ISSN 1300-1868
 

Original Research (Original Article) 


The Agricultural Organization in Ottoman Empire

Cenk PALA.

Cited by (2)

Abstract
This article, by which it is aimed to research the agricultural organization in the Ottoman Empire, focuses primarily on tirnar and the analysis of sipahi and reaya's status. Secondly, the application of iltizam after the degeneration of tirnar is handled which corresponds to the period roughly at the end of 16 th. century. And finally, other applications which transforms the land regime from public owned property to the private property are explained.

Key words: NAOSMANLI İMPARATORLUĞUNDA TARIMSAL ÖRGÜTLENME

Ozet
YOK

Anahtar Kelimeler: YOK


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Cenk PALA
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 4425
Downloaded: 2104
Cited: 2


REFERENCES
Barkan, Ö.L., (1972), "Týmar", islam Ansiklopedisi, 123. ve 124. Cüz, Milli Eðitim Basýme­vi, Ýstanbul: 286-333.
Barkan, Ö.L., (1975), "Feodal Düzen ve Osmanlý Týmarý", O. Okyar (der.) Türkiye iktisat Tarihi Semineri, Hacettepe Üniversitesi Yayýnlarý, Ankara, Ýçinde: 1-32.
Barkan, Ö.L., (1980), Türkiye'de Toprak Meselesi (Türkiye'de ... ), Toplu Eserler 1, Gözlem Yayýnlarý, Ýstanbul.
Barkan, Ö.L., (l980a), 'Türkiye'de Toprak Meselesinin Tarihi Esaslarý", Ö.L. Barkan (der.) Türkiye' de ... , Ýçinde: 125-49.
Barkan, Ö.L., (1980b), "Malikane-Divani Sistemi", Ö.L.Barkan, (der.) Türkiye'de ... Ýçinde: 151-208.
Barkan, Ö.L., (1980c), "Þer'i Miras Hukuku ve Evlatlýk Vakýflar", Ö.L.Barkan, (der.) Türkiye'de ... (Ýçinde): 209-30.
Barkan, Ö.L., (1980d), "Mülk Topraklar ve Sultanlarýn Temlik Hakký", Ö.L.Barkan (der), Türkiye'de ... Ýçinde: 231-47.
Barkan, Ö.L., (1980e), "imparatorluk Devrinde Toprak Mülk ve Vakýflarýnýn Hususiyeti", Ö.L. Barkan, (der.) Türkiye'de ... , Ýçinde: 249-80.
Barkan, Ö.L., (1980f), "Osmanlý Ýmparatorluðu'nda Kuruluþ Devrinin Toprak Meseleleri", Ö.L.Barkan (der.) Türkiye'de ... , Ýçinde: 281-90.
Barkan, Ö.L., (1980g), "Türk Toprak Hukuku Tarihinde Tanzimat ve 1274 (1858) Tarihli Arazi Kanunnamesi", Ö.L.Barkan, (der.), Türkiye'de ... , Ýçinde: 291-375.
Barkan, Ö.L., (1980h) "XV ve XVI'ýncý Asýrlarda Osmanlý Ýmparatorluðu'nda Toprak Ýþçili­ðinin Organizasyonu Þekilleri", Ö.L. Barkan, (der.), Türkiye'de .. Ýçinde: 575-716
Barkan, Ö.L., (1980i) "Türkiye'de "Servaj" Var Mýydý?", Ö.L. Barkan, (der.), Türkiye'de ... , Ýçinde: 717-24.
Barkan, Ö.L., (1980j), "Osmanlý Ýmparatorluðu'nda Çiftçi Sýnýflarýn Hukuki Statüsü", Ö.L.
Barkan, (der.), Türkiye'de ... , Ýçinde: 725-88.
Barkan, Ö.L., (1980k) "Çiftlik", Ö.L. Barkan, (der.), Türkiye'de ... , Ýçinde: 789-97.
Barkan, Ö.L., (19801), "Öþür", Ö.L. Barkan, (der.), Türkiye'de ... , Ýçinde: 799-804.
Barkan, Ö.L., (1980m), "Osmanlý Devrinde Eþkincülü Mülkler" veya "Mülk Týmarlar"ý Hakkýnda Notlar", Ö.L. Barkan, (der.) Türkiye'de ... , Ýçinde: 897-904.
