ISSN 1300-1868
 

Original Research (Original Article) 


“Aggrieved” Nationalism “Democratic” Weakness and Nation Impasse of the Kurdish Polity

Ali Kemal ÖZCAN.

Cited by (1)

Abstract
“Nationalism ” has arguably become the most convoluted subject matter in the academic fıeld. In Turkey, this is a little more unvarnished, but has also taken a very unsavoury form: “nationalism” is almost completely used as a replacement for “patriotism”. Whereas there are more than enough words available for daily or academic use to describe one’s love for his/her ethnicity. This work will attempt to untangle the multi-faceted mix-up of the two concepts of nationalism and patriotism, in other words an attempt at the distillation of nationalism. On the back of such a theoretical sanitization, the study will then approach Turkey’s biggest problem of the last thirty years, the Kurdish question, and show rather that this could be an opportunity for Turkey.

Key words: Nationalism, Nation, Ethnicity, Domestic Market, Patriotism/Patriot, Elite, Poitical Power. JEL Classification: Z13.“MAĞDUR” MİLLİYETÇİLİK KÜRT SİYASETİNİN “DEMOKRATİK” ZAAFİYETİ VE ULUS AÇMAZI

Ozet
Ulus-devletin kendisiyle birlikte insanlığa bulaştırdığı “milliyetçilik” (nationalism), akademik tartışmaların en karmaşık konularının başında gelir denebilir. Bu konuda kavramsal bir “anarşi” veya bir “terminolojik kaos” süregelmektedir. Türkiye’de ise bu biraz daha daraltılmış, aynı zamanda yavan bir hal almıştır: neredeyse tamamen “vatanseverlik” kavramı yerine kullanılmaktadır. Hâlbuki halk dilinde kendi etnisitesini ve yerel değerlerini sevmeye refere eden ve akademik terminolojiye de sorunsuz oturabilecek yeterli kelime/kavram mevcuttur. Örneğin vatanseverlik, vatanperverlik, yurtseverlik veya milletseverlik, halkseverlik gibi. İngilizce ve birçok diğer Avrupa dillerinde de bu anlamda “patriotism ” veya Latince patrie köklü benzer kavramlar vardır. Bu çalışma, birbirine çok yönlü olarak karıştırılmış olan milliyetçilik ile vatanseverlik kavramlarını ayrıştırmanın zemini üzerinde, Kürt milliyetçiliğinin “ulus” açmazını ve “demokratik” olma kompleksini açmaya çalışarak, Türkiye’nin son otuz yılının temel sorunu olan Kürt meselesinin aslında Türkiye’nin bir fırsatı olabileceğini tartışmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Milliyetçilik, Ulus, Etnisite, Ulusal Pazar, Vatansever/Yurtsever, Elit, İktidar. JEL Sınıflaması: Z13.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Ali Kemal ÖZCAN
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 4575
Downloaded: 716
Cited: 1


