ISSN 1300-1868
 

Original Research (Original Article) 


An Assessment of Articles on Animals in the Hittite Laws

Özlem Sir GAVAZ.

Abstract
The texts on Hittite Laws which are located in the Boğazköy archives relay important information that help us to understand the social, political and economic structures of the Hittite State. Animal husbandry as being one of the fundamental activities of the Hittite state economy, the laws inform us with the interesting clauses about wounded animals, confiscated animals by removing their stamps, the return of farm animals (cattle, goats, sheep, etc.) to their true owners after having lost among other herds, about the animals that had a miscarriage, hired, or died outside their native land. In our study we will examine the contents of these articles on animals and try to give an idea about how various animals were classified in such codes of law. Furthermore, we will also focus on the matter of pet ownership which was particularly considered important in the Hittite laws and we’ll have a look at the punitive sanctions pertaining to the pet ownerhip.

Key words: Hittites, The Hittite Laws, Animal Husbandry in the Hittite society, Pet Ownership. JEL Classification: N95, Z10, Z19.HİTİT KANUNLARINDA HAYVANLARLA İLGİLİ MADDELER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Ozet
Boğazköy arşivinde bulunan Hitit Kanun metinleri, Hitit toplumsal, siyasi ve iktisadi yapısını anlamamızda önemli bilgiler vermektedir. Hitit Devlet ekonomisinin temel dayanaklarından biri olan hayvancılık, kanunlarda çeşitli hayvanların yaralanması, damgalarının silinerek hayvanların alıkonması, başka sürülere karışan küçükbaş ve büyük baş hayvanların sahiplerine geri verilmesi, düşük yapılması, kiralanması, hayvanların başka bir arazide ölümü gibi ilginç maddelerle karşımıza çıkmaktadır. Çalışmamızda hayvanlarla ilgili maddeleri gözden geçirip, hangi hayvanların ne şekilde kanun maddelerinde yer aldığını sınıflandırmaya çalışacağız. Ayrıca Hitit yasalarında özellikle önem taşıyan evcil hayvanların mülkiyeti ve bu konudaki cezai yaptırımlar hakkında da bir değerlendirmede bulunacağız.

Anahtar Kelimeler: Hititler, Hitit Kanunları, Hititlerde Hayvancılık, Evcil Hayvan Mülkiyeti. JEL Sınıflandırması: N95, Z10, Z19.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Özlem Sir GAVAZ
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 4019
Downloaded: 1208
Cited: 0

