ISSN 1300-1868
 

Original Research (Original Article) 


AN APPLICATION OF A WORLD SYSTEM'S MODEL FOR ASSESSING GLOBAL INCOME DISTRIBUTION AND THE PHENOMENA OF RISING CHINA

Sibel ÇAŞKURLU.

Abstract
Whether globalization causes convergence or polarization has long been discussed. On the other hand, the improvement of China has also become another discussion matter. It is argued that either China is just one of the subcontracted countries, which is preferred by multinationals because of its cheap labor advantages or taking giant steps towards becoming the new hegemonic power in the coming decades. In this paper, in the light of the data on manufactured goods trade since 1990, globalization will be questioned. It will be examined whether China’s position in the hierarchy of the World System has changed or not. Also with a model in accord to the World Systems Theory, the gap between rich and poor countries will be examined.

Key words: Globalization, China, Marginalization, World System, PolarizationKÜRESEL GELİR DAĞILIMINI BELİRLEMEYE YÖNELİK DÜNYA SİSTEMCİ BİR MODEL ÇALIŞMASI VE YÜKSELEN ÇİN OLGUSU

Ozet
Küreselleşmenin Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler arasında yakınlaşmaya mı kutuplaşmaya mı yol açtığı ateşli bir tartışma konusu olagelmektedir. Öte yandan, Çin’in gelişimi de bir diğer önemli tartışma konusu olarak baş göstermiştir. Bir tarafta Çin’in “çok uluslu şirketlerin ucuz işgücünden yararlanmak için yöneldikleri taşeron bir ülke” olmaktan öteye gidemediğini, diğer tarafta ise hegemon olma yolunda ilerlediğini söyleyenler bulunmaktadır. Bu çalışmanın ilk bölümünde, 1990’dan günümüze mamul mallar ticareti ile ilgili veriler ışığında, “küreselleşme” olgusu özellikle Çin ve diğer Gelişmekte Olan Ülkeler açısından irdelenecek, bu çerçevede Çin’in atılımının Dünya Sistemi hiyerarşisi içinde bir “yerinde sayma” mı, yoksa bir “yukarı doğru hareketlenme” mi olduğu sorgulanacaktır. İkinci bölümde, küresel gelir dağılımını belirlemeye yönelik Dünya Sistemci bir model çalışması yapılarak, Çin’in atılımı ve yıllar itibariyle zengin ile yoksul arasındaki gelir uçurumunun seyri değerlendirilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Çin, Marjinalleşme, Dünya Sistemi, Kutuplaşma


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Sibel ÇAŞKURLU
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 4323
Downloaded: 567


REFERENCES
ARRIGHI, Giovanni, DRANGEL, Jessica; “The Stratification of the World – Economy: An Exploration of the Semiperipheral Zone”, Review, X, 1, Summer, 1986.
Handbook of Statistics 2005, UNCTAD.
HOPKINS, Terence K., WALLERSTEIN, I. vd.; “Patterns of Development of The Modern World System”, World - Systems Analysis,Terence K. Hopkins, I. Wallerstein vd., Sage Publications, USA, 1982.
Industrial Development Report 2002-2003, UNIDO, http://www.unido.org, Eriþim Tarihi: 24.05.2007.
Industrial Development Report 2005,UNIDO, http://www.unido.org, Eriþim Tarihi: 24.05.2007.
International Trade Statistics 2006, WTO.
International Yearbook Of Industrial Statistics 2007, UNIDO.
KORZENIEWICZ, Roberto P., MARTIN, William; “The Global Distribution of Commodity Chains”, Commodity Chains And Global Capitalism, Ed. Gary Gereffi ve Miguel Korzeniewicz, UK, 1994.
SHANNON, T. R.; An Introduction To The World-System Perspective,Westview Press, USA, 1989.
Trade and Development Report 2002, UNCTAD.
WALLERSTEIN, Immanuel; “World-Systems Analysis: Theoretical and Interpretative Issues”, World-Systems Analysis,Terence K. Hopkins, I. Wallerstein vd.. Sage Publications, USA, 1982.

