ISSN 1300-1868
 

Original Research (Original Article) 


ECONOMIC CRISES IN TURKEY: A COMPARATIVE ANALYSIS OF FAILURES IN 1994, 2001 AND 2008-9

Oktar TÜREL.

Cited by (1)

Abstract
The currency and banking crises which the Turkish economy faced in the last sixteen years are generally attributed to financial and fiscal fragilities, typical of developing countries with liberalised capital accounts. Although the sudden stops and reversals in capital flows seem to be the common factor underlying crises of that kind, the three cases analysed in the text took place at different international and domestic conjunctures and were unfolded in different policy environments. In the international context, the volume, composition and degree of volatility of capital flows made a major impact on the severity and evolution of the crises. In the context of the national economy, not only diverse exchange rate arrangements and demand management policies, but also the changing emphases on institutional issues put their imprint on the actual course of events. The paper starts with definitions, explanations and stylised facts about currency and banking crises. It later goes into exploring the behaviour of the relevant indicators (i.e. those related to balance of payments, finance and public sector accounts) in Turkey over the pre-crisis, crisis and post-crisis periods in each of the crises concerned. The possibility of using some of these indicators as advance warning signals is also discussed. The last three crises in the Turkish economy were not simply the outcomes of policy mistakes committed by Turkey alone, but were also highly influenced by systemic features of the world economy working under neoliberal principles. The fact that the Turkish governments since the capital account liberalisation have been either unable or unwilling to monitor the transmission mechanisms of international shocks into the domestic economy suggests that currency and banking crises in Turkey are likely to recur over the medium term.

Key words: Currency Crises, Banking Crises, Solvency and Liquidity, International Capital Movements, Current Account Balance, Real Exchange RatesTÜRKİYE’DE 1994, 2001 VE 2008-9 EKONOMİK KRİZLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Ozet
Türkiye ekonomisinin son onaltı yılda karşılaştığı para ve bankacılık krizleri, sermaye hesabını serbestleştirmiş bazı gelişmekte olan ülkeler (GOÜ)’deki finansal ve fiskal kırılganlığa atfedilen krizler bağlamında mütalaa edilmektedir. Spekülatif sermaye hareketlerindeki ani yön ve hacim değişiklikleri Türkiye’nin üç krizinde ortak ve tetikleyici öğe olarak gözlenmekle birlikte, söz konusu üç kriz, uluslararası ve ulusal ortam ve koşullar açısından farklılıklar göstermektedir. Uluslararası planda, sermaye akımlarının hacim, bileşim ve oynaklığı, yerel krizin evrimini ve şiddetini etkilemektedir. Her üç krizde, kur ve talep idaresi politikalarının uygulanma biçimi ile kurumsal yapılanmaya verilen önem ve öncelikler değişmiştir. Yazıda ilkin GOܒdeki para ve bankacılık krizleri ile ilgili tanım, gözlem ve açıklamalar sunulmakta, daha sonra ödemeler dengesi, finans ve kamu maliyesi alanlarından seçilmiş göstergelerin, kriz öncesinde, kriz süresinde ve kriz sonrasında nasıl davrandığı sergilenmekte, hangi oran ve/veya parametrelerden öncü göstergeler olarak yararlanılabileceği tartışılmaktadır. Türkiye’nin yaşadığı son üç kriz, sadece Türkiye’nin iktisat politikası hatalarından değil, uluslararası ekonomik düzenin işleyişiyle ilgili, sistemik nedenlerden de kaynaklanmaktadır. Hükümetlerin dış şokları ülkeye taşıyan aktarım mekanizmaları üzerinde etkili olabilecek önlemler almaktan kaçınmaları, bu tür krizlerin orta vadede yinelenebileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Para Krizleri, Bankacılık Krizleri, Borç Ödeyebilirlik ve Likidite, Uluslararası Sermaye Hareketleri, Cari İşlemler Dengesi, Reel Kur


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Oktar TÜREL
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 8212
Downloaded: 1114
Cited: 1


