ISSN 1300-1868
 

Original Research (Original Article) 


THE EFFICIENCY OF ECONOMIC POLICIES DURING 1950-80 PERIODS IN TURKEY

İbrahim TOKATLIOĞLU, Fahriye ÖZTÜRK.

Abstract
In this study, It is examined the e{jiciency of economic policies which were enforced during I950-80 period in Turkey applying Data Envelopment Analysis (DEA). The period we examined in this study is divided into two sub-periods: 1950- 60 sub period which is named DP, and implemented relatively liberal pnlicies and /961-80 sub-period which is named KP, and implemented Keynesian policies and which Development Plans conduct the whole economy. lt was compared the efficiency of policies implemented each sub-periods. In this comparison, lt was employed DEA using foreign trade, monetary and jiscal policies as inputs and inflation, foreign exchange, growth rate, GNP, development, GDP per capita as outputs. Data us ed in this study was taken from TUİK database. It was concluded that DP sub period is mure efficient info issues of conflicting injlation, generating GNP, determining foreign exchange rate, and fighting unemployment than KP sub-periods.

Key words: Turkish Economy, Period of Democrat Party, Period of Development Plannig, Economic Policies, Data Envelopment Analysis1950-1980 YILLARI ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE'DE UYGULANAN PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ ETKİNLİGİ

Ozet
Çalışmada, Veri Zarflama Analizi (VZA) kullanılarak 1950-1980 yılları arasındaki dönemde Türkiye 'de uygulanan iktisat politikalarının etkinliğini araştırılmıştır. Ele alınan dönem, göreli olarak liberal iktisat politikalarının izlendiği 1950-1960 ve Keynesyen iktisat politikalarının izlendiği ve ekonomiye kalkınma planlarının yön verdiği 1961-1980 dönemi olmak üzere iki alt döneme ayrılarak analize katılmış ve söz konusu iki dönem arasında uygulanan iktisat politikalarının etkinliği açısından bir karşılaştırma yapılmıştır. Görece daha liberal politikaların izlendiği Demokrat Parti dönemi (1950-60) ile Keynesyen politikaların ağırlıkta olduğu ve kamu müdahalelerinin yaygın olduğu Kalkınma Planları döneminin (1960-1980) karşılaştırılması aslında liberal kapitalizm ile müdahafeci kapitalizm anlayışının karşılaştırılmasıdır. Çalışmada bu karşılaştırma, belirli iktisadi hedeflere ulaşmak için kullanılan para, maliye ve dış ticaret politikalarının etkinliği açısından yapılmıştır. Çalışmada kullanılan verilerin tamamı Türkiye İstatistik Kurumu veri tabanından alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye Ekonomisi, Demokrat Parti Dönemi, Kalkınma Planları Dönemi, Ekonomi Politikaları, Veri Zarflama Analizi


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by İbrahim TOKATLIOĞLU
Articles by Fahriye ÖZTÜRK
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 4064
Downloaded: 1728


