ISSN 1300-1868
 

Original Research (Original Article) 


TURKISH WOMEN IN TRADE UNION LEADERSHIP

Gözde YİRMİBEŞOĞLU.

Abstract
This study aims at exploring the barriers against women to reach the high-ranked positions of trade unions in Turkey. Similar to many developing countries, Turkish women are involved in low status and irregular jobs. Moreover, women are not represented equally with men in paid employment. As a result, the ratio of women is quite low in trade union membership. In fact, they seem unwilling to have close connections with the trade unions. Thus, they are almost invisible in the decision making mechanisms. Two particular reasons for the low representation of women in the executive ranks of the Turkish trade unions have been examined during the study. The burden of the familial roles and the patriarchal structure of trade unions constitute the major constraints against women. While the reasons for women’s secondary role and their exclusion are discussed, possible solutions also are argued in the study from a feminist perspective.

Key words: Trade Unions, Women, Barrier, LeadershipSENDİKA LİDERLİĞİNDE TÜRK KADINI

Ozet
Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki sendikalarda kadınların üst düzey görevlere ulaşmasında var olan engelleri ortaya çıkartmaktır. Bir çok gelişmekte olan ülkeye benzer bir şekilde, Türk kadını düşük düzeyde ve düzensiz işlerde çalışmaktadır. Ayrıca, kadınlar ücretli işlerde erkeklerle aynı oranda temsil edilmemektedirler. Bunun sonucunda sendikalardaki kadın üye oranı oldukça düşüktür. Aslında kadınlar sendikalarla yakın ilişki kurmaya isteksiz görünmektedirler. Dolayısıyla kadınlar karar verme mekanizmalarında pek görünmezler. Türk sendikalarında kadının düşük seviyede temsilinin iki özel nedeni bu çalışmada incelenmiştir. Ailesel rollerin yükü ve sendikaların ataerkil yapıları kadına karşı önemli engelleri oluşturmaktadır. Kadının ikincil rolü ve dışlanmasının yanı sıra, çalışmada olası çözümler de feminist bir bakış açısından tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sendikalar, Kadın, Engel, Liderlik


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Gözde YİRMİBEŞOĞLU
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 4400
Downloaded: 527


