ISSN 1300-1868
 

Original Research (Original Article) 


ANALYTICAL NOTES ON THE DYNAMICS OF INTERACTIONS BETWEEN A SET OF KEY-FUNDAMENTALS IN THE TURKISH ECONOMY

Kemal ÇAKMAN, Umut ÇAKMAK.

Abstract
This study presents an analysis of the interactions between the realized and the expected values of a selected set of key-fundamentals that have to do with the current account balance, capital movements and the public-sector deficits in Turkey in the 1990-2007 period. The paper alsa addresses a current topic of discussion: Analyzing the market-dynamics that would start operating if a correction in the overvalued-YTL were to begin, the study demonstrates why and how an increase in the rate of depreciation of the YTL would lead to a series of dilemmas and concludes that a lasting solution to the problem is possible only via increases in the savings rate, the exports/GNP ratio and the rate of total factor productivity growth and a fall in the ratio of imported-inputs to the output of the industrial-sector.

Key words: Dynamics of currency crisis, market expectations, public-sector deficit nominal interest and exchange rates, current account deficit.TÜRKİYE EKONOMİSİNDE TEMEL MAKRO EKONOMİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ ETKİLEŞiMLER ÜZERİNE ANALİTİK NOTLAR

Ozet
Çalışma, 1990-2007 Türkiye bağlamında, cari-işlemler dengesi (CİD), sermaye hareketleri ve kamu tasarruf-açığına ilişkin bir dizi "temel makro-değişken" (fundamentaller) arasındaki etkileşimleri ve döngü-dinamiklerini, bu değişkenlere ait gerçekleşmeler ve piyasa beklentileri ayrımı da dikkatle vurgulayarak incelemektedir. Aynca bu etkileşim-dinamikleri çerçevesinde, güncel bir tartışma konusu olan cari-işlemler açığının azaltılması için ülke-parasının reel değerinin düşmesi (veya düşürülmesine yönelik politikalar uygulanması) durumunda oluşacak piyasa dinamiklerinin bir analizi sunulmaktadır. Büyüme oranı ve/veya reel-kur-endeksinde CİD/GSMH oranını arttıracak istikametteki değişmelerin neden ve nasıl bir dizi ikileme ve açmaza yol açacağı gösterilmekte; ve cari işlemler açığı sorununa kalıcı çözümün ancak (orta/uzun vadede) tasarruf oranı, toplam faktör verimliğindeki artış hızı ve ihracatın GSMH oranı gibi yapısal değişkenlerde artışlar ve endüstri sektörünün kullandığı ithal malı girdilerin sektör üretimine oranında düşüşler vasıtasıyla kavuşulabileceği sonucuna varılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Para-krizinin dinamik-döngüleri, piyasa beklentileri, kamu-açığı, nominal-faizler, döviz kuru artış oranı, cari işlemler açığı.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Kemal ÇAKMAN
Articles by Umut ÇAKMAK
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 4033
Downloaded: 1097


