ISSN 1300-1868
 

Original Research (Original Article) 


GROWTH? GROWTH OF WHAT? A Critical Assesment of Economic Growth

Mustafa DURMUŞ.

Abstract
Growth data on the first half of 2012 of the Turkish economy disclosed in September prompted a different evaluation from an alternative critical approach since the economic growth rate has been slowed down. In fact, Turkish economy is in the process of contraction now. However, beyond the quantitative evaluations, it is necessary to evaluate the meaning of economic growth qualitatively. In this study this aim is tried to be accomplished. Economic growth is a fetish nowadays. Also is an illusion. In reality it is merely the growth of the capital and wealth. Furthermore existing capitalist growth is unable to create more and secured jobs and increases the existing income and wealth inequality and economic injustice. Finally it causes devastating effects on the ecological system of the planet.

Key words: Growth, development, income distribution, growth without employment, surplus value-value added.BÜYÜME: NEYİN BÜYÜMESİ? İktisadi Büyümeye İlişkin Eleştirel Bir Değerlendirme

Ozet
Eylül ayında açıklanan Türkiye ekonomisinin bu yılın ilk iki çeyreğine ilişkin büyüme rakamları büyüme kavramının farklı bir bakış açısıyla irdelenmesi ihtiyacını ortaya koymuştur. Çünkü ekonomi küçülmeye başlamış, hatta bir daralmaya girmiştir. Bunun niceliksel olarak nasıl yorumlanacağının ötesinde büyümenin gerçekte ne anlama geldiğinin sorgulanması gerekir. Bu çalışmada bu yapılmaya çalışılmıştır. Çünkü büyüme bugünlerde adeta bir fetiş haline getirilmiştir. Ayrıca mevcut kapitalist büyüme bir yanılsamadır, sermaye ve servetin büyümesidir. Yeterli ve güvenceli istihdam yaratmadığı gibi, mevcut gelir ve servet adaletsizliklerini artırmakta ve büyük çaplı çevre sorunlarına neden olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Büyüme, kalkınma, gelir dağılımı, istihdamsız büyüme, artı değer-katma değer.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Mustafa DURMUŞ
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 8197
Downloaded: 1181