REFERENCES
BEM, Sandra (1993), The Lenses of Gender,Yale University Press, New Haven and London.
ÇÝTÇÝ, Oya (1998), “20.Yüzyýlýn Sonunda Kadýnlar ve Gelecek”. Mülkiyeliler Birliði Dergisi. Vol. 23 Number 215. p. 97.
EAGLY, Alice and WOOD, Wendy. (1978). “Gender and Influencibility: Stereotype Versus Behavior”. In O'LEARY, V.E. ; UNGER, R.K. and WALLSTON, B.S. (1985), Women, Genderand Social Psychology, Lawrence Erlbaum Associates Publishers, Hillsdale, New Jersey. pp. 225-229.
ECEVÝT, Yýldýz (1991), “Shopfloor Control. The Ideological Construction of Turkish Women Factory Workers”. In REDCLIFT, N. and SINCLAIR, M.T. Working Women: International perspectives on Labor and Gender Ideology. Routledge, London. p.56.
ERDOÐDU, Seyhan (2006), Küreselleþme Sürecinde UluslararasýSendikacilik. Ýmge Kitabevi, Ankara.
ETUC (2003), “Women in Trade Unions: Making the Difference”, p. 92.
ETUC (2007), “Women in Trade Unions in Europe: Bridging the Gaps”, p. 33.
FINE, Ben (1992), Women and the Labor Market, Routledge, London.
GILLIGAN, Carol. (1982), In a Different Voice: Psychological Theory and Women's Development, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts and London.
IÞIKLI, Alparslan (1994), “Sendikacýlýk Hareketleri içinde Demokrasi Kavramýnýn Geliþimi Açýsýndan Türkiye Ýþçi Hareketinin Özgün Yanlarý”. In IÞIKLI, Alparslan (1994), Türkiye'de Sendikacýlýk Hareketleri içinde Demokrasi Kavramýnýn Geliþimi. Ministry of Culture, Ankara. p. 58.
KADAK, Þelale. (2005), “Kadýn Mühendislerimiz A.B.D.’yi kýskandýrdý”, In Sabah, March 3rd, p. 11.
KADININ STATÜSÜNÜ ARAÞTIRMA KOMÝSYONU RAPORU (1998), Takav Matbaacýlýk, Ankara.
KADININ STATÜSÜ VE SORUNLARI GENEL MÜDÜRLÜÐÜ, (1998), Cumhuriyetin 75. Yýlýnda Türkiye’de Kadýnýn Durumu. Takav Matbaacýlýk, Ankara.
KANTER, Rosabeth Moss, (1977), “Men and Women of the Corporation”, cited in
BEM, Sandra (1993), The Lenses of Gender, Yale University Press, New Haven and London. p. 135.
KARDAM, Filiz and TOKSÖZ, Gülay (2004), “Gender Based Discrimination at Work in Turkey”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Dergisi. Vol. 59 Number 4. p. 167.
KAYA BAHÇE, Seçil, (2008), “Kapitalizm ve Annelik”. Mülkiye Dergisi. Vol 17 Spring. p. 85.
KAZGAN, Gülten (1993), “Tanýklar I – Yönetici Kadýnlar”. In Kadýnlar Liderlik Yöneticilik, Ýstanbul Mülkiyeliler Vakfý, Istanbul. p. 26.
KILIÇ, Salih, (2004), In ’21. Yüzyýlda Türkiye’de Çalýþan Kadýn Profili Kurultayý’. A Report of Türk-ÝþKadýn Ýþçiler Bürosu Ankara.
KORAY, Meryem (1993), Çalýþma Yaþamýnda Kadýn Gerçekleri. Repar Matbaacýlýk, Istanbul.
NICOLSON, Paula (1996), Gender, Power and Organisation. Routledge, London.
OLEYIS (1997), “Kadýn Sorunlarýve Olumlu Ayrýmcýlýk”, OLEYIS Yayýný, Ankara. pp. 74-75.
ÖZUÐURLU, Metin (2000), “Sendikacýlýk Hareketinin Krizi ve Yeni Geliþmeler Üzerine Gözlemler”. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Dergisi. Vol. 55 Number 1. pp. 140-141.
ÖZTAN, Ece (2004), “Toplusal Cinsiyet Eþitliði Politikalarýve Olumlu Ayrýmcýlýk”. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Dergisi. Vol. 59 Number 4. pp. 211.
REES, Teresa (1992), “The Feminisation of Trade Unions”. In REES, Teresa, Women and the Labor Market, Routledge, London. p. 93.
TÜRK-ÝÞ(1995), 'Report of TÜRK-ÝÞKadýn Ýþçiler Kurultayý'.TÜRK-ÝÞKadýn Ýþçiler Bürosu, Istanbul. pp. 1-4 and 21-24.
SEYYAR, Ali (1999), Sosyal Siyaset Açýsýndan Kadýn ve Aile Politikalarý. Birey Yayýncýlýk, Istanbul.
TOKSÖZ, Gülay, (1994), “Kadýn Çalýþanlar ve Sendikal Katýlým”. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Dergisi. Vol. 49 Number 3. pp. 441- 442 and p. 439.
TOKSÖZ, Gülay and ERDOÐDU, Seyhan (1998), SendikacýKadýn Kimliði, Ýmge Kitabevi, Ankara.
TOKSÖZ, Gülay and SAYILAN, Fevziye (1998), “Sendikalarýn Eðitim Programlarýve Kadýn Çalýþanlar”. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Dergisi. Vol. 53 Number 1. p. 304.
WHITING, Beatrice and EDWARDS, Caroline (1988), “Children of Different Worlds: TheFormation of Social Behavior” pp.2-6, cited in BEM, Sandra, (1993). The Lenses of Gender, Yale University Press, New Haven and London. p.134.