REFERENCES
Boratav, Korkut, Türkiye Ýktisat Tarihi, imge Kitabevi, 10. Baský, Ankara, 2006.
Brown, Rayna, Data Envelopment Analysis, Application Issnes in The
Financial Services Sector. CEPAResearch Paper, No: 01-05, August, 2001.
Demirci, Rasih, Cumhuriyet Döneminde Ekonomik Geliþme Politikalarý, Karýnca Dergisi, sayý: 804, s. 7-18, Aralýk 2003
Dýþ Ekonomik Ýliþkiler, http://www. tusiad.org/yayiýý/ gorus/45/ I 3 iskit. pdf, Eriþim Tarihi: 20 Mayýs 2007.
Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý (DTM) Türkiye Ýhracatýnýn Geliþimi, http://www.dtm.gov.tr /dtmadmiýý/upload!IHR/genel.doc Eriþim tarihi: 18 Mayýs 2007.
Dünden Bugüne Dýþ Borçlarýmýz, politics.ankara.edu.tr/-karatepe/faspa/ disborclarimiz.pdf, 5 Mayýs 2007.
Irvin Cemil Schick ve E. Ahmet Tonak, "Uluslararasý Boyut: Ticaret, Yardým ve Borçlanma", Geçiþ Sürecinde Türkiye içinde, lrvin Cemi! Schick, E. Ahmet Tonak (Der.), Bilim Dizisi, belge Yayýnlarý, Ýstanbul, 1992.
Ýnan, E. Alpan, "Banka Etkinliðinin Ölçülmesi ve Düþük Enflasyon Sürecinde Bankacýlýkla Etkinlik." Bankacýlar Dergisi, 24, 2000:82-99.
Kazgan, Gülten, Tanzimattan XXI: Yüzyýla Türkiye Ekonomisi, Altýn Kitaplar Yayýnevi, Ýstanbul, \999.
Kazgan, Gülten, Türkiye Ekonomisinde Krizler (1929--2001), Ýstanbul Bilgi Üniversitesi Yayýnlarý, Ýstanbul, 2005.
Kepenek, Yakup ve Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi, Reýnzi Kitabevi, 18. Baský, Ýstanbul, 2005.
Keyder, Çaðlar, "Ýktisadi Geliþme ve Bunalým", Geçiþ Sürecinde Türkiye içinde, lrvin Cemi! Schick, E. Ahmet Tonak (Der.), Bilim Dizisi, belge Yayýnlan, istanbul, 1992.
Keyder, Çaðlar, "Türkiye Demokrasisinin Ekonomi Politiði", Geçiþ Sürecinde Türkiye içinde, Irvin Cemii Schick, E. Ahmet Tonak (Der.), Bilim Dizisi, belge Yayýnlan, Ýstanbul, 1992.
Ongun, M. Tuba, "Yabancý Sermayenin Doðrudan Yatýnmlarý, "Türkiye Ýktisadi Geliþme Tarihinin Ana Çizgileri (1923-1997)", Ahmet Þahinöz (Ed), Türkiye Ekonomisi Sektörel Analiz içinde, Türkiye Ekonomi Kurumu yayýmý, Turhan Kitabevi, Ankara, 1998.
Özcan, H.Avni, Dünden Bugüne Dýþ Ticaretimizdeki Geliþmeler, http://www.dým .gov.tr/eadldtdergi/ ekim98/dnbgdistic.htm 23Nisan 2007
Tokatlýoðlu, Ýbrahim, Bankacýlýk Sektörünün Regülilsyonu Deregülasyonu ve Sektör Üzerindeki Verimlilik, Karlýlýk ve Refah Etkileri: Türkiye Üzerine Bir Uygulama, Hacettepe Üniversitesi, Ýktisat Bölümü, Yayýnlanmamýþ doktora tezi, Ankara, 2003
Tokgöz, Erdinç, "Türkiye Ýktisadi Geliþme Tarihinin Ana Çizgileri (1923-1 997)", Ahmet Þahinöz (Ed), Türkiye Ekonomisi Sektörel Analiz içinde, Türkiye Ekonomi Kurumu yayýmý, Turhan Kitabevi, Ankara, 1998.
Tokgöz, Erdinç, Türkiye'nin Ýktisadi Geliþme Tarihi (1914-2004), imaj Yayýnevi, 7. baský, Ankara 2004;
Turgut, Serdar, Demokrat Parti Döneminde Türkiye Ekonomisi, adalet matbaacýlýk, Ankara, 1991.
Türkiye Ýstatistik Enstitüsü, istatistik Göstergeler 1923-1995, yayýn no: 1883, 1996, Ankara.
Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), www.tüik.gov.tr.

