ISSN 1300-1868
 

Original Research (Original Article) 


The State-Capital Relations After 1980 and The Formation of Partial Bourgeoisie in Turkey

H. Emrah BERİŞ.

Abstract
After the establishment of the republic, Turkey had afforded to create “national bourgeoisie”. The main aim was to control economical relations and form a new bourgeoisie. In recent years in Turkey a new form of economic entrepreneurship which has called “Anatolian capital” due to the origins of some Anatolian cities has been witnessed. Some people describe this new economic form by reference to Calvinism and Max Weber’s “Protestant work ethic” notion. According to this point of view, the investments of enterpreneurs do not only bring greater prosperity to themselves but also they contribute to the well-being of all society. The majority of these new capitalists started their careers in ‘80’s or early ‘90’s at a time when Turkish economy and society has been entering a dramatic socio-economic transformation process. In this period, certainly Turgut Özal tried to liberate the economy and promoted Anatolian businessmen. So, new capitalists consolidated their place in Turkish economy and a “new class” emerged in Özal period. After the November 28 Process, Justice and Development Party’s “conservatist” identity and liberal economic policies were a new starting point in the green capital. In short, the rise of a new kind of capitalism tied up the integration of Turkish economy to global capitalist system since the early 1980s. The most important development of this process are the fraction existed in bourgeoisie and the emerge of a “partial bourgeoisie” in Turkey.

Key words: National Bourgeoisie, Anatolian Capital, Turkish Economy, Liberalization of Turkish Economy, Partial BourgeoisieTÜRKİYE’DE 1980 SONRASI DEVLET SERMAYE İLİŞKİLERİ VE “PARÇALI BURJUVAZİ”NİN OLUŞUMU

Ozet
Cumhuriyetin kurulmasından sonra, Türkiye milli burjuvazi yaratma yönünde çaba harcamıştır. Temel amaç, ekonomik ilişkilerin devlet tarafından kontrolü ve yeni bir burjuvazi yaratılmasıdır. Diğer taraftan son yıllarda, Türkiye’de, bazı Anadolu şehirlerinin kaynaklık ettiği “Anadolu sermayesi” şeklinde nitelenen yeni bir ekonomik girişimcilik biçimine tanık olunmuştur. Bazı kişiler bu yeni ekonomik biçimi Kalvenizm ve Max Weber’in “Protestan İş Ahlakı” nosyonuna atıfta bulunarak anlatmaktadır. Bu bakış açısına göre, girişimcilerin yatırımları sadece kendilerine refah/zenginlik sağlamamakta, aynı zamanda tüm toplumun refahına da katkıda bulunmaktadır. Bu yeni kapitalistlerin çoğunluğu faaliyetlerine Türk ekonomisinin ve toplumunun dramatik bir sosyo-ekonomik dönüşüm sürecine girdiği bir zamanda 80’lerde veya 90’ların başında başlamışlardır. Bu süreçte, Turgut Özal ekonominin liberalizasyonuna çalışmış ve Anadolu’lu işadamlarını desteklemiştir. Böylece, yeni kapitalistler Türkiye ekonomisi içindeki yerlerini arttırmışlar ve Özal’ın döneminde yeni bir sınıf ortaya çıkmıştır. 28 Kasım sürecinden sonra, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin muhafazakâr kimliği ve liberal ekonomik politikaları yeşil sermaye içinde yeni bir başlangıç noktası olmuştur. Kısaca, bu yeni kapitalizm türünün yükselişi 80’lerin başından sonraki Türk ekonomisinin küresel kapitalist sisteme entegrasyonu ile bağlantılıdır. Bu süreçte yaşanan en önemli gelişme ise burjuvazinin içinde bir kırılma yaşanması ve Türkiye’de “parçalı bir burjuvazinin” ortaya çıkmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Milli Burjuvazi, Anadolu Sermayesi, Türk Ekonomisi, Türk Ekonomisinin Liberalleşmesi, Parçalı Burjuvazi


