ISSN 1300-1868
 

Original Research (Original Article) 


Critique of Debt Sustainability: An Alternative Concept of Sustainability and the Case of Turkey

Burak GÜRBÜZ.

Abstract
The first objective of this study is to give a critical account of debt sustainability and solvability. Based on the case of Turkey we show that debt, rather than being a transitory phenomenon is a self-sustained process. The second objective of the study entails the measurement of the social costs of debt sustainability, and calculating a new indicator for Turkey's debt sustainability. The results show that the “debt sustainability” indicator based on the narrow definition adopted by market actors and international institutions, and the alternative indicator that takes into account social costs move in opposite directions.

Key words: Sustainability, debt, finance, persistence, crises, Turkey. JEL Classification: F59, H63, H68.SÜRDÜRÜLEBİLİR BORÇLANMANIN ELEŞTİRİSİ: BAŞKA BİR SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK OLGUSU VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Ozet
Çalışmanın birinci amacı borcun zaman içinde sürdürülebilirliği ve sonlanması kavramını eleştirel bir yaklaşım getirmektir. Türkiye örneğinden yola çıkarak borçların, geçici bir olgudan ziyade, süreklilik gösteren bir sürece tekabül ettiği görülmektedir. Çalışmanın ikinci amacı borcun sürdürülebilirliğinin toplumsal maliyetlerinin ölçülmesi, buradan da yeni bir borç sürdürülebilirlik ölçüsünün Türkiye için hesaplanmasıdır. Sonuçlar, piyasa aktörlerinin ve uluslararası kuruluşlarının dar tanımına uygun “borcun sürdürülebilirliği” göstergesi ile borcun toplumsal maliyetlerini de içine alan alternatif göstergenin zaman içinde birbirine zıt hareket ettiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, borç, finans, süreklilik, krizler, Türkiye. JEL Sınıflaması: F59, H63, H68.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Burak GÜRBÜZ
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 5456
Downloaded: 856


REFERENCES
Baðimsiz Sosyal BÝLÝMCÝLER (2009), 2008 Kavþaðýnda Türkiye, Yordam Kitap.
Bakir, C. ve Z. ÖNÝÞ (2010), “The regulatory state and Turkish banking reforms in the age of post-Washington consensus”, Development and Change, Vol. 41, No. 1, 77–106.
Balkan, N (1994) Kapitalizm ve borç krizi, Baðlam yayýncýlýk.
Berr E. ve F. COMBARNOUS (2007), “Une autre lecture de la soutenabilité de la dette”, Revue Tiers Monde, 192, 789-813.
De Brunhoff, S (2007), “Finans sermayesi ve sanayi sermayesi: yeni bir sýnýf koalisyonu”, Saad-FÝLHO, A. (der.) Kapitalizme reddiye, Yordam kitabevi,173-184.
Calvo, G. A., L. Leiderman, ve C.M. REINHART (1993), “Capital inflows to Latin America: the role of external factors”, IMF Staff Papers, 40, 108-51.
Calvo, G. A., L. Leiderman, ve C.M. REINHART (1994), “The capital inflows problem: concepts and issues", Contemporary Economic Policy, 12,54-66.
Calvo, G. A., L. Leiderman, ve C.M. REINHART (1996), “Inflows of capital to developing countries in the 1990s”, Journal of Economic Perspectives, Vol. 10, No. 2, 123-139.
CHANG, H-J (2009), “Merdiveni tekmelemek: Tarihi bir perspektif içinde iyi politikalar ve iyi kurumlar” (der: F. Þenses) Neoliberal küreselleþme ve kalkýnma (seçme yazýlar), içinde Ýletiþim yay., 89-122.
Camara, M et P. Salama, (2004), “L’insertion différentiée aux effets paradoxaux des pays en développement dans la mondialisation financiére”, F. Chesnais (der), La finance mondialisée içinde, Edition La Découverte. 196-222.
DPT (2012), Ekonomik ve Sosyal Göstergeler, 1950-2010; http://www.dpt.gov.tr/Kalkinma.portal (Eriþim tarihi: 7.11.2012)
Gürbüz, B. ve M. RAFFINOT, (2002), “Dette publique et investissements privées: le cas de la Turquie” no: 86, Revue Economie Internationale, 125-142.
Gürbüz, B, TH. JOBERT ve M. RAFFINOT (2005), “Liens entre endettement, l'investissement et la croissance: le cas de la Turquie (1988-2003)” Economie Appliquée, no. 58. 107-138.
Lapavitsas,C., (2009), “Finansallaþmýþ kapitalizm kriz ve finansal müsadere”, Finansallaþma ve kapitalizmin krizi (der: Lapavitsas), Yordam kitabevi, 25-74.
Lora, E. ve M. OLIVERA (2007), “Public debt and social expenditure: Friends or foes?”, Emerging Markets Review, Vol. 8, No. 4, 299–310.
Raffinot, M. (2008), La dette des tiers mondes, Repères, La Découverte.
TCMB (2012), Ýstatistiki veriler, EVDS, http://evds.tcmb.gov.tr/cbt.html(Eriþim tarihi: 7.11.2012).
Toussaint, E. (2002), “Crises de la dette du Tiers Mondes: mise en perspective”, G. Dumenil ve D. Levy (der), Crises et renouveau du capitalisme içinde, Les Presses de l'Université Laval. 51-64.
TUÝK (2012), Ulusal Hesaplar, http://www.tuik.gov.tr/AltKategori.do?ust_id=16 (Eriþim tarihi: 7.11.2012).
Wood, E.M. (2007), “Küreselleþme ve devlet: sermayenin iktidarý nerede?”, Saad-Filho, A. (der.) Kapitalizme reddiye, Yordam kitabevi, 155-172.
WORLD BANK (2012), World Development Indicators 2012, http://data.worldbank.org/indicator (Eriþim tarihi: 7.11.2012).
Zengýnobuz, E.U., F. Adaman, F. Gökþen, C. SAVCI ve M. E. TOKGÖZ (2010), "Vergi, temsiliyet ve demokrasi iliþkisi üzerine Türkiye'de vatandaþlarýn algýlarý," Working Papers 2010/03, Bogazici University, Department of Economics.