REFERENCES
Akdoðan, R. (1990). Boðazköy Metinlerinde Geçen Bazý Hayvan Ýsimleri. [Animal Names Attested in the Boðazköy Texts]. Anadolu Medeniyetleri Müzesi 1989 Yýllýðý, 60-67.
Akdoðan, R. (1993). Boðazköy Metinlerinde Geçen Bazý Hayvan Ýsimleri II. [Animal Names Attested in the Boðazköy Texts II ]. Anadolu Medeniyetleri Müzesi 1992 Yýllýðý, 71-86.
Alp, S. (1947). Hitit Kanunlarý Hakkýnda. [About the Hittite Laws]. A.Ü. D.T.C.F. Dergisi, 5(5), 465-482.
Ana Britannica (1994). Genel Kültür Ansiklopedisi, Cilt: 27, Ýstanbul.
Aykut, Ý. (1993). Boðazköy Metinlerinde Geçen Anlamlarý Bilinen ve Bilinmeyen Kuþ Ýsimleri. [Bird Names with their Means Known and Unknown which Occur in Boðazköy Texts]. Anadolu Medeniyetleri Müzesi 1992 Yýllýðý, 87-97.
Beal, R.H., (1992). The Organization of the Hittite Military, Heidelberg.
Brandau, B. & Hartmut, S. (2004). Hititler. Bilinmeyen Bir Dünya Ýmparatorluðu. [The Hittites]. Çev. Nazife Mertoðlu, Ankara.
Bryce, T. (2003), Hitit Dünyasýnda Yaþam ve Toplum. [Life and Society in the Hittite World]. Çev. Müfit Günay, Ankara.
Büyük Larouse Sözlük ve Ansiklopedisi. (1986). Cilt: 20, Ýstanbul, Collins, B. J., (2007). The Hittites and Their World, Atlanta.
De Martino, S. (2006). Hititler. [The Hittites] çev. Erendiz Özbayoðlu, Ankara.
Dinçol, A. (1982). Hititler. [The Hittites]. Anadolu Uygarlýklarý Ansiklopedisi, Cilt 1, Ýstanbul, 17-120.
Dinçol, A. (1990). Hitit Yasalarýnýn Ana Çizgileri ve Eski Önasya Hukuku ile Etkileþimi. [The main lines of the Hittite laws]. Anadolu Araþtýrmalarý, 12, 83–100.
Erkut, S. (2011). Hititlerde Arý ve Bal. [Bee and Honey among Hitites]. Acta Turcica, Yýl III, 1/1, 36-39.
Ertem, H. (1965). Boðazköy Metinlerine Göre Hititler Devri Anadolu'sunun Faunasý. [Fauna of Hittites Acording to Boðazköy Texts]. Ankara.
Friedrich, J. (1952). Hethitischen Wörterbuch. [Hittite Dictionary]. Heidelberg.
Grolier International Americana Encylopedia, Cilt: 12, Ýstanbul, (1993).
Gurney, O. R., (2001). Hititler. [The Hittites]. çev. Pýnar Arpaçay, Ankara.
Hoffner, H.A., (1974). Alimenta Hethaeorum. Food Production in Hittite Asia Minor, New Haven.
Hoffner, H.A., (1997). The Laws of the Hittites: A Critical Edition, Leiden-New York-Köln.
Imparati, F. (1992). Hitit Yasalarý. [The Laws of the Hittite]. çev. Erendiz Özbayoðlu, Ankara.
Kýnal, F. (1998). Eski Anadolu Tarihi. [The History of Ancient Anatolia]. Ankara.
Klock & Fontanille, Ý. (2005). Hititler. [The Hittites]. çev. Nuriye Yiðitler, Ankara.
Korošec, V., (1957). Le problème de la codification dans le domain edu droit hittite. Revue Internationale des droits de l'Antiquité, 4, 93-105.
Korošec, V., (1963). Les lois hittites et leur évolution", Revue d'Assyriologie et d'Archéologie orientale 57, 121-144.
Kuhrt, A. (2007). Eski Çað'da Yakýndoðu (M.Ö. 3000-330). [The Ancient Near East]. çev. Dilek Þendil, Ýstanbul.
Macqueen, J.G., (2001). Hititler ve Hitit Çaðýnda Anadolu. [The History of Anatolia and of the Hittite Empire]. çev. Esra Davutoðlu, Ankara.
Reyhan, E. (2010). Hititlerde Gündelik Hayata Dair Ýktisadi Ýliþkiler. [Economic Relations in the Daily Life of the Hittite World]. Tarih Araþtýrmalarý Dergisi, 47, 65-82.
Tosun, M. & Yalvaç, K. (1975), Sümer-Babil, Assur Kanunlarý ve Ammi-Þaduqa Fermaný, Ankara.
Ünal, A. (1980). Hitit Týbbýnýn Ana Hatlarý. [Hittite Medicine]. Belleten XLIV, 475-495.
Ünal, A. (1994). Hethitisch-altanatolische Mythen, Legenden, Epen und Märchen aus dem Staats archiv von Hattuscha. Hurro-hethitische Bilinguen. TUAT III/4, 802-865.
Ünal, A. (2003). Hititler Devrinde Anadolu 2. [Anatolia of the Hittites Period 2]. Ýstanbul.
Ünal, A. (2004). Hitit Yasalarý. [The Laws of the Hittite]. Arkeo Atlas, 3, 41.
Ünal, A. (2005). Hititler Devrinde Anadolu 3. [Anatolia of the Hittites Period 3]. Ýstanbul.
Ünal, A. (2007a). Anadolu'nun En Eski Yemekleri. Hititler ve Çaðdaþý Toplumlarda Mutfak Kültürü. [The Oldest Foods of Anatolia]. Ýstanbul.
Ünal, A. (2007b), Multilinguales Handwörterbuch des Hethitischen / A Concise Multilingual Hittite Dictionary / Hititçe Çok Dilli El Sözlüðü, Hamburg.
Ünal, A. (2011a). Hititler ve Çaðdaþ Anadolu Kavimlerinde Büyücülük. [The Magic in the Hittites and Their Contemporaries]. Aktüel Arkeoloji Dergisi (Temmuz-Aðustos 2011), 40-53.
Ünal, A. (2011b). Hitit Falcýlýðý. [Hittites Orakel]. Aktüel Arkeoloji Dergisi (Temmuz-Aðustos 2011), 54-63.
Ünal, A. (2012). Eski Anadolu'da At, Hititçe Kikkuli Metinleri ve 'Tavlaya Çekmek'le Ýlgili Teknik Bir Ayrýntý. [The Horse of Ancient Anatolia and Kikkuli Texts]. Yayýn Aþamasýnda.
Yakar, J. (2007). Anadolu'nun Etnoarkeolojisi. [Ethnoarchaeology of Anatolia]. Ýstanbul. Yeni Rehber Ansiklopedisi (1994). Cilt: 18, Ýstanbul.