How to Cite this Article
Pubmed Style

Gozde YIRMIBESOGLU. TURKISH WOMEN IN TRADE UNION LEADERSHIP. Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(69): 67-88. doi:10.5455/ey.10676


Web Style

Gozde YIRMIBESOGLU. TURKISH WOMEN IN TRADE UNION LEADERSHIP. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=155938 [Access: January 30, 2020]. doi:10.5455/ey.10676


AMA (American Medical Association) Style

Gozde YIRMIBESOGLU. TURKISH WOMEN IN TRADE UNION LEADERSHIP. Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(69): 67-88. doi:10.5455/ey.10676Vancouver/ICMJE Style

Gozde YIRMIBESOGLU. TURKISH WOMEN IN TRADE UNION LEADERSHIP. Ekonomik Yaklasim. (2008), [cited January 30, 2020]; 19(69): 67-88. doi:10.5455/ey.10676Harvard Style

Gozde YIRMIBESOGLU (2008) TURKISH WOMEN IN TRADE UNION LEADERSHIP. Ekonomik Yaklasim, 19 (69), 67-88. doi:10.5455/ey.10676Turabian Style

Gozde YIRMIBESOGLU. 2008. TURKISH WOMEN IN TRADE UNION LEADERSHIP. Ekonomik Yaklasim, 19 (69), 67-88. doi:10.5455/ey.10676Chicago Style

Gozde YIRMIBESOGLU. "TURKISH WOMEN IN TRADE UNION LEADERSHIP." Ekonomik Yaklasim 19 (2008), 67-88. doi:10.5455/ey.10676MLA (The Modern Language Association) Style

Gozde YIRMIBESOGLU. "TURKISH WOMEN IN TRADE UNION LEADERSHIP." Ekonomik Yaklasim 19.69 (2008), 67-88. Print. doi:10.5455/ey.10676APA (American Psychological Association) Style

Gozde YIRMIBESOGLU (2008) TURKISH WOMEN IN TRADE UNION LEADERSHIP. Ekonomik Yaklasim, 19 (69), 67-88. doi:10.5455/ey.10676

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34098

 • TÜRKİYE’DE 1994, 2001 VE 2008-9 EKONOMİK KRİZLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
  ECONOMIC CRISES IN TURKEY: A COMPARATIVE ANALYSIS OF FAILURES IN 1994, 2001 AND 2008-9 [Turkish]
  Oktar TÜREL
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(75): 27-75
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10704

 • BÜYÜME: NEYİN BÜYÜMESİ? İktisadi Büyümeye İlişkin Eleştirel Bir Değerlendirme
  GROWTH? GROWTH OF WHAT? A Critical Assesment of Economic Growth [Turkish]
  Mustafa DURMUŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 37-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34097

 • İLERİYE DÖNÜK YENİ KEYNESYEN PARA POLİTİKASI REAKSİYON FONKSİYONUNUN TAHMİNİ: TAYLOR KURALI’NIN, MCCALLUM KURALI’NIN, TAYLOR-MCCALLUM MELEZ KURALI’NIN TÜRKİYE EKONOMİSİNDE GEÇERLİLİĞİ
  Estimation of New Keynesian Monetary Policy Reaction Function: Availability of Taylor Rule, McCallum Rule and Hybrid Taylor-McCallum Rule in Turkish Economy [Turkish]
  Hakan Naim ARDOR, Serdar VARLIK
  Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(89): 45-71
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35302

 • Orta Gelir Tuzağından Çıkış
  Rise from Middle Income Trap [Turkish]
  Yusuf Kurtoğlu
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(90): 71-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35313

 • KÜRESEL GIDA KRİZİ: ÜÇÜNCÜ GIDA REJİMİ, KÜRESEL SERMAYE VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER
  Global Food Crisis: The Third Food Regime, Global Capital and The Developing Countries [Turkish]
  Sibel ÇAŞKURLU
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(Special): 161-194
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20011

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10334

 • DIŞ TİCARET KURAMINDA ÇEKİM MODELİ
  The Gravity Model in International Trade Theory [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(88): 1-34
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35200

 • OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA TARIMSAL ÖRGÜTLENME
  The Agricultural Organization in Ottoman Empire [Turkish]
  Cenk PALA
  Ekonomik Yaklasim. 1996; 7(21): 39-69
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10229