REFERENCES
Akçoraoðlu, A. (2000), "International Capital Moveýnents, External lýnbalances and Econoýnic Growth: The Case of Turkey," Yapý Kredi Economic Review ll, no. 2, 21-36.
Alper, C.E. (2002), ''Business Cycles, Excess Volatility and Capital Flows: Evidence from Mcxico and Turkey," Russian and East European Finance and Trade 38, no. 4, 22-54.
Alper, E.ve Z. Onis, (2003), "Financial globalization, the demecratic deficit and recurreot erises in emerging markets~ The Turkish experience in the aftennath of capital account liberalization." Emerging Markets Finance and Trade 39 (3), 5-26.
Celasun, O, C. Den i zer ve D. He. ( 1999), "Capital Flows, Macroeconomic Management, and the Financial System: The Turkish Case, 1989-97," World Bank Working Paper.
Çakmak,U.(2006), "200 1 Krizinin Anatom isi, --Krizin Kökenierinin ve Oluþumunun Bir Analizi, Ýç ve Diþ Tasarruf Açýðýnýn Sürdürülebilirliðine Ýliþkin Kantitatif Çalýþýnalar ve YonýmJar" Yayýnlanmamýþ Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Biliniler Enstitüsü, Ýktisat Anabilim Dalý
Çakmak, U ve K. Çakýnan (2007), "Türkiye Ekonomisinde Ýstikrar Koþullarýna Ýliþkin Bir Çalýþma:Türkiye'de Kamu Borç Stoku/GSMH Oramnýn Sabit Kalabilmesi Ýçin Gerekli Faiz-Dýþý-Bütçe Fazlasý/GSMH Eþik Deðerinin 9xl2 Boyutunda Bir Matris Ýle Örneklenen Olasý Senaryolarýn Gerçekleþmesi Halinde Hesaplarýmasý ve Sonuçlann Kuramsal Ýmlernleri", Ýktisat Ýþletme ve Finans (Basým aþamasýndadýr. Kopyasý için okuyuculara e-posta atýlabilir).
Çakman, K.( 1990), "The Public Finance Problem of Turkey: On the lnterrelations between the Budget Deficit, Inflation, Tax Fraud and the Domestic Savings Gap". The Turkish Studies Association Bulletin, Muncie, lndiana, USA. Vol.14 No.l, March 1990, 1-12
Çakman, K., (1996(1)), "Türkiye'nin Kamu Maliyesi Sorunu" Ekonomik Yaklaþým. 'No.20, 15-36
Çakman, K. (1996(2)), "Toprak, Tarým, Nüfus", Ekonomik Yaklaþ1m, No: 22, 23-48.
Çakýnan. K. ve U. Çakmak (2007{1)), "Cari Ýþlemler Açýðý, Net Sermaye Hareketi, Kur Deðiþim Hýzý ve Reel Kur Endeksi: Baðlamdaki Ýkilemlerin Bir Analizi", Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Cilt 44, Sayý 5ll, 28-37.
Çakýnao, K. ve U. Çakmak (2007(2)), "Para Döviz ve Sermaye Piyasalarý Arasýndaki iliþkiler ve istikrarsýzlýk Döngüsüne Katký Yapan Dinamikler: Türkiye Örneði" Abant Ýzzet Baysal Ün iv. SBE Dergisi, Ci lt 2007-1, No.l4.
Çavusoglu, T, N.D. Güngor ve H. Olgun. (1997), "The Charactcristics of Capital lnflows in Turkey: An Econometric Investigation," METU Working Paper, no. 97/18.
Ekinci, N. (1996). "Fýnancial Lýberalization Under External Debt Constraints: The Case of Turkey" Midelle East Technica/ University Economic Research Center Working Paper, 96105.
Flood, R. ve P. M. Garbcr (I 984 ), "Collapsing Exchangc-Rate Regimes: So me Linear Examples", Journal of International Economics, No: 17, ý -13.
Kcyder, N. (2001), "The Aftermath of the Exchange Rate-Sased Program and the November 2000 Financial Crisis in Turkey," Russian and East European Finance and Trade 37, no. 5, 22-44.
Keyder, N, (2003), "Kur Deðiþimi ve Türkiye'de Borcun Sürdürülebiürliði". Ýktisat Ýþletme ve Finans, No:207, 57-64.
Kinnanoglu, H ve O. Özçiçek ( 1999), "The Effect of Short-Term Capitallnflow on the Turkish Economy," Yapý Kredi Economic Review 10, no. l, 27-34.

How to Cite this Article
Pubmed Style

Kemal CAKMAN, Umut CAKMAK. [ANALYTICAL NOTES ON THE DYNAMICS OF INTERACTIONS BETWEEN A SET OF KEY-FUNDAMENTALS IN THE TURKISH ECONOMY]. Ekonomik Yaklasim. 2007; 18(63): 1-27. Turkish. doi:10.5455/ey.10629


Web Style

Kemal CAKMAN, Umut CAKMAK. [ANALYTICAL NOTES ON THE DYNAMICS OF INTERACTIONS BETWEEN A SET OF KEY-FUNDAMENTALS IN THE TURKISH ECONOMY]. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=156059 [Access: March 29, 2020]. Turkish. doi:10.5455/ey.10629