How to Cite this Article
Pubmed Style

Sibel CASKURLU. [AN APPLICATION OF A WORLD SYSTEM'S MODEL FOR ASSESSING GLOBAL INCOME DISTRIBUTION AND THE PHENOMENA OF RISING CHINA ]. Ekonomik Yaklasim. 2009; 20(73): 13-37. Turkish. doi:10.5455/ey.10804


Web Style

Sibel CASKURLU. [AN APPLICATION OF A WORLD SYSTEM'S MODEL FOR ASSESSING GLOBAL INCOME DISTRIBUTION AND THE PHENOMENA OF RISING CHINA ]. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=156977 [Access: January 30, 2020]. Turkish. doi:10.5455/ey.10804


AMA (American Medical Association) Style

Sibel CASKURLU. [AN APPLICATION OF A WORLD SYSTEM'S MODEL FOR ASSESSING GLOBAL INCOME DISTRIBUTION AND THE PHENOMENA OF RISING CHINA ]. Ekonomik Yaklasim. 2009; 20(73): 13-37. Turkish. doi:10.5455/ey.10804Vancouver/ICMJE Style

Sibel CASKURLU. [AN APPLICATION OF A WORLD SYSTEM'S MODEL FOR ASSESSING GLOBAL INCOME DISTRIBUTION AND THE PHENOMENA OF RISING CHINA ]. Ekonomik Yaklasim. (2009), [cited January 30, 2020]; 20(73): 13-37. Turkish. doi:10.5455/ey.10804Harvard Style

Sibel CASKURLU (2009) [AN APPLICATION OF A WORLD SYSTEM'S MODEL FOR ASSESSING GLOBAL INCOME DISTRIBUTION AND THE PHENOMENA OF RISING CHINA ]. Ekonomik Yaklasim, 20 (73), 13-37. Turkish. doi:10.5455/ey.10804Turabian Style

Sibel CASKURLU. 2009. [AN APPLICATION OF A WORLD SYSTEM'S MODEL FOR ASSESSING GLOBAL INCOME DISTRIBUTION AND THE PHENOMENA OF RISING CHINA ]. Ekonomik Yaklasim, 20 (73), 13-37. Turkish. doi:10.5455/ey.10804Chicago Style

Sibel CASKURLU. "[AN APPLICATION OF A WORLD SYSTEM'S MODEL FOR ASSESSING GLOBAL INCOME DISTRIBUTION AND THE PHENOMENA OF RISING CHINA ]." Ekonomik Yaklasim 20 (2009), 13-37. Turkish. doi:10.5455/ey.10804MLA (The Modern Language Association) Style

Sibel CASKURLU. "[AN APPLICATION OF A WORLD SYSTEM'S MODEL FOR ASSESSING GLOBAL INCOME DISTRIBUTION AND THE PHENOMENA OF RISING CHINA ]." Ekonomik Yaklasim 20.73 (2009), 13-37. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.10804APA (American Psychological Association) Style

Sibel CASKURLU (2009) [AN APPLICATION OF A WORLD SYSTEM'S MODEL FOR ASSESSING GLOBAL INCOME DISTRIBUTION AND THE PHENOMENA OF RISING CHINA ]. Ekonomik Yaklasim, 20 (73), 13-37. Turkish. doi:10.5455/ey.10804

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34098

 • TÜRKİYE’DE 1994, 2001 VE 2008-9 EKONOMİK KRİZLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
  ECONOMIC CRISES IN TURKEY: A COMPARATIVE ANALYSIS OF FAILURES IN 1994, 2001 AND 2008-9 [Turkish]
  Oktar TÜREL
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(75): 27-75
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10704

 • BÜYÜME: NEYİN BÜYÜMESİ? İktisadi Büyümeye İlişkin Eleştirel Bir Değerlendirme
  GROWTH? GROWTH OF WHAT? A Critical Assesment of Economic Growth [Turkish]
  Mustafa DURMUŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 37-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34097

 • İLERİYE DÖNÜK YENİ KEYNESYEN PARA POLİTİKASI REAKSİYON FONKSİYONUNUN TAHMİNİ: TAYLOR KURALI’NIN, MCCALLUM KURALI’NIN, TAYLOR-MCCALLUM MELEZ KURALI’NIN TÜRKİYE EKONOMİSİNDE GEÇERLİLİĞİ
  Estimation of New Keynesian Monetary Policy Reaction Function: Availability of Taylor Rule, McCallum Rule and Hybrid Taylor-McCallum Rule in Turkish Economy [Turkish]
  Hakan Naim ARDOR, Serdar VARLIK
  Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(89): 45-71
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35302

 • Orta Gelir Tuzağından Çıkış
  Rise from Middle Income Trap [Turkish]
  Yusuf Kurtoğlu
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(90): 71-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35313

 • KÜRESEL GIDA KRİZİ: ÜÇÜNCÜ GIDA REJİMİ, KÜRESEL SERMAYE VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER
  Global Food Crisis: The Third Food Regime, Global Capital and The Developing Countries [Turkish]
  Sibel ÇAŞKURLU
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(Special): 161-194
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20011

