ISSN 1300-1868
 

Original Research (Original Article) 


The State-Capital Relations After 1980 and The Formation of Partial Bourgeoisie in Turkey

H. Emrah BERİŞ.

Abstract
After the establishment of the republic, Turkey had afforded to create “national bourgeoisie”. The main aim was to control economical relations and form a new bourgeoisie. In recent years in Turkey a new form of economic entrepreneurship which has called “Anatolian capital” due to the origins of some Anatolian cities has been witnessed. Some people describe this new economic form by reference to Calvinism and Max Weber’s “Protestant work ethic” notion. According to this point of view, the investments of enterpreneurs do not only bring greater prosperity to themselves but also they contribute to the well-being of all society. The majority of these new capitalists started their careers in ‘80’s or early ‘90’s at a time when Turkish economy and society has been entering a dramatic socio-economic transformation process. In this period, certainly Turgut Özal tried to liberate the economy and promoted Anatolian businessmen. So, new capitalists consolidated their place in Turkish economy and a “new class” emerged in Özal period. After the November 28 Process, Justice and Development Party’s “conservatist” identity and liberal economic policies were a new starting point in the green capital. In short, the rise of a new kind of capitalism tied up the integration of Turkish economy to global capitalist system since the early 1980s. The most important development of this process are the fraction existed in bourgeoisie and the emerge of a “partial bourgeoisie” in Turkey.

Key words: National Bourgeoisie, Anatolian Capital, Turkish Economy, Liberalization of Turkish Economy, Partial BourgeoisieTÜRKİYE’DE 1980 SONRASI DEVLET SERMAYE İLİŞKİLERİ VE “PARÇALI BURJUVAZİ”NİN OLUŞUMU

Ozet
Cumhuriyetin kurulmasından sonra, Türkiye milli burjuvazi yaratma yönünde çaba harcamıştır. Temel amaç, ekonomik ilişkilerin devlet tarafından kontrolü ve yeni bir burjuvazi yaratılmasıdır. Diğer taraftan son yıllarda, Türkiye’de, bazı Anadolu şehirlerinin kaynaklık ettiği “Anadolu sermayesi” şeklinde nitelenen yeni bir ekonomik girişimcilik biçimine tanık olunmuştur. Bazı kişiler bu yeni ekonomik biçimi Kalvenizm ve Max Weber’in “Protestan İş Ahlakı” nosyonuna atıfta bulunarak anlatmaktadır. Bu bakış açısına göre, girişimcilerin yatırımları sadece kendilerine refah/zenginlik sağlamamakta, aynı zamanda tüm toplumun refahına da katkıda bulunmaktadır. Bu yeni kapitalistlerin çoğunluğu faaliyetlerine Türk ekonomisinin ve toplumunun dramatik bir sosyo-ekonomik dönüşüm sürecine girdiği bir zamanda 80’lerde veya 90’ların başında başlamışlardır. Bu süreçte, Turgut Özal ekonominin liberalizasyonuna çalışmış ve Anadolu’lu işadamlarını desteklemiştir. Böylece, yeni kapitalistler Türkiye ekonomisi içindeki yerlerini arttırmışlar ve Özal’ın döneminde yeni bir sınıf ortaya çıkmıştır. 28 Kasım sürecinden sonra, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin muhafazakâr kimliği ve liberal ekonomik politikaları yeşil sermaye içinde yeni bir başlangıç noktası olmuştur. Kısaca, bu yeni kapitalizm türünün yükselişi 80’lerin başından sonraki Türk ekonomisinin küresel kapitalist sisteme entegrasyonu ile bağlantılıdır. Bu süreçte yaşanan en önemli gelişme ise burjuvazinin içinde bir kırılma yaşanması ve Türkiye’de “parçalı bir burjuvazinin” ortaya çıkmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Milli Burjuvazi, Anadolu Sermayesi, Türk Ekonomisi, Türk Ekonomisinin Liberalleşmesi, Parçalı Burjuvazi


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by H. Emrah BERİŞ
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 4663
Downloaded: 700