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by H. Emrah BERİŞ
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 4663
Downloaded: 700


REFERENCES
BALÝ, Rifat N. (1998), “Ýþadamlarýve Siyaset Pragmatik Bir Aþk Hikayesi” , Birikim, sayý114, 31-37. “Baþbakan TÜSÝAD’ýeleþtirdi”, Sabah, 6 Nisan 2006.
BORATAV, Korkut (2005), 1980’li Yýllarda Türkiye’de Sosyal Sýnýflar ve Bölüþüm, 2. Baský, Ýmge Kitabevi Yay., Ankara.
BORATAV, Korkut, Köse, Ahmet Haþim ve Erinç Yeldan vd. (2000), Globalization, Distribution and Social Policy: Turkey, 1980-1998, CEPA Working Paper Series, New School University, New York.
BUÐRA, Ayþe (1995), Devlet ve Ýþadamlarý, Ýletiþim Yay., Ýstanbul.
BUÐRA, Ayþe (2002), “Labour, Capital, and Religion: Harmony and Conflict among the Constituency of Political Islam in Turkey”, Middle Eastern Studies, vol. 38, no. 2, 187-204.
CAN, Kemal (1997), “‘Yeþil Sermaye’ Laik Sisteme Ne Yaptý?”, Birikim, no. 99, 59-65.
CEMAL, Hasan (2006-a), “AKP ve ÝþDünyasý”, Milliyet, 26 Temmuz 2006.
CEMAL, Hasan (2006-b) “AKP ve ÝþDünyasý(2): Erdoðan’a Mesajlar”, Milliyet, 27 Temmuz 2006.
DEMIR, Ömer, ACAR, Mustafa ve TOPRAK, Metin (2004), “Anatolian Tigers or Islamic Capital: Prospects and Challenges”, Middle Eastern Studies, vol. 40, no.6, 166-188. “Erdoðan’dan TÜSÝAD’a: ‘Baþýndaki Nezaketsiz’”, Radikal, 7 Nisan 2006.
ÝLKÝN, Selim (1993), “Businessmen : Democratic Stability”, Turkey and The West : Changing Political and Cultural Identities, ed. M. Heper vd., I.B.Tauris, London & New York,177-198.
ÝNSEL, Ahmet (2003), “AKP and Normalizing Democracy in Turkey,” South Atlantic Quarterly, vol. 102, no. 2/3, 293-308.
KEYDER, Çaðlar (1979), Emperyalizm, Azgeliþmiþlik ve Türkiye, Birikim Yay., Ýstanbul.
KEYDER, Çaðlar (t.siz), The Definition of a Periphical Economy: Turkey 1923-1931, Doktora Tezi, The Universityof California, Berkeley.
KURAN, Timur (2002), Ýslâm’ýn Ekonomik Yüzleri, Ýletiþim Yay., Ýstanbul.
MARDÝN, Þerif (2002), “Türkiye Bir Ekonomik Kodun Dönüþümü”, Türk Modernleþmesi: Makaleler 4, der. M.Türköne,T.Önder, 11. Baský, Ýletiþim Yay., Ýstanbul, 195-238.
MÜSÝAD (2006), 2006 Ekonomik Görünüm Raporu, Ýstanbul.
ÖNÝÞ, Ziya (1997), “The Political Economy of Islamic Resurgence in Turkey: The Rise of Welfare Party in Perspective”, Third World Quarterly, vol. 18, no. 4, 743-766.
ÖNÝÞ, Ziya ve TÜREM, Umut (2001), “Business, Globalization and Democracy: A Comparative Analysis of Two Turkish Business Associations”, Turkish Studies, vol. 21, no. 2, 94-120.
ÖZDEMÝR, Þennur (2006), MÜSÝAD: Anadolu Sermayesinin Dönüþümü ve Türk Modernleþmesinin Derinleþmesi, Vadi Yay., Ankara.
RUBIN, Michael (1995), “Green Money, Islamist Politics in Turkey”, Middle East Quarterly, 12-23.
YETKÝN, Murat (2005), “Erdoðan-TÜSÝAD Gerilim Büyüyor”, Radikal, 22 Aralýk 2005.