REFERENCES
ANDERSON, B. (1983), Imagined Communities: Reflections on the Origin andSpread o f Nationalism,Verso, New York-London.
ASLAN, G., http://www.rojaciwan.com/koseyazisi-1577.html (Eriþim Tarihi: 14.12.2008)
BARKEY, J. Henri ve G. E. FULLER (1998), Turkey’s Kurdish Question, Rowman & Littlefield, New York and Oxford.
BÝLA, F., Necdet Özel ile Röportaj, Milliyet, 5 Ocak 2012.
BOZKURT, M. (1997), Doðu Gerçeði,Boðaziçi Yayýnlan, Ýstanbul.
ATASOY, F. (2005), Küreselleþme ve Milliyetçilik,Ötüken Neþriyat, Ýstanbul.
AYDIN, S. (2010), Modernleþme ve Milliyetçilik,Gündoðan Yayýnlan, Ýstanbul.
BORA, T. (2009), Türk Saðýnýn Üç Hâli: Milliyetçilik Muhafazakârlýk Ýslâmcýlýk,Birikim Yayýnlan, Ýstanbul.
CALHOUN, C. (1993), “Nationalism and Ethnicity”, Annual Review o f Sociology,19: 211-39.
CARR, E. H. (2007 [1945]), Milliyetçilik ve Sonrasý,Ýletiþim Yayýnlan, Ýstanbul.
CHALIAND, G. (1993 [1980]), A People Without A Country; The Kurds andKurdistan,Zed Books, London.
DAWIS, H. B. (1978), Towrds A Marxist Theory o f Nationalism, Monthly Review Press, New York and London.
DEUTSCH, K. W. (1969), Nationalism and Its Alternatives,knopf, New York.
DÜZEL, N., D. M. M. Fýrat’la Röportaj, Taraf, 29 Kasým 2011.
FIRAT, S., Yeni Özgür Politika, 16 Aralýk 2008.
GELLNER, E. (1964), Thought and Change,Weidenfeld and Nicolson, London.
GELLNER, E. (1983), Nations and Nationalism,Basil Blackwell, Oxford.
GEORGEON, F. (2005), Türk Milliyetçiliðinin Kökenleri: YusufAkçura 1876-1935,Tarih Vakfý, Ýstanbul.
GÖKALP, Z. (1976), Türkleþmek, Ýslamlaþmak, Muasýrlaþmak, Devlet Kitaplarý, Ankara.
GÖKALP, Z. (1986) Tükçülüðün Esaslarý, Kültür ve Turizm Bakanlýðý Yayýnlan, Ankara.
HASRETYAN, M. A., (1995), Türkiye’de Kürt Sorunu; (1918 - 1940), Cilt I, W.Ý.K., Berlin.http://www.gundem-online.com/haber.asp?haberid=64420(Eriþim Tarihi: 13.12.2008).http://www.rojaciwan.com/haber-67563.html (EriþimTarihi: 19.07.2011).
HOBSBAWM, E. J. (1959), Primitive Rebels: Studies in Arabic Forms o f SocialMovement in the 19th and 20th Centuries, Manchester University Press, Manchester.
HOBSBAWM, E.J., (1990), Nations and Nationalism Since 1780: Program, Myth,Reality,Cambridge University Press, Cambridge.
KOHN, H. (1958), The Idea o f Nationalism: A study in Its Origins and Background,The Macmillan Company, New York.
KARPAT, H. K. (2011), Osmanlýdan Günümüze Ortadoðu’da Millet, Milliyet,Milliyetçilik,Timaþ Yayýnlan, Ýstanbul.
KEDOURIE, E. (1966), Nationalism,Hutchinson of London, London.
KEMAL, M. (1999 [1923]), Eskiþehir-lzmit Konuþmalarý,Ýstanbul.
KESKÝN, M. (1999), Atatürk’ün Millet ve Milliyetçilik Anlayýþý, Atatürk Araþtýrma Merkezi, Ankara.
KÝRÝÞÇÝ K. ve Gareth M. WINROW (1997), The Kurdish Question and Turkey,Frank Cass, London.
KÝRZÝOÐLU, M. F. (1995), Kürtler ’in Türklüðü,Hamle, Ankara;
KUTLAY, N. (1990), Ittihat-Terakki ve Kürtler,Vejin, Stockholm.
LUXEMBURG, R. (1976), The National Question: Selected Writings. H. B. Davis (ed.), Monthly Review Press, New York and London.
McCRONE, D. (1998), The sociology o f Nationalism,Routledge , London
McDOWALL, D. (1996), A Modern History o f Kurds, I. B. Tauris, London and New York.
MILLS, C. Wright. (1959), The Power Elite,Oxford University Press, New York
NAIRN, T. (1981), The Break-up o f Britain: Crisis and Neo-nationalism, 2nd edn. (London, Verso,), p. 339.
NIMNI, E. (1991), Marxism and Nationalism: Theoretical Origins o f a PoliticalCrisis, Pluto Press, London
OLSON, R. W. (2005), The Goat and the Butcher: Nationalism and State Formationin Kurdistan-Iraq Since the Iraqi War,Mazda Publishers, California.
ÖCALAN, A., Avukat Görüþme Notlan, 14 Nisan 2004; 12 Mayýs 2004; 18 Temmuz 2008; 14 Aðustos 2009; 26 Aðustos 2009; 20 Aðustoz 2010; 29 Eylül 2010; 14 Kasým 2010; 26 Kasým 2010; 8 Aralýk 2010; 17 Aralýk 2010; 2 Ocak 2011; 9 Ocak 2011; 2 þubat 2011; (http://www.rojaciwan.com).
ÖCALAN, A. (2001), Sümer Rahip Devletinden Demokratik Uygarlýða, Cilt II, Mem Yayýnlan, Ýstanbul.
ÖCALAN, A. (2003), Özgür Ýnsan Savunmasý, Çetin Yayýnlan, Ýztanbul.
ÖCALAN, A. (2004), Bir Halký Savunmak, Çetin Yayýnlan, Ýstanbul.
ÖCALAN, A. (2009), Kapitalist Modernitenin Aþýlma Sorunlarý veDemokratikleþme(Dijital versiyon).
ÖCALAN, A., Yol Haritasý (dijital versiyon), http://www.cnnkurd.org/images/stories/ocalan-yol-haritasi-tam-metni.pdf (Eriþim Tarihi: 12.2008)
ÖZCAN, A.K. (2005), “Nationalism; Distilling the Cultural and the Political’, Nationalism andEthnic Politics,Vol. 11, No. 2.
ÖZCAN, A.K. (2006), Turkey's Kurds: A Theoretical Analysis o f the PKK andAbdullah Öcalan,Routledge, London and New York.
ÖZKIRIMLI, U. (2009), Milliyetçilik Kuramlarý; Eleþtirel Bir Bakýþ, Doðu Batý Yayýnlarý, Ankara.
ÖZKIRIMLI, U. (2010), Milliyetçilik Üzerine Güncel Tartýþmalar; Eleþtirel BirMüdahale, Ýstanbul Bilgi Üniversitesi Yayýnlan, Ýstanbul.
PARETO, V. (1935), The Mind andSociety,Harcourt, Brace, New York.
RENAN, E. (1882/1996), “What is a Nation?” in: Geoff Eley and Ronald Grigor Suny (eds.), Becoming National: A Reader, Oxford University Press, New York and Oxford, 41-55.
SABAH GAZETESÝ, 21 Nisan 2011.
SETON-WATSON, H. (1965), Nationalism-Old and New, Sydney University Press, Sydney
SMITH, A. D. (1983), Theories o f Nationalism, Second edition, Duckworth, London.
SMITH, A. D. (1991), NationalIdentity,University of Nevada Press, London.
STALIN, J. (1936), Marxism and The National and Colonial Question,Lawrence & Wishart, London.
TARAF GAZETESÝ, 13 Aralýk 2010; 5 Ocak 2011; 27 Aralýk 2010.
WEBER, M. (1947), The Theory o f Social and Economic Organisation, The Free Press of Glencoe, London.
WOOLF, S. (1996), Nationalism in Europe, 1815 to the Present (Ed., Routledge, London and New York.
YILDIZ, A. (2010), “Ne Mutlu Türküm Diyebilene”; Türk Ulusal Kimliðinin EtnoSeküler Sýnýrlarý (1919-1938),Ýletiþim Yayýnlan, Ýstanbul.