REFERENCES
Baðimsiz Sosyal BÝLÝMCÝLER (2009), Türkiye’de ve Dünyada Ekonomik Bunalým, 2008-2009, Ýstanbul: Yordam Kitap.---------- (2007), IMF Gözetiminde On Uzun Yýl, 1998-2008: Farklý Hükümetler, Tek Siyaset (2’nci Baský), Ýstanbul: Yordam Kitap.
Boratav, K. (2010), “Türkiye’nin Krizi Kasým’da Son Buldu”, Sol Haber Portalý, 17 Ocak.---------- (2009), “Dýþ Kaynak Hareketlerinin Seyri”, Sol Haber Portalý, 20 Eylül.
Burnside, C., Eichenbaum, M. ve REBELO, S. (2008), “Currency Crises Models”, S. N. Durlauf ve L. E. Blume (der.), The New Palgrave Dictionary of Economics (2nd Edition) içinde.----------- (2004), “Government Guarantees and Self -fulfilling Speculative Attacks”, Journal of Economic Theory, 119(1), 31-63.---------- (2001a), “Prospective Deficits and the Asian Currency Crises”, Journal of Political Economy, 109 (6), 1155-97.----------- (2001b), “Hedging and Financial Fragility in Fixed Exchange Rate Regimes”, European Economic Review, 45 (7), 1151-93.
Chang, R. ve VELASCO, A. (2001), “A Model of Financial Crises in Emerging Markets”, Quarterly Journal of Economics, 116 (2), 489-517.
Corsetti, G., Pesenti, P. ve ROUBINI, N. (1999), “Paper Tigers? A Model of the Asian Crisis”, European Economic Review, 43 (7), 1211-36.
DUMÉNIL, G ve LÉVY, D. (2005), “Costs and Benefits of Neoliberalism: A Class Analysis”, G. Epstein (der.), Financialization and the World Economy içinde.----------(2004), Capital Resurgent, Cambridge, MA: Harward University Press.
Eichengreen, B. ve HAUSMANN, R. (1999), “Exchange Rates and Financial Fragility”, NBER Working Paper No. 7418.
Epstein, G. (der.) (2005), Financialization and the World Economy, Cheltenham: Edward Elgar.
Flood, R. P. ve GARBER, P. M. (1984), “Collapsing Exchange Rate Regimes: Some Linear Examples”, Journal of International Economics, 17(1-2), 1-13.
Independent Social Scientists Alliance Of TURKEY (ISSAT) (2006), Turkey and the IMF: Macroeconomic Policy, Patterus of Growth and Persistent Fragilities, Penang: Third World Network.
Kaminsky, G.L. ve REINHART, C. M. (1999), “The Twin Crises: The Causes of Banking and Balance of Payments Problems”, American Economic Review, 89(3), 473-500.
Krugman, P. (1979), “A Model of Balance of Payments Crises”, Journal of Money, Credit and Banking, 11 (3), 311-25. [DOI via Crossref]   
Obstfeld, M. (1996), “Models of Currency Crises with Self-fulfilling Features”, Europan Economic Review, 40(1), 1037-47.----------- (1994), “The Logic of Currency Crises”, Cahiers Economiques et Monétaires, 43, 189-213.
Orhangazý, Ö. (2008), Financialization and the US Economy, Cheltenham: Edward Elgar. [DOI via Crossref]   
Özatay, F. (2009), Finansal Krizler ve Türkiye, Ýstanbul: Doðan Kitap.
Özkan, F.G. ve SUTHERLAND, A. (1994), “A Model of the ERM Crises”, CEPR Discussion Paper, No.879.
Türel, O. (2009), “Dünya Ekonomik Bunalýmýnýn Türkiye’ye 2008-2009’daki Yansýmalarý Üzerine Notlar”, Finans, Politik ve Ekonomik Yorumlar, 46 (533), 9-34.YELDAN, E. (2010) “Ekonomide Ýkilemler Çoðalýyor”, Cumhuriyet, 10 Mart.---------- (2001), Küreselleþme Sürecinde Türkiye Ekonomisi : Bölüþüm, Birikim ve Büyüme, Ýstanbul: Ýletiþim Yayýnlarý.
Yükseler, Z. (2009), “Türkiye’de Kriz Dönemlerinde Ekonomik Geliþmeler ve Ödemeler Dengesi Uyumu”, Ankara: TCMB (Haziran), eriþim: zafer.yukseler@tcmb.gov.tr.

This Article Cited By the following articles

Economic crisis and consumption: an almost ideal demand system estimation for Turkey with time-varying parameters
Development Studies Research 2019; 6(1): 13.