How to Cite this Article
Pubmed Style

H. Emrah BERIS. [The State-Capital Relations After 1980 and The Formation of Partial Bourgeoisie in Turkey]. Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(69): 33-45. Turkish. doi:10.5455/ey.10674


Web Style

H. Emrah BERIS. [The State-Capital Relations After 1980 and The Formation of Partial Bourgeoisie in Turkey]. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=155935 [Access: March 28, 2020]. Turkish. doi:10.5455/ey.10674


AMA (American Medical Association) Style

H. Emrah BERIS. [The State-Capital Relations After 1980 and The Formation of Partial Bourgeoisie in Turkey]. Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(69): 33-45. Turkish. doi:10.5455/ey.10674Vancouver/ICMJE Style

H. Emrah BERIS. [The State-Capital Relations After 1980 and The Formation of Partial Bourgeoisie in Turkey]. Ekonomik Yaklasim. (2008), [cited March 28, 2020]; 19(69): 33-45. Turkish. doi:10.5455/ey.10674Harvard Style

H. Emrah BERIS (2008) [The State-Capital Relations After 1980 and The Formation of Partial Bourgeoisie in Turkey]. Ekonomik Yaklasim, 19 (69), 33-45. Turkish. doi:10.5455/ey.10674Turabian Style

H. Emrah BERIS. 2008. [The State-Capital Relations After 1980 and The Formation of Partial Bourgeoisie in Turkey]. Ekonomik Yaklasim, 19 (69), 33-45. Turkish. doi:10.5455/ey.10674Chicago Style

H. Emrah BERIS. "[The State-Capital Relations After 1980 and The Formation of Partial Bourgeoisie in Turkey]." Ekonomik Yaklasim 19 (2008), 33-45. Turkish. doi:10.5455/ey.10674MLA (The Modern Language Association) Style

H. Emrah BERIS. "[The State-Capital Relations After 1980 and The Formation of Partial Bourgeoisie in Turkey]." Ekonomik Yaklasim 19.69 (2008), 33-45. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.10674APA (American Psychological Association) Style

H. Emrah BERIS (2008) [The State-Capital Relations After 1980 and The Formation of Partial Bourgeoisie in Turkey]. Ekonomik Yaklasim, 19 (69), 33-45. Turkish. doi:10.5455/ey.10674

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10334

 • DIŞ TİCARET KURAMINDA ÇEKİM MODELİ
  The Gravity Model in International Trade Theory [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(88): 1-34
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35200

 • Most Cited Articles
 • [Türkçe Başlık Yok]
  TOURISM AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY [English]
  Jülide Yıldırım Öcal, Nadir Öcal
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 131-141
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10503
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi: Toplumsal Cinsiyetçi Bir Yaklaşım
  THE INDIVIDUAL PENSION SYSTEM IN TURKEY: A GENDERED PERSPECTIVE [English]
  Şule ŞAHİN, Helga RITTERSBERGER-TILIÇ, Adem Yavuz ELVEREN
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(77): 115-142
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20039
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • KÜRESEL EKONOMİK BEKLENTİLER: RESESYON GEÇMİŞ OLABİLİR AMA NEREYE KADAR?
  Global Economic Prospects: The Recession May Be Over But Where Next? [Turkish]
  Yılmaz AKYÜZ, [Trans./Çev. Sibel Çaşkurlu]
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(75): 1-25
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20046
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  English Title Not Available [Turkish Title: EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA] [Turkish]
  Filiz Elmas ÖZAĞ
  Ekonomik Yaklasim. 1994; 5(12): 63-77
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10174
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]