How to Cite this Article
Pubmed Style

Burak GURBUZ. [Critique of Debt Sustainability: An Alternative Concept of Sustainability and the Case of Turkey]. Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 1-22. Turkish. doi:10.5455/ey.20000


Web Style

Burak GURBUZ. [Critique of Debt Sustainability: An Alternative Concept of Sustainability and the Case of Turkey]. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=34381 [Access: March 29, 2020]. Turkish. doi:10.5455/ey.20000


AMA (American Medical Association) Style

Burak GURBUZ. [Critique of Debt Sustainability: An Alternative Concept of Sustainability and the Case of Turkey]. Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 1-22. Turkish. doi:10.5455/ey.20000Vancouver/ICMJE Style

Burak GURBUZ. [Critique of Debt Sustainability: An Alternative Concept of Sustainability and the Case of Turkey]. Ekonomik Yaklasim. (2012), [cited March 29, 2020]; 23(82): 1-22. Turkish. doi:10.5455/ey.20000Harvard Style

Burak GURBUZ (2012) [Critique of Debt Sustainability: An Alternative Concept of Sustainability and the Case of Turkey]. Ekonomik Yaklasim, 23 (82), 1-22. Turkish. doi:10.5455/ey.20000Turabian Style

Burak GURBUZ. 2012. [Critique of Debt Sustainability: An Alternative Concept of Sustainability and the Case of Turkey]. Ekonomik Yaklasim, 23 (82), 1-22. Turkish. doi:10.5455/ey.20000Chicago Style

Burak GURBUZ. "[Critique of Debt Sustainability: An Alternative Concept of Sustainability and the Case of Turkey]." Ekonomik Yaklasim 23 (2012), 1-22. Turkish. doi:10.5455/ey.20000MLA (The Modern Language Association) Style

Burak GURBUZ. "[Critique of Debt Sustainability: An Alternative Concept of Sustainability and the Case of Turkey]." Ekonomik Yaklasim 23.82 (2012), 1-22. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.20000APA (American Psychological Association) Style

Burak GURBUZ (2012) [Critique of Debt Sustainability: An Alternative Concept of Sustainability and the Case of Turkey]. Ekonomik Yaklasim, 23 (82), 1-22. Turkish. doi:10.5455/ey.20000

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10334

 • DIŞ TİCARET KURAMINDA ÇEKİM MODELİ
  The Gravity Model in International Trade Theory [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(88): 1-34
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35200

 • Most Cited Articles
 • [Türkçe Başlık Yok]
  TOURISM AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY [English]
  Jülide Yıldırım Öcal, Nadir Öcal
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 131-141
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10503
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi: Toplumsal Cinsiyetçi Bir Yaklaşım
  THE INDIVIDUAL PENSION SYSTEM IN TURKEY: A GENDERED PERSPECTIVE [English]
  Şule ŞAHİN, Helga RITTERSBERGER-TILIÇ, Adem Yavuz ELVEREN
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(77): 115-142
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20039
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • KÜRESEL EKONOMİK BEKLENTİLER: RESESYON GEÇMİŞ OLABİLİR AMA NEREYE KADAR?
  Global Economic Prospects: The Recession May Be Over But Where Next? [Turkish]
  Yılmaz AKYÜZ, [Trans./Çev. Sibel Çaşkurlu]
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(75): 1-25
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20046
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  English Title Not Available [Turkish Title: EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA] [Turkish]
  Filiz Elmas ÖZAĞ
  Ekonomik Yaklasim. 1994; 5(12): 63-77
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10174
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]