REFERENCES
Baker, D. (2012). Job Growth Slows Sharply In March, Unemployment Edges Down to 8,2 Percent, www.cepr.net (Eriþim Tarihi: 06.04.2012).
Bernstein, P. W. & Swan, A. (2007). All the Money in the World: How the Forbes 400 Make-and Spend-Their Fortunes, (ss. 112-113) New York: Alfred A. Knoph.
Boratav, K. (2012). Sýkýntýlý aylar devam ediyor; biraz hafifleyerek... BirGün (21.08. 2012).
Boyacýoðlu, H. (2011). Türkiye’de her beþ kiþiden biri yardýmla yaþýyor. Radikal, (04.04.2011).
Bozpýnar, C. (2010). Ýþsizlik-Büyüme Ýliþkisi: Türkiye Ýþgücü Piyasasý, Yayýmlanmamýþ Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Cesen, T. (2011). European labour market policy in the times of recession. 17th Workshop on Alternative Economic Policy in Europe European integration at the crossroads: Deepening or disintegration? Workshop 1 - Austerity policies at the C3-Center for International Development, Vienna/Austria from 16-18 September 2009 organised by the Euro Memo Group.
Cunningham, F. (2010). Suriye Krizi ve Ýran Üzerindeki Yaptýrýmlarýn Türkiye Üzerindeki Yýkýcý Etkisi, (Çev. Mustafa Durmuþ), http://cerideimulkiye.com. (Eriþim Tarihi: 18.09.2012).
Çavuþoðlu, B. (2012). Türkiye’de Çalýþan Yoksulluðunun Genel Durumu. Sosyal Güvence, Ocak-Nisan, 28-31.
DeNavas-Walt, C. & Proctor, B. D. & Smith, J. C. (2011). U.S. Census Bureau, Current Population Reports, P60-239, Income, Poverty, and Health Insurance Coverage in the United States: 2010, Washington, DC: U.S. Government Printing Office.
DuBoff, R. B. (2011). Who Controls Capital? Who Does Capital Control? http://mrzine.monthlyreview.org, (Eriþim Tarihi: 26.11.2011).
Durmuþ, M. (2010). Kapitalizmin Krizinin Yeni Aþamasýnda Dünyada ve Türkiye ’de Ekonomik Durum: Ýstihdamsýz Büyüme ve Adaletsiz Bölüþüm, KESK -AR. Büyüme: Neyin Büyümesi?
Durmuþ, M. (2011a). Obama Saðlýk Reformu: Kanseri Aspirinle Tedavi Etmek. Çalýþma ve Toplum, 4(31), 59-71.
Durmuþ, M. (2011b). Kapitalizmin Krizi- Küresel Krizin Eleþtirel Bir Çözümlemesi (3.Baský), Tan Kitabevi Yayýnlarý.
Durmuþ, M. (2012). 2012 Bütçesi Kimin Bütçesi? Radikal 2, (08. 01.2012). Evrensel Gazetesi (2012). Ýþçiler de 'büyüme' þehidi mi? (07.04.2012)
Forbes (8 Ekim 2007).
Forbes (28 Þubat 2011).
Fortune 500 Türkiye 2011.
Foster, J. B., McChesney, R. W. & Jonna, R. J., (2011). “The Internationalization Of Monopoly Capital”, Monthly Review, 63(2), (Eriþim Tarihi: 01.06.2012).
Goulet, D. (1971). The Cruel Choice: A New Concept on theTheory of Development, New York: Atheneum.
Gürsel, S., (2012) Ezber bozan durumlar. Radikal, (19.04.2012).
Gürsel, S. & Ýmamoðlu, Z. & Soybilgen, B. (2012). Ýç talepte sert fren büyümeyi düþürdü. Betam Araþtýrma Notu, http://betam.bahcesehir.edu.tr. (Eriþim Tarihi: 04.07.2012)
Gürses, U. (2012). Sert Ýniþ Sinyalleri. Radikal, (04.04.2012).
Gürses, U. (2012). Ekonomideki iniþ yumuþak mý sert mi? Radikal, (04. 07. 2012)
http://haber.sol.org.tr (2012). En zengin daha da zengin, Ülker hepsinden zengin, (Eriþim Tarihi: 24.12.2012).
http://revolting-europe.com/data/wealth-inequality, Gulf between rich and poor widening, (Eriþim Tarihi: 20.06.2012).
http://www.tbb.org.tr. Eriþim Tarihi: 20.07.2012).
http://www.telegraph.co.uk, (Eriþim Tarihi: 11.01.2012).
Hürriyet, (29.07.2012).
International Labour Office (ILO) (2011). Global Employment Trends 2011: The challenge of a jobs recovery, Geneva.
International Marxist Tendency (2012). Perspectives for world capitalism 2012 - Part One. www.marxist.com, (Eriþim Tarihi: 09.03.2012).
