ISSN 1300-1868
 

Original Research (Original Article) 


Gender Segregated Labor Market and Work-Life Preferences: Evidence from Turkey

Meltem İNCE YENİLMEZ.

Abstract
Recent drastic changes in demand for and supply of labor have given rise to efficient labor market transformations, notably in the status of gender stereotypes in advanced countries. An important question remains: Why are women’s roles in the labor market still lagging in terms of the distribution of resources and wages in developing countries? Given that wage inequality and gender segregation in occupations continues, those issues require further discussion from the viewpoint of gender inequality. While similar transformations have taken place in Turkey, aggregate data indicates that female employment and labor force participation still need special consideration. The framework of socio-cultural and economic factors that determines gender-based division, both in the labor market and households, causes women generally lag behind men at all levels in Turkey. The limited number of jobs available for women, long working hours, heavy working conditions, low wages and women’s lack of work skills are some of the factors keeping women out of the labor market. Despite recent amendments to legislation aimed at preventing gender inequality, it is still not possible to see female employment increasing due to and the strict conservative patriarchal values that characterize Turkish society. Further investments are needed in fields such as the active labor market and life-long learning in order to increase female employment. Reducing informal employment while promoting high quality and productive jobs is all crucial for addressing the problems of female unemployment in Turkey.

Key words: Female employment, gender inequality, discrimination, Turkey. JEL Classification: I21, J13, J21, J24.Cinsiyet Temelli Olarak Ayrışmış İşgücü Piyasası ve Çalışma Yaşamı Tercihleri: Türkiye’den Kanıt

Ozet
İşgücü arz ve talebinde son dönemde yaşanan esaslı değişiklikler başta gelişmiş ülkelerde toplumsal cinsiyet kalıplarındaki statü değişiklikleri olmak üzere etkin işgücü piyasalarında kayda değer dönüşümlere yol açmaktadır. Bununla birlikte, buradaki ayırt edici soru şudur: gelişmekte olan ülkelerde kadınların işgücü piyasasındaki rolleri neden hala kaynak dağılımı ve ücretler açısından geri kalmaya devam etmektedir? Mesleklerdeki süregiden ücret eşitsizliğini ve cinsiyet ayrımcılığını göz önüne aldığımızda, bu sorunların toplumsal cinsiyet eşitsizliği bakış açısından yeni tartışmalarla ele alınması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu dönüşümler benzer şekilde Türkiye’de de yaşanmaktadır. Ancak, toplulaştırılmış verilerden anlaşıldığı kadarıyla kadın istihdamını ve işgücüne katılım oranını özel bir dikkat gerektirmektedir. Sosyokültürel çerçeve ile ekonomik faktörlerin hem işgücü piyasasındaki hem de evdeki cinsiyet temelli ayrışmayı belirlemesi nedeniyle, kadınlar genellikle tüm düzeylerde erkeklerin gerisinde kalmaktadır. Kadınların çalışabileceği işlerin yetersiz olması, uzun çalışma saatleri, ağır çalışma koşulları düşük ücretler ve çalışma hayatındaki beceri yoksunluğu da yine kadınları işgücü piyasasının dışına iten faktörler arasında yer almaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin önlenmesine yönelik olarak son dönemde yapılan mevzuat değişikliklerine rağmen, Tür toplumunu karakterize eden baskıcı ve muhafazakâr ataerkil değerler sebebiyle kadın istihdamında bir iyileşmeden söz etmek mümkün olmamaktadır. Bu nedenle, kadın istihdamının arttırılması için aktif işgücü piyasası ve hayat boyu öğrenme gibi alanlarda yeni yatırımlara ihtiyaç vardır. Kadın istihdamına ilişkin sorunların üzerine gidilebilmesi için kayıt dışı istihdamın azaltılması ve kaliteli ve üretken işlerin teşvik edilmesi hayati önemdedir.