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10334

 • DIŞ TİCARET KURAMINDA ÇEKİM MODELİ
  The Gravity Model in International Trade Theory [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(88): 1-34
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35200

 • OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA TARIMSAL ÖRGÜTLENME
  The Agricultural Organization in Ottoman Empire [Turkish]
  Cenk PALA
  Ekonomik Yaklasim. 1996; 7(21): 39-69
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10229

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • 1971 SONRASINDA TÜRKİYE’DE İZLENEN DÖVİZ KURU POLİTİKASI
  English Title Not Available [Turkish Title: 1971 SONRASINDA TÜRKİYE’DE İZLENEN DÖVİZ KURU POLİTİKASI] [Turkish]
  Nahit TÖRE
  Ekonomik Yaklasim. 1981; 2(4): 1-25
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10029

 • YENİ DIŞ TİCARET TEORİLERİ
  The New Trade Theories [Turkish]
  Arzu S. AKKOYUNLU
  Ekonomik Yaklasim. 1996; 7(21): 71-99
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10230

 • 1950-1980 YILLARI ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE'DE UYGULANAN PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ ETKİNLİGİ
  THE EFFICIENCY OF ECONOMIC POLICIES DURING 1950-80 PERIODS IN TURKEY [Turkish]
  İbrahim TOKATLIOĞLU, Fahriye ÖZTÜRK
  Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(66): 155-174
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10662

 • Most Cited Articles
 • [Türkçe Başlık Yok]
  TOURISM AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY [English]
  Jülide Yıldırım Öcal, Nadir Öcal
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 131-141
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10503
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • KÜRESEL EKONOMİK BEKLENTİLER: RESESYON GEÇMİŞ OLABİLİR AMA NEREYE KADAR?
  Global Economic Prospects: The Recession May Be Over But Where Next? [Turkish]
  Yılmaz AKYÜZ, [Trans./Çev. Sibel Çaşkurlu]
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(75): 1-25
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20046
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  English Title Not Available [Turkish Title: EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA] [Turkish]
  Filiz Elmas ÖZAĞ
  Ekonomik Yaklasim. 1994; 5(12): 63-77
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10174
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi: Toplumsal Cinsiyetçi Bir Yaklaşım
  THE INDIVIDUAL PENSION SYSTEM IN TURKEY: A GENDERED PERSPECTIVE [English]
  Şule ŞAHİN, Helga RITTERSBERGER-TILIÇ, Adem Yavuz ELVEREN
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(77): 115-142
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20039
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • Zaman Açığı ve Yoksulluk: Levy Enstitüsü Zaman ve Tüketim Yoksulluğu Ölçümü
  Time Deficits and Poverty: The Levy Institute Measure of Time and Consumption Poverty for Turkey [English]
  Ajit Zacharias, Thomas Masterson, Emel Memiş
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(91): 1-28
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35410
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİK SİSTEMİ’NDEKİ CİNSİYET FARKLILIKLARININ ANALİZİ
  An Analysis of Gender Gaps in the Private Pension Scheme in Turkey [English]
  S. Cihan BOZKUŞ, Adem Y. ELVEREN
  Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(69): 89-106
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10677
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • GCC PETRODOLAR FAZLALIĞI VE ABD CARİ AÇIK DENGESİZLİĞİ
  GCC PETRODOLLAR SURPLUSES AND THE US CURRENT ACCOUNT IMBALANCE [English]
  Shawkat HAMMOUDEH, Ramazan SARI, Eisa ALESIA
  Ekonomik Yaklasim. 2009; 20(73): 39-54
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10695
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • İLERİYE DÖNÜK YENİ KEYNESYEN PARA POLİTİKASI REAKSİYON FONKSİYONUNUN TAHMİNİ: TAYLOR KURALI’NIN, MCCALLUM KURALI’NIN, TAYLOR-MCCALLUM MELEZ KURALI’NIN TÜRKİYE EKONOMİSİNDE GEÇERLİLİĞİ
  Estimation of New Keynesian Monetary Policy Reaction Function: Availability of Taylor Rule, McCallum Rule and Hybrid Taylor-McCallum Rule in Turkish Economy [Turkish]
  Hakan Naim ARDOR, Serdar VARLIK
  Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(89): 45-71
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35302
  Cited : 3 times [Click to see citing articles]

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001
  Cited : 3 times [Click to see citing articles]