This Article Cited By the following articles

Kürt Siyasi Hareketlerinin Kürt Aile Sistemi Üzerindeki Dezenformasyonu ve Örselenmiş Gençlik
2018; 7(2): 955.

1
 
How to Cite this Article
Pubmed Style

Ali Kemal OZCAN. [“Aggrieved” Nationalism “Democratic” Weakness and Nation Impasse of the Kurdish Polity]. Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(80): 79-120. Turkish. doi:10.5455/ey.20025


Web Style

Ali Kemal OZCAN. [“Aggrieved” Nationalism “Democratic” Weakness and Nation Impasse of the Kurdish Polity]. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=150966 [Access: March 28, 2020]. Turkish. doi:10.5455/ey.20025


AMA (American Medical Association) Style

Ali Kemal OZCAN. [“Aggrieved” Nationalism “Democratic” Weakness and Nation Impasse of the Kurdish Polity]. Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(80): 79-120. Turkish. doi:10.5455/ey.20025Vancouver/ICMJE Style

Ali Kemal OZCAN. [“Aggrieved” Nationalism “Democratic” Weakness and Nation Impasse of the Kurdish Polity]. Ekonomik Yaklasim. (2011), [cited March 28, 2020]; 22(80): 79-120. Turkish. doi:10.5455/ey.20025Harvard Style

Ali Kemal OZCAN (2011) [“Aggrieved” Nationalism “Democratic” Weakness and Nation Impasse of the Kurdish Polity]. Ekonomik Yaklasim, 22 (80), 79-120. Turkish. doi:10.5455/ey.20025Turabian Style

Ali Kemal OZCAN. 2011. [“Aggrieved” Nationalism “Democratic” Weakness and Nation Impasse of the Kurdish Polity]. Ekonomik Yaklasim, 22 (80), 79-120. Turkish. doi:10.5455/ey.20025Chicago Style

Ali Kemal OZCAN. "[“Aggrieved” Nationalism “Democratic” Weakness and Nation Impasse of the Kurdish Polity]." Ekonomik Yaklasim 22 (2011), 79-120. Turkish. doi:10.5455/ey.20025MLA (The Modern Language Association) Style

Ali Kemal OZCAN. "[“Aggrieved” Nationalism “Democratic” Weakness and Nation Impasse of the Kurdish Polity]." Ekonomik Yaklasim 22.80 (2011), 79-120. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.20025APA (American Psychological Association) Style

Ali Kemal OZCAN (2011) [“Aggrieved” Nationalism “Democratic” Weakness and Nation Impasse of the Kurdish Polity]. Ekonomik Yaklasim, 22 (80), 79-120. Turkish. doi:10.5455/ey.20025