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • 1971 SONRASINDA TÜRKİYE’DE İZLENEN DÖVİZ KURU POLİTİKASI
  English Title Not Available [Turkish Title: 1971 SONRASINDA TÜRKİYE’DE İZLENEN DÖVİZ KURU POLİTİKASI] [Turkish]
  Nahit TÖRE
  Ekonomik Yaklasim. 1981; 2(4): 1-25
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10029

 • YENİ DIŞ TİCARET TEORİLERİ
  The New Trade Theories [Turkish]
  Arzu S. AKKOYUNLU
  Ekonomik Yaklasim. 1996; 7(21): 71-99
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10230

 • 1950-1980 YILLARI ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE'DE UYGULANAN PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ ETKİNLİGİ
  THE EFFICIENCY OF ECONOMIC POLICIES DURING 1950-80 PERIODS IN TURKEY [Turkish]
  İbrahim TOKATLIOĞLU, Fahriye ÖZTÜRK
  Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(66): 155-174
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10662

 • Most Cited Articles
 • [Türkçe Başlık Yok]
  TOURISM AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY [English]
  Jülide Yıldırım Öcal, Nadir Öcal
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 131-141
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10503
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • KÜRESEL EKONOMİK BEKLENTİLER: RESESYON GEÇMİŞ OLABİLİR AMA NEREYE KADAR?
  Global Economic Prospects: The Recession May Be Over But Where Next? [Turkish]
  Yılmaz AKYÜZ, [Trans./Çev. Sibel Çaşkurlu]
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(75): 1-25
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20046
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  English Title Not Available [Turkish Title: EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA] [Turkish]
  Filiz Elmas ÖZAĞ
  Ekonomik Yaklasim. 1994; 5(12): 63-77
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10174
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi: Toplumsal Cinsiyetçi Bir Yaklaşım
  THE INDIVIDUAL PENSION SYSTEM IN TURKEY: A GENDERED PERSPECTIVE [English]
  Şule ŞAHİN, Helga RITTERSBERGER-TILIÇ, Adem Yavuz ELVEREN
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(77): 115-142
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20039
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • Zaman Açığı ve Yoksulluk: Levy Enstitüsü Zaman ve Tüketim Yoksulluğu Ölçümü
  Time Deficits and Poverty: The Levy Institute Measure of Time and Consumption Poverty for Turkey [English]
  Ajit Zacharias, Thomas Masterson, Emel Memiş
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(91): 1-28
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35410
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİK SİSTEMİ’NDEKİ CİNSİYET FARKLILIKLARININ ANALİZİ
  An Analysis of Gender Gaps in the Private Pension Scheme in Turkey [English]
  S. Cihan BOZKUŞ, Adem Y. ELVEREN
  Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(69): 89-106
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10677
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • GCC PETRODOLAR FAZLALIĞI VE ABD CARİ AÇIK DENGESİZLİĞİ
  GCC PETRODOLLAR SURPLUSES AND THE US CURRENT ACCOUNT IMBALANCE [English]
  Shawkat HAMMOUDEH, Ramazan SARI, Eisa ALESIA
  Ekonomik Yaklasim. 2009; 20(73): 39-54
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10695
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • İLERİYE DÖNÜK YENİ KEYNESYEN PARA POLİTİKASI REAKSİYON FONKSİYONUNUN TAHMİNİ: TAYLOR KURALI’NIN, MCCALLUM KURALI’NIN, TAYLOR-MCCALLUM MELEZ KURALI’NIN TÜRKİYE EKONOMİSİNDE GEÇERLİLİĞİ
  Estimation of New Keynesian Monetary Policy Reaction Function: Availability of Taylor Rule, McCallum Rule and Hybrid Taylor-McCallum Rule in Turkish Economy [Turkish]
  Hakan Naim ARDOR, Serdar VARLIK
  Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(89): 45-71
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35302
  Cited : 3 times [Click to see citing articles]

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001
  Cited : 3 times [Click to see citing articles]