Beldiceanu, N., (1985), XIV Yüzyýldan XVI. Yüzyýla Osmanlý Devleti'nde Týmar, (Çev: M.A.Kýlýçbay), Teori Yayýnlarý, Ankara.
Cezar, Y., (1986), Osmanlý Maliyesinde Bunalým ve Deðiþim Dönemi, Alan Yayýncýlýk, Ýs­tanbul.
Du Velay, A. (1978), Türkiye Maliye Tarihi, Maliye Bakanlýðý Yayýný, Ankara.
Genç, M., (1975), "Osmanlý Maliyesinde Malikane Sistemi", O. Okyar (der.), Türkiye iktisat Tarihi Semineri, Hacettepe Üniversitesi Yayýnlarý, Ankara, Ýçinde: 231-96.
Genç, M., (1989), "Osmanlý Ýmparatorluðu'nda Devlet ve Ekonomi", V Milletlerarasý Türkiye Sosyal ve iktisat Tarihi Kongresi, Tebliðler, Türk Tarih Kurumu Basýmevi, Ankara, Ý­çinde: 13-25.
Ýnalcýk, H., (1993), Osmanlýimparatorluðu (Osmanlý ... ), Eren Yayýncýlýk, Ýstanbul.
Ýnalcýk, H., (1993a), "Köy, Köylü ve imparatorluk", H.Ýnalcýk, (der.) Osmanlý ... , Ýçinde: 1-14
Ýnalcýk, H., (1993b), "Ýslam Arazi ve Vergi Sisteminin Teþekkülü ve Osmanlý Devrindeki Þe­killerle MukayesesÝ", H.Ýnalcýk, (der.), Osmanlý ... , Ýçinde: 15-30
Ýnalcýk, H., (1993c), "Osmanlýlar'da Raiyyet Rüsumu", H. Ýnalcýk, (der.), Osmanlý ... , Ýçinde: 31-65.
Ýnalcýk, H., (1993d), "1431 Tarihli Týrnar Defterine Göre Fatih Devrinden Önce Týrnar Sistemi", H.Ýnalcýk, (der.), Osmanlý. .. , Ýçinde: 109-14.
Ýnalcýk, H., (1993e), "Osmanlý Ýmparatorluðu'nun Kuruluþ ve Ýnkiþafý Devrinde Türkiye'nin Ýktisadi Vaziyeti Üzerinde Bir Tetkik Münasebetiyle", H. Ýnalcýk, (der.), Osmanlý ... , Ýçin­de: 139-86.
Ýnalcýk, H., (1993f), "Osmanlý Hukukuna Giriþ: Örfi-Sultani Hukuk ve Fatih'in Kanunlarý", H.Ýnalcýk, (der), Osmanlý. .. , Ýçinde: 319-41.
Ýnalcýk, H., (1993g), "Sened-i Ýttifak ve Gülhane Hatt-ý Hümayunu", H. Ýnalcýk, (der), Osmanlý. .. , Ýçinde: 343-59.
Ýnalcýk, H., (1993h), "Tanzimat'ýn Uygulanmasý ve Sosyal Tepkileri", H. Ýnalcýk (der), Osmanlý ... , Ýçinde: 361-424.
Ýslamoðlu-Ýnan, H. (1991), Osmanlýimparatorluðu'nda Devlet ve Köylü, Ýletiþim Yayýnlarý, Ýstanbul.
Karamursal, Z., (1989), Osmanlý Mali Tarihi Hakkýnda Tetkikler, Türk Tarih Kurumu Yayýn­larý (ve Basýmevi), Ankara.
Kasaba, R., (1993), Osmanlý imparatorluðu ve Dünya Ekonomisi, Ondokuzuncu Yüzyýl, (Çev: K. Emirnðlu), Belge Yayýnlarý, Ýstanbul.
Kýlýçbay, M.A., (1985), Feodalite ve Klasik Dönem Osmanlý Üretim Tarzý, Teori Yayýnlarý, Ankara.
Kýray, E., (1993 ), Osmanlý' da Ekonomik Yapý ve Dýþ Borçlar, Ýletiþim Yayýnlarý, Ýstanbul.
Nalbantoðlu, H.Ü., (1975), "Osmanlý Toplumunda Tarým Teknolojisi, Artý-Ürün ve Kent Ekonomisi", O. Okyar (der.), Türkiye iktisat Tarihi Semineri, Hacettepe Üniversitesi Yayýnlarý, Ankara, Ýçinde: 33-70.
Pamuk, Þ., (1994), Osmanlý Ekonomisinde Baðýmlýlýk ve Büyüme (1820-1913), Tarih Vakfý Yurt Yayýnlarý, Ýstanbul.
Sencer, M., (1982), Osmanlý Toplum Yapýsý, May Yayýnlarý, Ýstanbul.
Teze], Y. S., (1971), "Cumhuriyetin Devraldýðý Tarýmsal Yapýnýn Tarihsel Oluþumu Üzerine Bazý Düþün"celer", A.Ü. S.B.F. Dergisi, Cilt XXVI, No: 4, Ankara, içinde: 233-91.
Timur, T., (1979), Kuruluþ ve Yükse/iþ Döneminde Osmanlý Toplumsal Düzeni, A.Ü. S.B.F. Yayýnlarý, No: 428, Ankara.