1
 
How to Cite this Article
Pubmed Style

Oktar TUREL. [ECONOMIC CRISES IN TURKEY: A COMPARATIVE ANALYSIS OF FAILURES IN 1994, 2001 AND 2008-9]. Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(75): 27-75. Turkish. doi:10.5455/ey.10704


Web Style

Oktar TUREL. [ECONOMIC CRISES IN TURKEY: A COMPARATIVE ANALYSIS OF FAILURES IN 1994, 2001 AND 2008-9]. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=156120 [Access: January 30, 2020]. Turkish. doi:10.5455/ey.10704


AMA (American Medical Association) Style

Oktar TUREL. [ECONOMIC CRISES IN TURKEY: A COMPARATIVE ANALYSIS OF FAILURES IN 1994, 2001 AND 2008-9]. Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(75): 27-75. Turkish. doi:10.5455/ey.10704Vancouver/ICMJE Style

Oktar TUREL. [ECONOMIC CRISES IN TURKEY: A COMPARATIVE ANALYSIS OF FAILURES IN 1994, 2001 AND 2008-9]. Ekonomik Yaklasim. (2010), [cited January 30, 2020]; 21(75): 27-75. Turkish. doi:10.5455/ey.10704Harvard Style

Oktar TUREL (2010) [ECONOMIC CRISES IN TURKEY: A COMPARATIVE ANALYSIS OF FAILURES IN 1994, 2001 AND 2008-9]. Ekonomik Yaklasim, 21 (75), 27-75. Turkish. doi:10.5455/ey.10704Turabian Style

Oktar TUREL. 2010. [ECONOMIC CRISES IN TURKEY: A COMPARATIVE ANALYSIS OF FAILURES IN 1994, 2001 AND 2008-9]. Ekonomik Yaklasim, 21 (75), 27-75. Turkish. doi:10.5455/ey.10704Chicago Style

Oktar TUREL. "[ECONOMIC CRISES IN TURKEY: A COMPARATIVE ANALYSIS OF FAILURES IN 1994, 2001 AND 2008-9]." Ekonomik Yaklasim 21 (2010), 27-75. Turkish. doi:10.5455/ey.10704MLA (The Modern Language Association) Style

Oktar TUREL. "[ECONOMIC CRISES IN TURKEY: A COMPARATIVE ANALYSIS OF FAILURES IN 1994, 2001 AND 2008-9]." Ekonomik Yaklasim 21.75 (2010), 27-75. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.10704APA (American Psychological Association) Style

Oktar TUREL (2010) [ECONOMIC CRISES IN TURKEY: A COMPARATIVE ANALYSIS OF FAILURES IN 1994, 2001 AND 2008-9]. Ekonomik Yaklasim, 21 (75), 27-75. Turkish. doi:10.5455/ey.10704

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34098

 • TÜRKİYE’DE 1994, 2001 VE 2008-9 EKONOMİK KRİZLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
  ECONOMIC CRISES IN TURKEY: A COMPARATIVE ANALYSIS OF FAILURES IN 1994, 2001 AND 2008-9 [Turkish]
  Oktar TÜREL
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(75): 27-75
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10704

 • BÜYÜME: NEYİN BÜYÜMESİ? İktisadi Büyümeye İlişkin Eleştirel Bir Değerlendirme
  GROWTH? GROWTH OF WHAT? A Critical Assesment of Economic Growth [Turkish]
  Mustafa DURMUŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 37-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34097

 • İLERİYE DÖNÜK YENİ KEYNESYEN PARA POLİTİKASI REAKSİYON FONKSİYONUNUN TAHMİNİ: TAYLOR KURALI’NIN, MCCALLUM KURALI’NIN, TAYLOR-MCCALLUM MELEZ KURALI’NIN TÜRKİYE EKONOMİSİNDE GEÇERLİLİĞİ
  Estimation of New Keynesian Monetary Policy Reaction Function: Availability of Taylor Rule, McCallum Rule and Hybrid Taylor-McCallum Rule in Turkish Economy [Turkish]
  Hakan Naim ARDOR, Serdar VARLIK
  Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(89): 45-71
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35302

 • Orta Gelir Tuzağından Çıkış
  Rise from Middle Income Trap [Turkish]
  Yusuf Kurtoğlu
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(90): 71-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35313

 • KÜRESEL GIDA KRİZİ: ÜÇÜNCÜ GIDA REJİMİ, KÜRESEL SERMAYE VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER
  Global Food Crisis: The Third Food Regime, Global Capital and The Developing Countries [Turkish]
  Sibel ÇAŞKURLU
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(Special): 161-194
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20011