How to Cite this Article
Pubmed Style

Ozlem Sir GAVAZ. [An Assessment of Articles on Animals in the Hittite Laws]. Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 93-106. Turkish. doi:10.5455/ey.34099


Web Style

Ozlem Sir GAVAZ. [An Assessment of Articles on Animals in the Hittite Laws]. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=34186 [Access: January 20, 2019]. Turkish. doi:10.5455/ey.34099


AMA (American Medical Association) Style

Ozlem Sir GAVAZ. [An Assessment of Articles on Animals in the Hittite Laws]. Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 93-106. Turkish. doi:10.5455/ey.34099Vancouver/ICMJE Style

Ozlem Sir GAVAZ. [An Assessment of Articles on Animals in the Hittite Laws]. Ekonomik Yaklasim. (2012), [cited January 20, 2019]; 23(83): 93-106. Turkish. doi:10.5455/ey.34099Harvard Style

Ozlem Sir GAVAZ (2012) [An Assessment of Articles on Animals in the Hittite Laws]. Ekonomik Yaklasim, 23 (83), 93-106. Turkish. doi:10.5455/ey.34099Turabian Style

Ozlem Sir GAVAZ. 2012. [An Assessment of Articles on Animals in the Hittite Laws]. Ekonomik Yaklasim, 23 (83), 93-106. Turkish. doi:10.5455/ey.34099Chicago Style

Ozlem Sir GAVAZ. "[An Assessment of Articles on Animals in the Hittite Laws]." Ekonomik Yaklasim 23 (2012), 93-106. Turkish. doi:10.5455/ey.34099MLA (The Modern Language Association) Style

Ozlem Sir GAVAZ. "[An Assessment of Articles on Animals in the Hittite Laws]." Ekonomik Yaklasim 23.83 (2012), 93-106. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.34099APA (American Psychological Association) Style

Ozlem Sir GAVAZ (2012) [An Assessment of Articles on Animals in the Hittite Laws]. Ekonomik Yaklasim, 23 (83), 93-106. Turkish. doi:10.5455/ey.34099

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE’DE 1994, 2001 VE 2008-9 EKONOMİK KRİZLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
  ECONOMIC CRISES IN TURKEY: A COMPARATIVE ANALYSIS OF FAILURES IN 1994, 2001 AND 2008-9 [Turkish]
  Oktar TÜREL
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(75): 27-75
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10704

 • BÜYÜME: NEYİN BÜYÜMESİ? İktisadi Büyümeye İlişkin Eleştirel Bir Değerlendirme
  GROWTH? GROWTH OF WHAT? A Critical Assesment of Economic Growth [Turkish]
  Mustafa DURMUŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 37-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34097

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34098

 • İLERİYE DÖNÜK YENİ KEYNESYEN PARA POLİTİKASI REAKSİYON FONKSİYONUNUN TAHMİNİ: TAYLOR KURALI’NIN, MCCALLUM KURALI’NIN, TAYLOR-MCCALLUM MELEZ KURALI’NIN TÜRKİYE EKONOMİSİNDE GEÇERLİLİĞİ
  Estimation of New Keynesian Monetary Policy Reaction Function: Availability of Taylor Rule, McCallum Rule and Hybrid Taylor-McCallum Rule in Turkish Economy [Turkish]
  Hakan Naim ARDOR, Serdar VARLIK
  Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(89): 45-71
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35302

 • Orta Gelir Tuzağından Çıkış
  Rise from Middle Income Trap [Turkish]
  Yusuf Kurtoğlu
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(90): 71-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35313

 • KÜRESEL GIDA KRİZİ: ÜÇÜNCÜ GIDA REJİMİ, KÜRESEL SERMAYE VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER
  Global Food Crisis: The Third Food Regime, Global Capital and The Developing Countries [Turkish]
  Sibel ÇAŞKURLU
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(Special): 161-194
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20011

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35901

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • DIŞ TİCARET KURAMINDA ÇEKİM MODELİ
  The Gravity Model in International Trade Theory [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(88): 1-34
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35200