Anahtar Kelimeler: Kadın istihdamı, cinsiyet eşitsizliği, ayrımcılık, Türkiye. JEL Sınıflaması: I21, J13, J21, J24.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Meltem İNCE YENİLMEZ
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 4643
Downloaded: 959
Cited: 0

REFERENCES
Auer, P., Efendio�lu, �. & Leschke, J. (2005) Active Labour Market Policies around the World: Coping With the Consequences of Globalization, Geneva: ILO.
Bettio, F. & J. Plantenga (2004). Comparing Care Regimes in Europe, Feminist Economics, 10(1), 85-113. [DOI via Crossref]   
Blanchard, O. & Landier, A. (2002). The Perverse Effect of Partial Labour Market Reform: Fixed-Term Contracts in France. Economic Journal, 112(480), 214-244. [DOI via Crossref]   
Bugra, A & Yakut-Cakar, B. (2010). Structural Change, the Social Policy Environment and Female Employment in Turkey, Development and Change, 41(3), 517-538. [DOI via Crossref]   
Castells, M. (1997). The Power of Identity. Oxford: Blackwell.
Dedeoglu, S. (2012) Equality, Protection and Discrimination: Gender Equality Policies in Turkey, Social Politics: International Studies in Gender, State and Society, 19(2), 269-290.
Dolado, J.J., Jansen, M. & Jimenez, J.F. (2005). Dual Employment Protection Legislation: A Framework for Analysis, IZA Discussion Paper, No. 1564.
Elveren, A.Y. (2008) Assessing Gender Inequality in the Turkish Pension System, International Social Security Review, 61(2), 39-58. [DOI via Crossref]   
Esping-Andersen, G. (2002). A New Gender Contract. In G. Esping-Andersen & D. Gallie (Eds), Why We Need Welfare State (pp. 68–95). New York: Oxford University Press. Giarini, O. & Liedtke, P. (1997). The Employment Dilemma: The Future of Work- Report to the Club of Rome, Geneva: The Geneva Association.
G�l�ubuk B., �eng�l H., Aluftekin N., K�z�laslan N. & K�l�� M. (2005). Tar�mda �stihdam, Sosyal G�venlik Uygulamalar� ve K�rsal Yoksulluk, Ziraat M�hendisli�i VI. Teknik Kongresi, ZMO, 3-7 Ocak 2005, Ankara.
KEIG (2008). Is Kanunu ve Baz� Kanunlarda De�i�iklik Yap�lmas� Hakk�nda Kanun Tasar�s� Tasla�� ve Kad�n Istihdam�n�n Art�r�lmas�, http://www.keig.org/basinAciklamalari.aspx?id=4 (retrieved on 30/09/2014),
ILO (2012). Growth, Structural Change and Employment, Report of the First Thematic consultation on the Post-2015 Framework For Development, Tokyo, Japan, May 2012.
ILO, (2012b). Decent Work Indicators: Concepts and Definitions, ILO Manual (first edition), Geneva: International Labour Office.
ILO and OECD (2013). Short-term labour market outlook and key challenges in G20 countries, Geneva: International Labour Office, July 2013.
King, E.M. & Hill, M.A. (1993). Women's Education in Developing Countries: Barriers, Benefits, and Policies, The Johns Hopkins University Press: Baltimore and London [DOI via Crossref]   
Kirton, J. (2012a). Connecting Young Entrepreneurship with G20 Governance: Innovations in Policy and Process, Working Paper presented at "G20 Young Entrepreneurs: Building Dynamic Businesses that Foster Growth and Job Creation," Mexico June 2-5, 2012.
Majid, N. (2012). How not to Count the Employed in Developing Countries. Employment Working Paper No.136, ILO.
Natarajan, A. (2010). Theory & Strategies for Full Employment. Cadmus Journal, 1(1), 42-48.
Orloff, A.S. (1993). Gender and the Social Rights of Citizenship: The Comparative Analysis of Gender Relations and Welfare States. American Sociological Rewiev, 58(3), 303-328. [DOI via Crossref]   
�ztan, E. (2004). Toplumsal Cinsiyet E�itli�i Politikalar� ve Olumlu Ayr�mc�l�k. A�SBF Dergisi, 59(1), 203-235.
TCMM (2013). 10th Development plan (2014-2018), Ankara, Turkey. Toks�z, G. (2007). T�rkiye'de Kad�n �stihdam�n�n Durumu (Women's Employment in Turkey), ILO, Ankara. Toks�z, G. (2013). "What is in the National Employment Strategy for Women and the Young?. In A. Makal (Eds.) National Employment Strategy: A Critical (pp: 36-50). T�rk-I� -SBF Social Politics mutual publication.
TUIK (2002). Statistical Indicators, Turkish Statistical Institute, Ankara.
TUIK (2006). Household Labor Force Statistics 2006, Turkish Statistical Institute, Ankara
TUIK (2013). Household Labor Force Statistics 2013, Turkish Statistical Institute, Ankara.
Tzannatos, Z. (1999). Women and Labor Market Changes in the Global Economy: Growth Helps, Inequalities Hurt and Public Policy Matters. World Development, 27(3), 551-569. [DOI via Crossref]   
Uysal, G. (2012). �al��an Kad�n Say�s� Art�yor, Betam Ara�t�rma Notu 12/137, 26 July 2012.