Kalkan, S. (2011). Cari Ýþlemler Açýðýnda Neler Oluyor? Bu Defa Farklý mý Yoksa Ayný mý? TEPAV Deðerlendirme Notu, http://www.tepav.org.tr (Eriþim Tarihi: Þubat 2011).
Kaynak, M. (2009). Kalkýnma Ýktisadý (3. Baský), Gazi Kitabevi.
Khalil, R. (2009). Capitalism in Crisis - Is a Socialist World Possible?, www.socialistaltemative.org, (Eriþim Tarihi: 08. 09. 2009).
Moore, M. (2012). Masssuicide' protest at Apple manufacturer Foxconn factory, http://www.telegraph.co.uk, (Eriþim Tarihi: 11.01.2012).
The Bertelsmann Stiftung (2011). Social Justice in the OECD - How Do the Member States Compare? Sustainable Governance Indicators 2011, http://www.sgi- network.org/pdf/SGI11_Social_Justice_OECD.pdf (Eriþim Tarihi: 10.07.2012).
Orhangazi, Ö. (2008). Financialization and the US Economy, Edward Elgar.
Orrell, D. (2010). Economyths, Ten Ways Economics Gets It Wrong, John Wiley & Sons Canada, Ltd.
Özatay, F. (2012). Oldukça Yumuþak Bir iniþ. Radikal, (Eriþim Tarihi: 03.07.2012).
Parramore, L. (2012). CrisistoSuicide: How Many Have to Die Before We Kill the False Religion of Austerity? www.alternet.org/story, (Eriþim Tarihi: 26.04.2012).
Perelman, M. (2011). The Invisible Handcuffs of Capitalism, Monthly Review Press.
Radikal, (17.07.2012).
Radikal, (02.08.2012).
Smith, J. (2012). The GDP Illusion - Value Added versus Value Capture. Monthly Review, 64(3). http://monthlyreview.org/2012/07/01/the-gdp-illusion (Eriþim Tarihi: 01.07.2012).
Socialist Resistance SR (Britain) (2012). Class struggle and ecology: An ecosocialist approach, http://links.org.au, (Eriþim Tarihi: 14.07.2012).
Standing, G. (2011). The Precariat: the New Dangerous Class, USA: Bloomsbury.
Sum A. & Khatiwada, I. & McLaughlin, J. & Palma, S. (2012). ABD: 2007-2009 Resesyon’undan “Ýþsiz ve Ücretsiz” Çýkýþ: Toparlanma Kime Yaradý?. (Çev. Veysel Deniz), Kurtuluþ, 2 (Mayýs-Haziran-Temmuz 2012).
The Guardian (2012). www.guardian.co.uk, (Eriþim Tarihi: 22.12.2012)
The International Forum on Globalization (IFG), Outing the Oligarchy, A Special Report (December 2011).
Thirlwall, A. P. (2003). Growth and Development: With Special Reference to developing Economies, (7. Baský), MacMillan.
Thomson Reuters Datastream (2012). Eurostat, (Eriþim Tarihi: 03.02.2012).
TÜÝK (2011). Gelir ve Yaþam Koþullarý Araþtýrmasý, 2011, Haber Bülteni, www.tmk.gov.tr. (Eriþim Tarihi: 17.09.2011).
TÜÝK (2012a). Gayri Safi Yurt Ýçi Hâsýla, Haber Bülteni, http://www.tuik.gov.tr (Eriþim Tarihi: 02.07.2012).
TÜÝK (2012b). Gayri Safý Yurt Ýçi Hâsýla, Haber Bülteni, http://www.tuik.gov.tr. (Eriþim Tarihi: 10.09.2012).
TÜÝK (2012c). Hanehalký Ýþgücü Ýstatistikleri Bülteni http://www.tuik.gov.tr. (Eriþim Tarihi: 15.06.2012).
Türkiye Kalkýnma Bakanlýðý (2012). Türkiye Ekonomisinde Haftalýk Geliþmeler, www.dpt.gov.tr. (Eriþim Tarihi: 06.07.2012)
United Nations Development Programme (UNDP), The Human Development Index (HDI) 2011, http://www.undp.org.bz (Eriþim Tarihi: 12.09.2012)
U.S. Bureau of Labour Statistics (USBLS) (2010). Characteristics of Minimum Wage Workers: 2010, http://www.bls.gov/cps/minwage2010.htm (Eriþim Tarihi: 20.01.2012).
Yates, M. D. (2008). The Injuries of Class. Monthly Review, 59(8), January 2008.
Yates, M. D. (2011). The Emperor Has No Clothes, But Still He Rules: Three Critiques of Neoclassical Economics. Monthly Review, www.monthlyreview.org, (Eriþim Tarihi: 14.06. 2011).
Yu, A. & Ruixue, B. (2012). New Signs of Hope: Resistance in China Today. LabourWorld, http://worldlabour.org/eng, (Eriþim Tarihi: 08.05.2012).