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10334

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10403

 • YENİ DIŞ TİCARET TEORİLERİ
  The New Trade Theories [Turkish]
  Arzu S. AKKOYUNLU
  Ekonomik Yaklasim. 1996; 7(21): 71-99
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10230

 • YENİ EKONOMİK COĞRAFYA VE KALKINMA
  English Title Not Available [Turkish Title: YENİ EKONOMİK COĞRAFYA VE KALKINMA] [Turkish]
  Celal KÜÇÜKER
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(38): 1-45
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10805

 • HİTİT KANUNLARINDA HAYVANLARLA İLGİLİ MADDELER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  An Assessment of Articles on Animals in the Hittite Laws [Turkish]
  Özlem Sir GAVAZ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 93-106
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34099

 • OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA TARIMSAL ÖRGÜTLENME
  The Agricultural Organization in Ottoman Empire [Turkish]
  Cenk PALA
  Ekonomik Yaklasim. 1996; 7(21): 39-69
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10229

 • 1971 SONRASINDA TÜRKİYE’DE İZLENEN DÖVİZ KURU POLİTİKASI
  English Title Not Available [Turkish Title: 1971 SONRASINDA TÜRKİYE’DE İZLENEN DÖVİZ KURU POLİTİKASI] [Turkish]
  Nahit TÖRE
  Ekonomik Yaklasim. 1981; 2(4): 1-25
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10029

 • Most Cited Articles
 • [Türkçe Başlık Yok]
  TOURISM AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY [English]
  Jülide Yıldırım Öcal, Nadir Öcal
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 131-141
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10503
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİK SİSTEMİ’NDEKİ CİNSİYET FARKLILIKLARININ ANALİZİ
  An Analysis of Gender Gaps in the Private Pension Scheme in Turkey [English]
  S. Cihan BOZKUŞ, Adem Y. ELVEREN
  Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(69): 89-106
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10677
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  English Title Not Available [Turkish Title: EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA] [Turkish]
  Filiz Elmas ÖZAĞ
  Ekonomik Yaklasim. 1994; 5(12): 63-77
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10174
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi: Toplumsal Cinsiyetçi Bir Yaklaşım
  THE INDIVIDUAL PENSION SYSTEM IN TURKEY: A GENDERED PERSPECTIVE [English]
  Şule ŞAHİN, Helga RITTERSBERGER-TILIÇ, Adem Yavuz ELVEREN
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(77): 115-142
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20039
  Cited : 3 times [Click to see citing articles]

 • TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE YOĞUNLAŞMA: BİNEK VE HAFİF TİCARİ ARAÇLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  Concentration in Turkish Automotive Sector: An Application on Passenger and Light Commercial Vehicles [Turkish]
  Selahattin KAYNAK, Yılmaz Onur ARİ
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(80): 39-58
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20023
  Cited : 3 times [Click to see citing articles]

 • GCC PETRODOLAR FAZLALIĞI VE ABD CARİ AÇIK DENGESİZLİĞİ
  GCC PETRODOLLAR SURPLUSES AND THE US CURRENT ACCOUNT IMBALANCE [English]
  Shawkat HAMMOUDEH, Ramazan SARI, Eisa ALESIA
  Ekonomik Yaklasim. 2009; 20(73): 39-54
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10695
  Cited : 2 times [Click to see citing articles]

 • [Türkçe Başlık Yok]
  STOCK MARKET REACTION TO DEVELOPMENTS IN TURKISH-EUROPEAN UNION RELATIONS [English]
  Mehmet ERYİĞİT
  Ekonomik Yaklasim. 2007; 18(63): 55-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10631
  Cited : 2 times [Click to see citing articles]

 • TEKNOLOJİK GELİŞME: NEOKLASİK VE EVRİMCİ KURAMLAR AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME
  English Title Not Available [Turkish Title: TEKNOLOJİK GELİŞME: NEOKLASİK VE EVRİMCİ KURAMLAR AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME] [Turkish]
  ALKAN SOYAK
  Ekonomik Yaklasim. 1995; 6(15): 93-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10192
  Cited : 2 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 2 times [Click to see citing articles]

 • İstihdam, İktisadi Büyüme ve İşgücü Piyasası Performansı: Türkiye Örneği
  EMPLOYMENT, ECONOMIC GROWTH AND LABOR MARKET PERFORMANCE: THE CASE OF TURKEY [English]
  Alparslan AKÇORAOĞLU
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(77): 101-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20038
  Cited : 2 times [Click to see citing articles]