AMA (American Medical Association) Style

Kemal CAKMAN, Umut CAKMAK. [ANALYTICAL NOTES ON THE DYNAMICS OF INTERACTIONS BETWEEN A SET OF KEY-FUNDAMENTALS IN THE TURKISH ECONOMY]. Ekonomik Yaklasim. 2007; 18(63): 1-27. Turkish. doi:10.5455/ey.10629Vancouver/ICMJE Style

Kemal CAKMAN, Umut CAKMAK. [ANALYTICAL NOTES ON THE DYNAMICS OF INTERACTIONS BETWEEN A SET OF KEY-FUNDAMENTALS IN THE TURKISH ECONOMY]. Ekonomik Yaklasim. (2007), [cited March 29, 2020]; 18(63): 1-27. Turkish. doi:10.5455/ey.10629Harvard Style

Kemal CAKMAN, Umut CAKMAK (2007) [ANALYTICAL NOTES ON THE DYNAMICS OF INTERACTIONS BETWEEN A SET OF KEY-FUNDAMENTALS IN THE TURKISH ECONOMY]. Ekonomik Yaklasim, 18 (63), 1-27. Turkish. doi:10.5455/ey.10629Turabian Style

Kemal CAKMAN, Umut CAKMAK. 2007. [ANALYTICAL NOTES ON THE DYNAMICS OF INTERACTIONS BETWEEN A SET OF KEY-FUNDAMENTALS IN THE TURKISH ECONOMY]. Ekonomik Yaklasim, 18 (63), 1-27. Turkish. doi:10.5455/ey.10629Chicago Style

Kemal CAKMAN, Umut CAKMAK. "[ANALYTICAL NOTES ON THE DYNAMICS OF INTERACTIONS BETWEEN A SET OF KEY-FUNDAMENTALS IN THE TURKISH ECONOMY]." Ekonomik Yaklasim 18 (2007), 1-27. Turkish. doi:10.5455/ey.10629MLA (The Modern Language Association) Style

Kemal CAKMAN, Umut CAKMAK. "[ANALYTICAL NOTES ON THE DYNAMICS OF INTERACTIONS BETWEEN A SET OF KEY-FUNDAMENTALS IN THE TURKISH ECONOMY]." Ekonomik Yaklasim 18.63 (2007), 1-27. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.10629APA (American Psychological Association) Style

Kemal CAKMAN, Umut CAKMAK (2007) [ANALYTICAL NOTES ON THE DYNAMICS OF INTERACTIONS BETWEEN A SET OF KEY-FUNDAMENTALS IN THE TURKISH ECONOMY]. Ekonomik Yaklasim, 18 (63), 1-27. Turkish. doi:10.5455/ey.10629

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10334

 • DIŞ TİCARET KURAMINDA ÇEKİM MODELİ
  The Gravity Model in International Trade Theory [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(88): 1-34
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35200

 • Most Cited Articles
 • [Türkçe Başlık Yok]
  TOURISM AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY [English]
  Jülide Yıldırım Öcal, Nadir Öcal
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 131-141
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10503
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi: Toplumsal Cinsiyetçi Bir Yaklaşım
  THE INDIVIDUAL PENSION SYSTEM IN TURKEY: A GENDERED PERSPECTIVE [English]
  Şule ŞAHİN, Helga RITTERSBERGER-TILIÇ, Adem Yavuz ELVEREN
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(77): 115-142
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20039
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • KÜRESEL EKONOMİK BEKLENTİLER: RESESYON GEÇMİŞ OLABİLİR AMA NEREYE KADAR?
  Global Economic Prospects: The Recession May Be Over But Where Next? [Turkish]
  Yılmaz AKYÜZ, [Trans./Çev. Sibel Çaşkurlu]
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(75): 1-25
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20046
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  English Title Not Available [Turkish Title: EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA] [Turkish]
  Filiz Elmas ÖZAĞ
  Ekonomik Yaklasim. 1994; 5(12): 63-77
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10174
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]