ISSN 1300-1868
 

Original Research (Original Article) 


Critique of Debt Sustainability: An Alternative Concept of Sustainability and the Case of Turkey

Burak GÜRBÜZ.

Abstract
The first objective of this study is to give a critical account of debt sustainability and solvability. Based on the case of Turkey we show that debt, rather than being a transitory phenomenon is a self-sustained process. The second objective of the study entails the measurement of the social costs of debt sustainability, and calculating a new indicator for Turkey's debt sustainability. The results show that the “debt sustainability” indicator based on the narrow definition adopted by market actors and international institutions, and the alternative indicator that takes into account social costs move in opposite directions.

Key words: Sustainability, debt, finance, persistence, crises, Turkey. JEL Classification: F59, H63, H68.SÜRDÜRÜLEBİLİR BORÇLANMANIN ELEŞTİRİSİ: BAŞKA BİR SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK OLGUSU VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Ozet
Çalışmanın birinci amacı borcun zaman içinde sürdürülebilirliği ve sonlanması kavramını eleştirel bir yaklaşım getirmektir. Türkiye örneğinden yola çıkarak borçların, geçici bir olgudan ziyade, süreklilik gösteren bir sürece tekabül ettiği görülmektedir. Çalışmanın ikinci amacı borcun sürdürülebilirliğinin toplumsal maliyetlerinin ölçülmesi, buradan da yeni bir borç sürdürülebilirlik ölçüsünün Türkiye için hesaplanmasıdır. Sonuçlar, piyasa aktörlerinin ve uluslararası kuruluşlarının dar tanımına uygun “borcun sürdürülebilirliği” göstergesi ile borcun toplumsal maliyetlerini de içine alan alternatif göstergenin zaman içinde birbirine zıt hareket ettiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, borç, finans, süreklilik, krizler, Türkiye. JEL Sınıflaması: F59, H63, H68.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Burak GÜRBÜZ
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 5456
Downloaded: 856


REFERENCES
Baðimsiz Sosyal BÝLÝMCÝLER (2009), 2008 Kavþaðýnda Türkiye, Yordam Kitap.
Bakir, C. ve Z. ÖNÝÞ (2010), “The regulatory state and Turkish banking reforms in the age of post-Washington consensus”, Development and Change, Vol. 41, No. 1, 77–106.
Balkan, N (1994) Kapitalizm ve borç krizi, Baðlam yayýncýlýk.
Berr E. ve F. COMBARNOUS (2007), “Une autre lecture de la soutenabilité de la dette”, Revue Tiers Monde, 192, 789-813.
De Brunhoff, S (2007), “Finans sermayesi ve sanayi sermayesi: yeni bir sýnýf koalisyonu”, Saad-FÝLHO, A. (der.) Kapitalizme reddiye, Yordam kitabevi,173-184.
Calvo, G. A., L. Leiderman, ve C.M. REINHART (1993), “Capital inflows to Latin America: the role of external factors”, IMF Staff Papers, 40, 108-51.
Calvo, G. A., L. Leiderman, ve C.M. REINHART (1994), “The capital inflows problem: concepts and issues", Contemporary Economic Policy, 12,54-66.
Calvo, G. A., L. Leiderman, ve C.M. REINHART (1996), “Inflows of capital to developing countries in the 1990s”, Journal of Economic Perspectives, Vol. 10, No. 2, 123-139.
CHANG, H-J (2009), “Merdiveni tekmelemek: Tarihi bir perspektif içinde iyi politikalar ve iyi kurumlar” (der: F. Þenses) Neoliberal küreselleþme ve kalkýnma (seçme yazýlar), içinde Ýletiþim yay., 89-122.
Camara, M et P. Salama, (2004), “L’insertion différentiée aux effets paradoxaux des pays en développement dans la mondialisation financiére”, F. Chesnais (der), La finance mondialisée içinde, Edition La Découverte. 196-222.
DPT (2012), Ekonomik ve Sosyal Göstergeler, 1950-2010; http://www.dpt.gov.tr/Kalkinma.portal (Eriþim tarihi: 7.11.2012)
Gürbüz, B. ve M. RAFFINOT, (2002), “Dette publique et investissements privées: le cas de la Turquie” no: 86, Revue Economie Internationale, 125-142.
Gürbüz, B, TH. JOBERT ve M. RAFFINOT (2005), “Liens entre endettement, l'investissement et la croissance: le cas de la Turquie (1988-2003)” Economie Appliquée, no. 58. 107-138.
Lapavitsas,C., (2009), “Finansallaþmýþ kapitalizm kriz ve finansal müsadere”, Finansallaþma ve kapitalizmin krizi (der: Lapavitsas), Yordam kitabevi, 25-74.
Lora, E. ve M. OLIVERA (2007), “Public debt and social expenditure: Friends or foes?”, Emerging Markets Review, Vol. 8, No. 4, 299–310.
Raffinot, M. (2008), La dette des tiers mondes, Repères, La Découverte.
TCMB (2012), Ýstatistiki veriler, EVDS, http://evds.tcmb.gov.tr/cbt.html(Eriþim tarihi: 7.11.2012).
Toussaint, E. (2002), “Crises de la dette du Tiers Mondes: mise en perspective”, G. Dumenil ve D. Levy (der), Crises et renouveau du capitalisme içinde, Les Presses de l'Université Laval. 51-64.
TUÝK (2012), Ulusal Hesaplar, http://www.tuik.gov.tr/AltKategori.do?ust_id=16 (Eriþim tarihi: 7.11.2012).
Wood, E.M. (2007), “Küreselleþme ve devlet: sermayenin iktidarý nerede?”, Saad-Filho, A. (der.) Kapitalizme reddiye, Yordam kitabevi, 155-172.
WORLD BANK (2012), World Development Indicators 2012, http://data.worldbank.org/indicator (Eriþim tarihi: 7.11.2012).
Zengýnobuz, E.U., F. Adaman, F. Gökþen, C. SAVCI ve M. E. TOKGÖZ (2010), "Vergi, temsiliyet ve demokrasi iliþkisi üzerine Türkiye'de vatandaþlarýn algýlarý," Working Papers 2010/03, Bogazici University, Department of Economics.

