-97.
AKAY, Ayþegül (2007). Türk Ýmalat Endüstrilerinde Yoðunlaþma: Bir Panel Veri Analizi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayýmlanmamýþ Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
AKTAÞ, Erkan ve YURDAKUL, Oðuz (2001), "The Analysis of Flour Mili Industry in Turkey", Munich PersonalRePec Archive, 1-15.
Al-OBAIDAN, Abdullah M. (2008), "Market Structure Concentration and Performance in the Commercial Banking Industry of Emerging Markets"European Journal o f Economics, Finance and Administrative Sciences, S. 8, 104-115.
ARDIÇ, Ýsmail Yücel (2004), Yatay Yoðunlaþmalarda Potansiyel Rekabet, Rekabet Kurumu Uzmanlýk Tezi, Ankara.
BAÞ, Mehmet (2004), "Rekabeti Etkileyen Faktörlerden Pazar Yoðunlaþmasý ve Türkiye'deki Bazý Sektörlerin Yoðunlaþma Derecesi", Gazi ÜniversitesiTicaret ve Turizm Eðitim Fakültesi Dergisi, C. 2, S. 1, 1-14.
Baumol, W. J., Panzar, J. C. ve R. D. WILLIG (1982), Contestable Marketsand the Theory o f Industry Structure, Harcourt Brace Jovanovich, Inc., New York.
BISHOP, Simon, WALKER, Mike (2002), The Economics o f EC Competition Law(2nd Publication), Sweet and Maxwell, London.
ÇELEN, Aydýn (2010), Yatay Yoðunlaþmalarýn Tek Taraflý Etkilerinin Belirlenmesinde Talep Tahmini ve Simülasyon Tekniklerinin Uygulanmasý, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayýnlanmamýþ Doktora Tezi, Ankara.
DEMÝRGÝL, Hakan (2008), Firmalarýn Hayatta Kalma ve Büyüme Performanslarým Belirleyen Faktörler: Göller Bölgesi Üzerine Bir Araþtýrma, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Isparta.
DURUKAN, Tülin, HAMURCU, Çaðn, (2009), "Mobil Ýletiþimde Pazar Yoðunlaþmasý", Journal o f Black Sea Studies, C. 6, S. 22, 75-86.
ERLAT, Güzin (1989), Yoðunlaþma ve Verimlilik Çerçevesinde Bursa TekstilSektöründe Piyasa Yapýsý, MMO 1989 Sanayi Kongresi Bildirisi, Yayýn No: 134-1, 198-213.
FARRELL, Joseph, SHAPIRO, Carl (1990), "Horizontal Mergers: An Equilibrium Analysis", The American Economic Review,C. 80, S. 1, 107-126.
GÜNALP, Burak (2002), "Yarýþabilir Piyasalar Yaklaþýmý ve Rekabet Politikalarý",Gazi Üniversitesi 1.1.B.FDergisi,C. 4, S. 3, 49-66.
GÜNEÞ, Merih, KÖSE, Ahmet, YELDAN, Erinç (1997), "Input Output Tablosu Sektör Tasnifine Göre Türkiye Ýmalat Sanayinde Yoðunlaþma Eðilimleri 1985-1993", Ekonomik Yaklaþým, C. 8, S. 26, 33-47.
HOVENKAMP, Herbert (1999), Federal Antitrust Policy: The Law o f Competitiona n d I t's Practice (2nd Publication),West Publishing Co., New York
KOCH, James V. (1980), Industrial Organization andPrices,Prentice-Hall Int. Inc., London.
Koç, A.Ali, BÖLÜK, Gülden, AÞÇI, Serhat (2008), "Gýda Güvenliði ve Kalite Standartlarýnýn Gýda Ýmalat Sanayinde Yoðunlaþmaya Etkisi", AkdenizI.l.B.F. Dergisi, C. 8, S. 16, 83-115.
Otomotýv Dýstrýbütörlerý DERNEÐÝ (2011), http://www.odd.org.tr/web_2837_1/neuralnetwork.aspx?type=17 (18.07.2011).
OWEN, Dorian, RYAN, Michael, WEATHERSTON, Clayton (2008), "Measuring Competitive Balance in Professional Team Sports Using The Herfindahl- Hirschman Index", Review o f Industrial Organization,C. 31, S. 4,289-302.
POLAT, Çetin (2007), "Yoðunlaþma ve Piyasa Yapýsý Ýliþkisi Çerçevesinde Türk Çimento Sektörünün Yapýsal Analizi", Anadolu Üniversitesi SosyalBilimler Dergisi, C. 7, S. 2, 97-116.
SCHMALENSEE, Richard (1988), "Industrial Economics: An Overview", TheEconomic Journal, C. 98, S. 392, 643-681.
SILK, Alvin. J., KING III, Charles (2008), "Concentration Levels in The U.S. Advertising and Marketing Services Industry: Myth vs. Reality", HarvardBusiness School Working Paper,No. 09-044.
THE CONCISE ENCYCLOPEDIA OF ECONOMICS (2008),http://www.econlib.org/library/Enc/IndustrialConcentration.html(Eriþim Tarihi:30.01.2012).
WALDMAN, Don E., JENSEN, Elizabeth (1998), Industrial Organization: Theoryand Practice, Addison-Wesley, Boston.
WENJIE, Xu (2011), "The Empirical Analysis of Market Performance of Automobile Industry Market in China", Applied Mechanics and Materials,C. 55-57,1997-2002.
YAÐCILAR, Gamze Göçmen (2011), Türk Bankacýlýk Sektörünün RekabetYapýsýnýn Analizi, Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kitaplarý, Ankara.
YILDIRIM, Kemal, EÞKÝNAT, Rana, KABASAKAL Ali, ERDOÐAN, Meltem (2009), Endüstriyel Ekonomi,Ekin Yayýnevi, Bursa.
Yol AÇ, Sema (2005), Türk Ýmalat Sanayinde Yoðunlaþma, Sosyal Siyaset Konferanslarý Dergisi, S. 50, 1088-1100.
YUPING, Liao (2010), "The Concentration Ratio of China Construction Industry Market", Management and Service Science (MASS) 2010 International Conference, 24-26.08, Wuhan, China.http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stampjsp?tp=&arnumberU77404 (24.12.2011).