How to Cite this Article
Pubmed Style

Meltem INCE YENILMEZ. Gender Segregated Labor Market and Work-Life Preferences: Evidence from Turkey. Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 1-20. doi:10.5455/ey.35514


Web Style

Meltem INCE YENILMEZ. Gender Segregated Labor Market and Work-Life Preferences: Evidence from Turkey. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=172770 [Access: January 20, 2019]. doi:10.5455/ey.35514


AMA (American Medical Association) Style

Meltem INCE YENILMEZ. Gender Segregated Labor Market and Work-Life Preferences: Evidence from Turkey. Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 1-20. doi:10.5455/ey.35514Vancouver/ICMJE Style

Meltem INCE YENILMEZ. Gender Segregated Labor Market and Work-Life Preferences: Evidence from Turkey. Ekonomik Yaklasim. (2014), [cited January 20, 2019]; 25(93): 1-20. doi:10.5455/ey.35514Harvard Style

Meltem INCE YENILMEZ (2014) Gender Segregated Labor Market and Work-Life Preferences: Evidence from Turkey. Ekonomik Yaklasim, 25 (93), 1-20. doi:10.5455/ey.35514Turabian Style

Meltem INCE YENILMEZ. 2014. Gender Segregated Labor Market and Work-Life Preferences: Evidence from Turkey. Ekonomik Yaklasim, 25 (93), 1-20. doi:10.5455/ey.35514Chicago Style

Meltem INCE YENILMEZ. "Gender Segregated Labor Market and Work-Life Preferences: Evidence from Turkey." Ekonomik Yaklasim 25 (2014), 1-20. doi:10.5455/ey.35514MLA (The Modern Language Association) Style

Meltem INCE YENILMEZ. "Gender Segregated Labor Market and Work-Life Preferences: Evidence from Turkey." Ekonomik Yaklasim 25.93 (2014), 1-20. Print. doi:10.5455/ey.35514APA (American Psychological Association) Style

Meltem INCE YENILMEZ (2014) Gender Segregated Labor Market and Work-Life Preferences: Evidence from Turkey. Ekonomik Yaklasim, 25 (93), 1-20. doi:10.5455/ey.35514

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE’DE 1994, 2001 VE 2008-9 EKONOMİK KRİZLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
  ECONOMIC CRISES IN TURKEY: A COMPARATIVE ANALYSIS OF FAILURES IN 1994, 2001 AND 2008-9 [Turkish]
  Oktar TÜREL
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(75): 27-75
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10704

 • BÜYÜME: NEYİN BÜYÜMESİ? İktisadi Büyümeye İlişkin Eleştirel Bir Değerlendirme
  GROWTH? GROWTH OF WHAT? A Critical Assesment of Economic Growth [Turkish]
  Mustafa DURMUŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 37-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34097

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34098

 • İLERİYE DÖNÜK YENİ KEYNESYEN PARA POLİTİKASI REAKSİYON FONKSİYONUNUN TAHMİNİ: TAYLOR KURALI’NIN, MCCALLUM KURALI’NIN, TAYLOR-MCCALLUM MELEZ KURALI’NIN TÜRKİYE EKONOMİSİNDE GEÇERLİLİĞİ
  Estimation of New Keynesian Monetary Policy Reaction Function: Availability of Taylor Rule, McCallum Rule and Hybrid Taylor-McCallum Rule in Turkish Economy [Turkish]
  Hakan Naim ARDOR, Serdar VARLIK
  Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(89): 45-71
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35302

 • Orta Gelir Tuzağından Çıkış
  Rise from Middle Income Trap [Turkish]
  Yusuf Kurtoğlu
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(90): 71-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35313

 • KÜRESEL GIDA KRİZİ: ÜÇÜNCÜ GIDA REJİMİ, KÜRESEL SERMAYE VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER
  Global Food Crisis: The Third Food Regime, Global Capital and The Developing Countries [Turkish]
  Sibel ÇAŞKURLU
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(Special): 161-194
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20011

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35901

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • DIŞ TİCARET KURAMINDA ÇEKİM MODELİ
  The Gravity Model in International Trade Theory [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(88): 1-34
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35200