How to Cite this Article
Pubmed Style

Burak GURBUZ. [Critique of Debt Sustainability: An Alternative Concept of Sustainability and the Case of Turkey]. Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 1-22. Turkish. doi:10.5455/ey.20000


Web Style

Burak GURBUZ. [Critique of Debt Sustainability: An Alternative Concept of Sustainability and the Case of Turkey]. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=34381 [Access: March 29, 2020]. Turkish. doi:10.5455/ey.20000


AMA (American Medical Association) Style

Burak GURBUZ. [Critique of Debt Sustainability: An Alternative Concept of Sustainability and the Case of Turkey]. Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 1-22. Turkish. doi:10.5455/ey.20000Vancouver/ICMJE Style

Burak GURBUZ. [Critique of Debt Sustainability: An Alternative Concept of Sustainability and the Case of Turkey]. Ekonomik Yaklasim. (2012), [cited March 29, 2020]; 23(82): 1-22. Turkish. doi:10.5455/ey.20000Harvard Style

Burak GURBUZ (2012) [Critique of Debt Sustainability: An Alternative Concept of Sustainability and the Case of Turkey]. Ekonomik Yaklasim, 23 (82), 1-22. Turkish. doi:10.5455/ey.20000Turabian Style

Burak GURBUZ. 2012. [Critique of Debt Sustainability: An Alternative Concept of Sustainability and the Case of Turkey]. Ekonomik Yaklasim, 23 (82), 1-22. Turkish. doi:10.5455/ey.20000Chicago Style

Burak GURBUZ. "[Critique of Debt Sustainability: An Alternative Concept of Sustainability and the Case of Turkey]." Ekonomik Yaklasim 23 (2012), 1-22. Turkish. doi:10.5455/ey.20000MLA (The Modern Language Association) Style

Burak GURBUZ. "[Critique of Debt Sustainability: An Alternative Concept of Sustainability and the Case of Turkey]." Ekonomik Yaklasim 23.82 (2012), 1-22. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.20000APA (American Psychological Association) Style

Burak GURBUZ (2012) [Critique of Debt Sustainability: An Alternative Concept of Sustainability and the Case of Turkey]. Ekonomik Yaklasim, 23 (82), 1-22. Turkish. doi:10.5455/ey.20000