This Article Cited By the following articles

ICEESS'18 PİYASA YOĞUNLUĞUNUN ÖLÇÜLMESİ: BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULMA
2018; (): 64.

1
 
Türkiye Havayolu İç Hat Şehir Çiftlerindeki Pazar Yapılarının Piyasa Yoğunlaşması Ölçütleri İle Belirlenmesi
2018; 25(1): 171.

2
 
Concentration in Kastamonu Halva Production Sector between 1994 and 2014
Procedia - Social and Behavioral Sciences 2016; 229(): 158.

3
 
How to Cite this Article
Pubmed Style

Selahattin KAYNAK, Yilmaz Onur ARI. [Concentration in Turkish Automotive Sector: An Application on Passenger and Light Commercial Vehicles]. Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(80): 39-58. Turkish. doi:10.5455/ey.20023


Web Style

Selahattin KAYNAK, Yilmaz Onur ARI. [Concentration in Turkish Automotive Sector: An Application on Passenger and Light Commercial Vehicles]. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=150952 [Access: October 20, 2019]. Turkish. doi:10.5455/ey.20023


AMA (American Medical Association) Style

Selahattin KAYNAK, Yilmaz Onur ARI. [Concentration in Turkish Automotive Sector: An Application on Passenger and Light Commercial Vehicles]. Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(80): 39-58. Turkish. doi:10.5455/ey.20023Vancouver/ICMJE Style

Selahattin KAYNAK, Yilmaz Onur ARI. [Concentration in Turkish Automotive Sector: An Application on Passenger and Light Commercial Vehicles]. Ekonomik Yaklasim. (2011), [cited October 20, 2019]; 22(80): 39-58. Turkish. doi:10.5455/ey.20023Harvard Style

Selahattin KAYNAK, Yilmaz Onur ARI (2011) [Concentration in Turkish Automotive Sector: An Application on Passenger and Light Commercial Vehicles]. Ekonomik Yaklasim, 22 (80), 39-58. Turkish. doi:10.5455/ey.20023Turabian Style

Selahattin KAYNAK, Yilmaz Onur ARI. 2011. [Concentration in Turkish Automotive Sector: An Application on Passenger and Light Commercial Vehicles]. Ekonomik Yaklasim, 22 (80), 39-58. Turkish. doi:10.5455/ey.20023Chicago Style

Selahattin KAYNAK, Yilmaz Onur ARI. "[Concentration in Turkish Automotive Sector: An Application on Passenger and Light Commercial Vehicles]." Ekonomik Yaklasim 22 (2011), 39-58. Turkish. doi:10.5455/ey.20023MLA (The Modern Language Association) Style

Selahattin KAYNAK, Yilmaz Onur ARI. "[Concentration in Turkish Automotive Sector: An Application on Passenger and Light Commercial Vehicles]." Ekonomik Yaklasim 22.80 (2011), 39-58. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.20023APA (American Psychological Association) Style

Selahattin KAYNAK, Yilmaz Onur ARI (2011) [Concentration in Turkish Automotive Sector: An Application on Passenger and Light Commercial Vehicles]. Ekonomik Yaklasim, 22 (80), 39-58. Turkish. doi:10.5455/ey.20023