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10334

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10403

 • YENİ DIŞ TİCARET TEORİLERİ
  The New Trade Theories [Turkish]
  Arzu S. AKKOYUNLU
  Ekonomik Yaklasim. 1996; 7(21): 71-99
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10230

 • YENİ EKONOMİK COĞRAFYA VE KALKINMA
  English Title Not Available [Turkish Title: YENİ EKONOMİK COĞRAFYA VE KALKINMA] [Turkish]
  Celal KÜÇÜKER
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(38): 1-45
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10805

 • HİTİT KANUNLARINDA HAYVANLARLA İLGİLİ MADDELER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  An Assessment of Articles on Animals in the Hittite Laws [Turkish]
  Özlem Sir GAVAZ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 93-106
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34099

 • OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA TARIMSAL ÖRGÜTLENME
  The Agricultural Organization in Ottoman Empire [Turkish]
  Cenk PALA
  Ekonomik Yaklasim. 1996; 7(21): 39-69
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10229

 • 1971 SONRASINDA TÜRKİYE’DE İZLENEN DÖVİZ KURU POLİTİKASI
  English Title Not Available [Turkish Title: 1971 SONRASINDA TÜRKİYE’DE İZLENEN DÖVİZ KURU POLİTİKASI] [Turkish]
  Nahit TÖRE
  Ekonomik Yaklasim. 1981; 2(4): 1-25
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10029

 • Most Cited Articles
 • [Türkçe Başlık Yok]
  TOURISM AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY [English]
  Jülide Yıldırım Öcal, Nadir Öcal
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 131-141
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10503
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİK SİSTEMİ’NDEKİ CİNSİYET FARKLILIKLARININ ANALİZİ
  An Analysis of Gender Gaps in the Private Pension Scheme in Turkey [English]
  S. Cihan BOZKUŞ, Adem Y. ELVEREN
  Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(69): 89-106
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10677
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  English Title Not Available [Turkish Title: EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA] [Turkish]
  Filiz Elmas ÖZAĞ
  Ekonomik Yaklasim. 1994; 5(12): 63-77
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10174
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi: Toplumsal Cinsiyetçi Bir Yaklaşım
  THE INDIVIDUAL PENSION SYSTEM IN TURKEY: A GENDERED PERSPECTIVE [English]
  Şule ŞAHİN, Helga RITTERSBERGER-TILIÇ, Adem Yavuz ELVEREN
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(77): 115-142
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20039
  Cited : 3 times [Click to see citing articles]

 • TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE YOĞUNLAŞMA: BİNEK VE HAFİF TİCARİ ARAÇLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  Concentration in Turkish Automotive Sector: An Application on Passenger and Light Commercial Vehicles [Turkish]
  Selahattin KAYNAK, Yılmaz Onur ARİ
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(80): 39-58
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20023
  Cited : 3 times [Click to see citing articles]

 • GCC PETRODOLAR FAZLALIĞI VE ABD CARİ AÇIK DENGESİZLİĞİ
  GCC PETRODOLLAR SURPLUSES AND THE US CURRENT ACCOUNT IMBALANCE [English]
  Shawkat HAMMOUDEH, Ramazan SARI, Eisa ALESIA
  Ekonomik Yaklasim. 2009; 20(73): 39-54
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10695
  Cited : 2 times [Click to see citing articles]

 • [Türkçe Başlık Yok]
  STOCK MARKET REACTION TO DEVELOPMENTS IN TURKISH-EUROPEAN UNION RELATIONS [English]
  Mehmet ERYİĞİT
  Ekonomik Yaklasim. 2007; 18(63): 55-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10631
  Cited : 2 times [Click to see citing articles]

 • TEKNOLOJİK GELİŞME: NEOKLASİK VE EVRİMCİ KURAMLAR AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME
  English Title Not Available [Turkish Title: TEKNOLOJİK GELİŞME: NEOKLASİK VE EVRİMCİ KURAMLAR AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME] [Turkish]
  ALKAN SOYAK
  Ekonomik Yaklasim. 1995; 6(15): 93-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10192
  Cited : 2 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 2 times [Click to see citing articles]

 • İstihdam, İktisadi Büyüme ve İşgücü Piyasası Performansı: Türkiye Örneği
  EMPLOYMENT, ECONOMIC GROWTH AND LABOR MARKET PERFORMANCE: THE CASE OF TURKEY [English]
  Alparslan AKÇORAOĞLU
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(77): 101-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20038
  Cited : 2 times [Click to see citing articles]