REFERENCES
BALÝ, Rifat N. (1998), “Ýþadamlarýve Siyaset Pragmatik Bir Aþk Hikayesi” , Birikim, sayý114, 31-37. “Baþbakan TÜSÝAD’ýeleþtirdi”, Sabah, 6 Nisan 2006.
BORATAV, Korkut (2005), 1980’li Yýllarda Türkiye’de Sosyal Sýnýflar ve Bölüþüm, 2. Baský, Ýmge Kitabevi Yay., Ankara.
BORATAV, Korkut, Köse, Ahmet Haþim ve Erinç Yeldan vd. (2000), Globalization, Distribution and Social Policy: Turkey, 1980-1998, CEPA Working Paper Series, New School University, New York.
BUÐRA, Ayþe (1995), Devlet ve Ýþadamlarý, Ýletiþim Yay., Ýstanbul.
BUÐRA, Ayþe (2002), “Labour, Capital, and Religion: Harmony and Conflict among the Constituency of Political Islam in Turkey”, Middle Eastern Studies, vol. 38, no. 2, 187-204.
CAN, Kemal (1997), “‘Yeþil Sermaye’ Laik Sisteme Ne Yaptý?”, Birikim, no. 99, 59-65.
CEMAL, Hasan (2006-a), “AKP ve ÝþDünyasý”, Milliyet, 26 Temmuz 2006.
CEMAL, Hasan (2006-b) “AKP ve ÝþDünyasý(2): Erdoðan’a Mesajlar”, Milliyet, 27 Temmuz 2006.
DEMIR, Ömer, ACAR, Mustafa ve TOPRAK, Metin (2004), “Anatolian Tigers or Islamic Capital: Prospects and Challenges”, Middle Eastern Studies, vol. 40, no.6, 166-188. “Erdoðan’dan TÜSÝAD’a: ‘Baþýndaki Nezaketsiz’”, Radikal, 7 Nisan 2006.
ÝLKÝN, Selim (1993), “Businessmen : Democratic Stability”, Turkey and The West : Changing Political and Cultural Identities, ed. M. Heper vd., I.B.Tauris, London & New York,177-198.
ÝNSEL, Ahmet (2003), “AKP and Normalizing Democracy in Turkey,” South Atlantic Quarterly, vol. 102, no. 2/3, 293-308.
KEYDER, Çaðlar (1979), Emperyalizm, Azgeliþmiþlik ve Türkiye, Birikim Yay., Ýstanbul.
KEYDER, Çaðlar (t.siz), The Definition of a Periphical Economy: Turkey 1923-1931, Doktora Tezi, The Universityof California, Berkeley.
KURAN, Timur (2002), Ýslâm’ýn Ekonomik Yüzleri, Ýletiþim Yay., Ýstanbul.
MARDÝN, Þerif (2002), “Türkiye Bir Ekonomik Kodun Dönüþümü”, Türk Modernleþmesi: Makaleler 4, der. M.Türköne,T.Önder, 11. Baský, Ýletiþim Yay., Ýstanbul, 195-238.
MÜSÝAD (2006), 2006 Ekonomik Görünüm Raporu, Ýstanbul.
ÖNÝÞ, Ziya (1997), “The Political Economy of Islamic Resurgence in Turkey: The Rise of Welfare Party in Perspective”, Third World Quarterly, vol. 18, no. 4, 743-766.
ÖNÝÞ, Ziya ve TÜREM, Umut (2001), “Business, Globalization and Democracy: A Comparative Analysis of Two Turkish Business Associations”, Turkish Studies, vol. 21, no. 2, 94-120.
ÖZDEMÝR, Þennur (2006), MÜSÝAD: Anadolu Sermayesinin Dönüþümü ve Türk Modernleþmesinin Derinleþmesi, Vadi Yay., Ankara.
RUBIN, Michael (1995), “Green Money, Islamist Politics in Turkey”, Middle East Quarterly, 12-23.
YETKÝN, Murat (2005), “Erdoðan-TÜSÝAD Gerilim Büyüyor”, Radikal, 22 Aralýk 2005.

How to Cite this Article
Pubmed Style

H. Emrah BERIS. [The State-Capital Relations After 1980 and The Formation of Partial Bourgeoisie in Turkey]. Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(69): 33-45. Turkish. doi:10.5455/ey.10674


Web Style

H. Emrah BERIS. [The State-Capital Relations After 1980 and The Formation of Partial Bourgeoisie in Turkey]. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=155935 [Access: March 28, 2020]. Turkish. doi:10.5455/ey.10674


AMA (American Medical Association) Style

H. Emrah BERIS. [The State-Capital Relations After 1980 and The Formation of Partial Bourgeoisie in Turkey]. Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(69): 33-45. Turkish. doi:10.5455/ey.10674Vancouver/ICMJE Style

H. Emrah BERIS. [The State-Capital Relations After 1980 and The Formation of Partial Bourgeoisie in Turkey]. Ekonomik Yaklasim. (2008), [cited March 28, 2020]; 19(69): 33-45. Turkish. doi:10.5455/ey.10674Harvard Style

H. Emrah BERIS (2008) [The State-Capital Relations After 1980 and The Formation of Partial Bourgeoisie in Turkey]. Ekonomik Yaklasim, 19 (69), 33-45. Turkish. doi:10.5455/ey.10674Turabian Style

H. Emrah BERIS. 2008. [The State-Capital Relations After 1980 and The Formation of Partial Bourgeoisie in Turkey]. Ekonomik Yaklasim, 19 (69), 33-45. Turkish. doi:10.5455/ey.10674Chicago Style

H. Emrah BERIS. "[The State-Capital Relations After 1980 and The Formation of Partial Bourgeoisie in Turkey]." Ekonomik Yaklasim 19 (2008), 33-45. Turkish. doi:10.5455/ey.10674MLA (The Modern Language Association) Style

H. Emrah BERIS. "[The State-Capital Relations After 1980 and The Formation of Partial Bourgeoisie in Turkey]." Ekonomik Yaklasim 19.69 (2008), 33-45. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.10674APA (American Psychological Association) Style

H. Emrah BERIS (2008) [The State-Capital Relations After 1980 and The Formation of Partial Bourgeoisie in Turkey]. Ekonomik Yaklasim, 19 (69), 33-45. Turkish. doi:10.5455/ey.10674