This Article Cited By the following articles

Financial Crisis And Reform in the Ottoman State
2017; 25(34): 11.

1
 
3 NO’LU İSTANBUL AHKÂM DEFTERİNDE YER ALAN TARIMSAL İHTİLAFLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
2016; 15(59): .

2
 
How to Cite this Article
Pubmed Style

Cenk PALA. [The Agricultural Organization in Ottoman Empire]. Ekonomik Yaklasim. 1996; 7(21): 39-69. Turkish. doi:10.5455/ey.10229


Web Style

Cenk PALA. [The Agricultural Organization in Ottoman Empire]. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=155907 [Access: March 28, 2020]. Turkish. doi:10.5455/ey.10229


AMA (American Medical Association) Style

Cenk PALA. [The Agricultural Organization in Ottoman Empire]. Ekonomik Yaklasim. 1996; 7(21): 39-69. Turkish. doi:10.5455/ey.10229Vancouver/ICMJE Style

Cenk PALA. [The Agricultural Organization in Ottoman Empire]. Ekonomik Yaklasim. (1996), [cited March 28, 2020]; 7(21): 39-69. Turkish. doi:10.5455/ey.10229Harvard Style

Cenk PALA (1996) [The Agricultural Organization in Ottoman Empire]. Ekonomik Yaklasim, 7 (21), 39-69. Turkish. doi:10.5455/ey.10229Turabian Style

Cenk PALA. 1996. [The Agricultural Organization in Ottoman Empire]. Ekonomik Yaklasim, 7 (21), 39-69. Turkish. doi:10.5455/ey.10229Chicago Style

Cenk PALA. "[The Agricultural Organization in Ottoman Empire]." Ekonomik Yaklasim 7 (1996), 39-69. Turkish. doi:10.5455/ey.10229MLA (The Modern Language Association) Style

Cenk PALA. "[The Agricultural Organization in Ottoman Empire]." Ekonomik Yaklasim 7.21 (1996), 39-69. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.10229APA (American Psychological Association) Style

Cenk PALA (1996) [The Agricultural Organization in Ottoman Empire]. Ekonomik Yaklasim, 7 (21), 39-69. Turkish. doi:10.5455/ey.10229

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10334

 • DIŞ TİCARET KURAMINDA ÇEKİM MODELİ
  The Gravity Model in International Trade Theory [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(88): 1-34
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35200

 • Most Cited Articles
 • [Türkçe Başlık Yok]
  TOURISM AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY [English]
  Jülide Yıldırım Öcal, Nadir Öcal
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 131-141
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10503
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi: Toplumsal Cinsiyetçi Bir Yaklaşım
  THE INDIVIDUAL PENSION SYSTEM IN TURKEY: A GENDERED PERSPECTIVE [English]
  Şule ŞAHİN, Helga RITTERSBERGER-TILIÇ, Adem Yavuz ELVEREN
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(77): 115-142
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20039
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • KÜRESEL EKONOMİK BEKLENTİLER: RESESYON GEÇMİŞ OLABİLİR AMA NEREYE KADAR?
  Global Economic Prospects: The Recession May Be Over But Where Next? [Turkish]
  Yılmaz AKYÜZ, [Trans./Çev. Sibel Çaşkurlu]
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(75): 1-25
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20046
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  English Title Not Available [Turkish Title: EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA] [Turkish]
  Filiz Elmas ÖZAĞ
  Ekonomik Yaklasim. 1994; 5(12): 63-77
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10174
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]