How to Cite this Article
Pubmed Style

Ibrahim TOKATLIOGLU, Fahriye OZTURK. [THE EFFICIENCY OF ECONOMIC POLICIES DURING 1950-80 PERIODS IN TURKEY]. Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(66): 155-174. Turkish. doi:10.5455/ey.10662


Web Style

Ibrahim TOKATLIOGLU, Fahriye OZTURK. [THE EFFICIENCY OF ECONOMIC POLICIES DURING 1950-80 PERIODS IN TURKEY]. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=155893 [Access: March 28, 2020]. Turkish. doi:10.5455/ey.10662


AMA (American Medical Association) Style

Ibrahim TOKATLIOGLU, Fahriye OZTURK. [THE EFFICIENCY OF ECONOMIC POLICIES DURING 1950-80 PERIODS IN TURKEY]. Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(66): 155-174. Turkish. doi:10.5455/ey.10662Vancouver/ICMJE Style

Ibrahim TOKATLIOGLU, Fahriye OZTURK. [THE EFFICIENCY OF ECONOMIC POLICIES DURING 1950-80 PERIODS IN TURKEY]. Ekonomik Yaklasim. (2008), [cited March 28, 2020]; 19(66): 155-174. Turkish. doi:10.5455/ey.10662Harvard Style

Ibrahim TOKATLIOGLU, Fahriye OZTURK (2008) [THE EFFICIENCY OF ECONOMIC POLICIES DURING 1950-80 PERIODS IN TURKEY]. Ekonomik Yaklasim, 19 (66), 155-174. Turkish. doi:10.5455/ey.10662Turabian Style

Ibrahim TOKATLIOGLU, Fahriye OZTURK. 2008. [THE EFFICIENCY OF ECONOMIC POLICIES DURING 1950-80 PERIODS IN TURKEY]. Ekonomik Yaklasim, 19 (66), 155-174. Turkish. doi:10.5455/ey.10662Chicago Style

Ibrahim TOKATLIOGLU, Fahriye OZTURK. "[THE EFFICIENCY OF ECONOMIC POLICIES DURING 1950-80 PERIODS IN TURKEY]." Ekonomik Yaklasim 19 (2008), 155-174. Turkish. doi:10.5455/ey.10662MLA (The Modern Language Association) Style

Ibrahim TOKATLIOGLU, Fahriye OZTURK. "[THE EFFICIENCY OF ECONOMIC POLICIES DURING 1950-80 PERIODS IN TURKEY]." Ekonomik Yaklasim 19.66 (2008), 155-174. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.10662APA (American Psychological Association) Style

Ibrahim TOKATLIOGLU, Fahriye OZTURK (2008) [THE EFFICIENCY OF ECONOMIC POLICIES DURING 1950-80 PERIODS IN TURKEY]. Ekonomik Yaklasim, 19 (66), 155-174. Turkish. doi:10.5455/ey.10662

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10334

 • DIŞ TİCARET KURAMINDA ÇEKİM MODELİ
  The Gravity Model in International Trade Theory [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(88): 1-34
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35200

 • Most Cited Articles
 • [Türkçe Başlık Yok]
  TOURISM AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY [English]
  Jülide Yıldırım Öcal, Nadir Öcal
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 131-141
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10503
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi: Toplumsal Cinsiyetçi Bir Yaklaşım
  THE INDIVIDUAL PENSION SYSTEM IN TURKEY: A GENDERED PERSPECTIVE [English]
  Şule ŞAHİN, Helga RITTERSBERGER-TILIÇ, Adem Yavuz ELVEREN
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(77): 115-142
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20039
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • KÜRESEL EKONOMİK BEKLENTİLER: RESESYON GEÇMİŞ OLABİLİR AMA NEREYE KADAR?
  Global Economic Prospects: The Recession May Be Over But Where Next? [Turkish]
  Yılmaz AKYÜZ, [Trans./Çev. Sibel Çaşkurlu]
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(75): 1-25
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20046
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  English Title Not Available [Turkish Title: EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA] [Turkish]
  Filiz Elmas ÖZAĞ
  Ekonomik Yaklasim. 1994; 5(12): 63-77
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10174
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]