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10334

 • DIŞ TİCARET KURAMINDA ÇEKİM MODELİ
  The Gravity Model in International Trade Theory [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(88): 1-34
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35200

 • OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA TARIMSAL ÖRGÜTLENME
  The Agricultural Organization in Ottoman Empire [Turkish]
  Cenk PALA
  Ekonomik Yaklasim. 1996; 7(21): 39-69
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10229

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • 1971 SONRASINDA TÜRKİYE’DE İZLENEN DÖVİZ KURU POLİTİKASI
  English Title Not Available [Turkish Title: 1971 SONRASINDA TÜRKİYE’DE İZLENEN DÖVİZ KURU POLİTİKASI] [Turkish]
  Nahit TÖRE
  Ekonomik Yaklasim. 1981; 2(4): 1-25
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10029

 • YENİ DIŞ TİCARET TEORİLERİ
  The New Trade Theories [Turkish]
  Arzu S. AKKOYUNLU
  Ekonomik Yaklasim. 1996; 7(21): 71-99
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10230

 • 1950-1980 YILLARI ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE'DE UYGULANAN PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ ETKİNLİGİ
  THE EFFICIENCY OF ECONOMIC POLICIES DURING 1950-80 PERIODS IN TURKEY [Turkish]
  İbrahim TOKATLIOĞLU, Fahriye ÖZTÜRK
  Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(66): 155-174
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10662

 • Most Cited Articles
 • [Türkçe Başlık Yok]
  TOURISM AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY [English]
  Jülide Yıldırım Öcal, Nadir Öcal
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 131-141
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10503
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • KÜRESEL EKONOMİK BEKLENTİLER: RESESYON GEÇMİŞ OLABİLİR AMA NEREYE KADAR?
  Global Economic Prospects: The Recession May Be Over But Where Next? [Turkish]
  Yılmaz AKYÜZ, [Trans./Çev. Sibel Çaşkurlu]
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(75): 1-25
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20046
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  English Title Not Available [Turkish Title: EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA] [Turkish]
  Filiz Elmas ÖZAĞ
  Ekonomik Yaklasim. 1994; 5(12): 63-77
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10174
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi: Toplumsal Cinsiyetçi Bir Yaklaşım
  THE INDIVIDUAL PENSION SYSTEM IN TURKEY: A GENDERED PERSPECTIVE [English]
  Şule ŞAHİN, Helga RITTERSBERGER-TILIÇ, Adem Yavuz ELVEREN
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(77): 115-142
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20039
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • Zaman Açığı ve Yoksulluk: Levy Enstitüsü Zaman ve Tüketim Yoksulluğu Ölçümü
  Time Deficits and Poverty: The Levy Institute Measure of Time and Consumption Poverty for Turkey [English]
  Ajit Zacharias, Thomas Masterson, Emel Memiş
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(91): 1-28
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35410
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİK SİSTEMİ’NDEKİ CİNSİYET FARKLILIKLARININ ANALİZİ
  An Analysis of Gender Gaps in the Private Pension Scheme in Turkey [English]
  S. Cihan BOZKUŞ, Adem Y. ELVEREN
  Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(69): 89-106
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10677
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • GCC PETRODOLAR FAZLALIĞI VE ABD CARİ AÇIK DENGESİZLİĞİ
  GCC PETRODOLLAR SURPLUSES AND THE US CURRENT ACCOUNT IMBALANCE [English]
  Shawkat HAMMOUDEH, Ramazan SARI, Eisa ALESIA
  Ekonomik Yaklasim. 2009; 20(73): 39-54
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10695
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • İLERİYE DÖNÜK YENİ KEYNESYEN PARA POLİTİKASI REAKSİYON FONKSİYONUNUN TAHMİNİ: TAYLOR KURALI’NIN, MCCALLUM KURALI’NIN, TAYLOR-MCCALLUM MELEZ KURALI’NIN TÜRKİYE EKONOMİSİNDE GEÇERLİLİĞİ
  Estimation of New Keynesian Monetary Policy Reaction Function: Availability of Taylor Rule, McCallum Rule and Hybrid Taylor-McCallum Rule in Turkish Economy [Turkish]
  Hakan Naim ARDOR, Serdar VARLIK
  Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(89): 45-71
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35302
  Cited : 3 times [Click to see citing articles]

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001
  Cited : 3 times [Click to see citing articles]