How to Cite this Article
Pubmed Style

Mustafa DURMUS. [GROWTH? GROWTH OF WHAT? A Critical Assesment of Economic Growth]. Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 37-68. Turkish. doi:10.5455/ey.34097


Web Style

Mustafa DURMUS. [GROWTH? GROWTH OF WHAT? A Critical Assesment of Economic Growth]. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=34097 [Access: January 30, 2020]. Turkish. doi:10.5455/ey.34097


AMA (American Medical Association) Style

Mustafa DURMUS. [GROWTH? GROWTH OF WHAT? A Critical Assesment of Economic Growth]. Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 37-68. Turkish. doi:10.5455/ey.34097Vancouver/ICMJE Style

Mustafa DURMUS. [GROWTH? GROWTH OF WHAT? A Critical Assesment of Economic Growth]. Ekonomik Yaklasim. (2012), [cited January 30, 2020]; 23(83): 37-68. Turkish. doi:10.5455/ey.34097Harvard Style

Mustafa DURMUS (2012) [GROWTH? GROWTH OF WHAT? A Critical Assesment of Economic Growth]. Ekonomik Yaklasim, 23 (83), 37-68. Turkish. doi:10.5455/ey.34097Turabian Style

Mustafa DURMUS. 2012. [GROWTH? GROWTH OF WHAT? A Critical Assesment of Economic Growth]. Ekonomik Yaklasim, 23 (83), 37-68. Turkish. doi:10.5455/ey.34097Chicago Style

Mustafa DURMUS. "[GROWTH? GROWTH OF WHAT? A Critical Assesment of Economic Growth]." Ekonomik Yaklasim 23 (2012), 37-68. Turkish. doi:10.5455/ey.34097MLA (The Modern Language Association) Style

Mustafa DURMUS. "[GROWTH? GROWTH OF WHAT? A Critical Assesment of Economic Growth]." Ekonomik Yaklasim 23.83 (2012), 37-68. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.34097APA (American Psychological Association) Style

Mustafa DURMUS (2012) [GROWTH? GROWTH OF WHAT? A Critical Assesment of Economic Growth]. Ekonomik Yaklasim, 23 (83), 37-68. Turkish. doi:10.5455/ey.34097

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34098

 • TÜRKİYE’DE 1994, 2001 VE 2008-9 EKONOMİK KRİZLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
  ECONOMIC CRISES IN TURKEY: A COMPARATIVE ANALYSIS OF FAILURES IN 1994, 2001 AND 2008-9 [Turkish]
  Oktar TÜREL
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(75): 27-75
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10704

 • BÜYÜME: NEYİN BÜYÜMESİ? İktisadi Büyümeye İlişkin Eleştirel Bir Değerlendirme
  GROWTH? GROWTH OF WHAT? A Critical Assesment of Economic Growth [Turkish]
  Mustafa DURMUŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 37-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34097

 • İLERİYE DÖNÜK YENİ KEYNESYEN PARA POLİTİKASI REAKSİYON FONKSİYONUNUN TAHMİNİ: TAYLOR KURALI’NIN, MCCALLUM KURALI’NIN, TAYLOR-MCCALLUM MELEZ KURALI’NIN TÜRKİYE EKONOMİSİNDE GEÇERLİLİĞİ
  Estimation of New Keynesian Monetary Policy Reaction Function: Availability of Taylor Rule, McCallum Rule and Hybrid Taylor-McCallum Rule in Turkish Economy [Turkish]
  Hakan Naim ARDOR, Serdar VARLIK
  Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(89): 45-71
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35302

 • Orta Gelir Tuzağından Çıkış
  Rise from Middle Income Trap [Turkish]
  Yusuf Kurtoğlu
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(90): 71-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35313

 • KÜRESEL GIDA KRİZİ: ÜÇÜNCÜ GIDA REJİMİ, KÜRESEL SERMAYE VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER
  Global Food Crisis: The Third Food Regime, Global Capital and The Developing Countries [Turkish]
  Sibel ÇAŞKURLU
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(Special): 161-194
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20011

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10334

 • DIŞ TİCARET KURAMINDA ÇEKİM MODELİ
  The Gravity Model in International Trade Theory [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(88): 1-34
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35200

 • OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA TARIMSAL ÖRGÜTLENME
  The Agricultural Organization in Ottoman Empire [Turkish]
  Cenk PALA
  Ekonomik Yaklasim. 1996; 7(21): 39-69
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10229

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • 1971 SONRASINDA TÜRKİYE’DE İZLENEN DÖVİZ KURU POLİTİKASI
  English Title Not Available [Turkish Title: 1971 SONRASINDA TÜRKİYE’DE İZLENEN DÖVİZ KURU POLİTİKASI] [Turkish]
  Nahit TÖRE
  Ekonomik Yaklasim. 1981; 2(4): 1-25
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10029

 • YENİ DIŞ TİCARET TEORİLERİ
  The New Trade Theories [Turkish]
  Arzu S. AKKOYUNLU
  Ekonomik Yaklasim. 1996; 7(21): 71-99
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10230

 • 1950-1980 YILLARI ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE'DE UYGULANAN PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ ETKİNLİGİ
  THE EFFICIENCY OF ECONOMIC POLICIES DURING 1950-80 PERIODS IN TURKEY [Turkish]
  İbrahim TOKATLIOĞLU, Fahriye ÖZTÜRK
  Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(66): 155-174
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10662

 • Most Cited Articles
 • [Türkçe Başlık Yok]
  TOURISM AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY [English]
  Jülide Yıldırım Öcal, Nadir Öcal
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 131-141
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10503
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • KÜRESEL EKONOMİK BEKLENTİLER: RESESYON GEÇMİŞ OLABİLİR AMA NEREYE KADAR?
  Global Economic Prospects: The Recession May Be Over But Where Next? [Turkish]
  Yılmaz AKYÜZ, [Trans./Çev. Sibel Çaşkurlu]
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(75): 1-25
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20046
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  English Title Not Available [Turkish Title: EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA] [Turkish]
  Filiz Elmas ÖZAĞ
  Ekonomik Yaklasim. 1994; 5(12): 63-77
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10174
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi: Toplumsal Cinsiyetçi Bir Yaklaşım
  THE INDIVIDUAL PENSION SYSTEM IN TURKEY: A GENDERED PERSPECTIVE [English]
  Şule ŞAHİN, Helga RITTERSBERGER-TILIÇ, Adem Yavuz ELVEREN
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(77): 115-142
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20039
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • Zaman Açığı ve Yoksulluk: Levy Enstitüsü Zaman ve Tüketim Yoksulluğu Ölçümü
  Time Deficits and Poverty: The Levy Institute Measure of Time and Consumption Poverty for Turkey [English]
  Ajit Zacharias, Thomas Masterson, Emel Memiş
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(91): 1-28
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35410
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİK SİSTEMİ’NDEKİ CİNSİYET FARKLILIKLARININ ANALİZİ
  An Analysis of Gender Gaps in the Private Pension Scheme in Turkey [English]
  S. Cihan BOZKUŞ, Adem Y. ELVEREN
  Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(69): 89-106
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10677
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • GCC PETRODOLAR FAZLALIĞI VE ABD CARİ AÇIK DENGESİZLİĞİ
  GCC PETRODOLLAR SURPLUSES AND THE US CURRENT ACCOUNT IMBALANCE [English]
  Shawkat HAMMOUDEH, Ramazan SARI, Eisa ALESIA
  Ekonomik Yaklasim. 2009; 20(73): 39-54
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10695
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • İLERİYE DÖNÜK YENİ KEYNESYEN PARA POLİTİKASI REAKSİYON FONKSİYONUNUN TAHMİNİ: TAYLOR KURALI’NIN, MCCALLUM KURALI’NIN, TAYLOR-MCCALLUM MELEZ KURALI’NIN TÜRKİYE EKONOMİSİNDE GEÇERLİLİĞİ
  Estimation of New Keynesian Monetary Policy Reaction Function: Availability of Taylor Rule, McCallum Rule and Hybrid Taylor-McCallum Rule in Turkish Economy [Turkish]
  Hakan Naim ARDOR, Serdar VARLIK
  Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(89): 45-71
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35302
  Cited : 3 times [Click to see citing articles]

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001
  Cited : 3 times [Click to see citing articles]