ISSN 1300-1868
 

Original Research (Original Article) 


The Impact of the 2008 Economic Crisis on Underemployment in Turkey

Serdar Acun, Bayram Güneş.

Abstract
This study analyses how the economic crisis influenced labour market in Turkey. Our primary aim is to examine how the global economic crisis that broke out in 2007 influenced underemployment in Turkey especially between the years 2007 and 2011. After the crisis some structural changes occurred in the Turkish labour market, which showed improvement in some indicators since 2004. We have observed a relatively rapid change especially in indicators of unemployment and atypical employment. In this study we have described the situation of underemployment since the year 2000 before and after the crisis and then we have tried to figure out what determines underemployment, by using a logistic regression model. Logistic regression or the logit model is a non-linear regression model that is designed for two dependent variables. The model uses the micro data sets of the household labour force surveys for the years from 2006 to 2011, prepared by the Turkish Statistical Institute (TÜİK). The study argues that such factors as being male, young, not being a head of the family, having higher education, being divorced, working at home or in a small workplace, working on a wage, working unrecorded, working in rural areas and working in the agricultural sector are elements that increase the probability of underemployment.

Key words: Employment, Crisis, Underemployment, Logistic Regression. JEL CLassification: J21, G01, C35.Türkiye’de 2008 Krizinin Eksik İstihdama Etkileri

Ozet
Bu çalışmada 2007 yılında patlak veren küresel ekonomik krizin Türkiye’de istihdam piyasasını nasıl etkilediği incelenmiştir. Öncelikli amacımız, bu krizin Türkiye’de özellikle 2007-2011 yılları arasında eksik istihdamı nasıl etkilediğini ortaya koymaktır. 2004 yılından itibaren bazı göstergelerinde iyileşme görülen Türkiye istihdam piyasasında krizin ardından bazı yapısal değişiklikler yaşanmıştır. Özelikle işsizlik ve atipik istihdam biçimlerine ilişkin göstergelerde görece hızlı sayılabilecek bir değişim gözlemlenmiştir. Çalışmamızda 2000 yılından başlayarak eksik istihdamın kriz öncesi ve sonrasındaki durumunu betimledikten sonra eksik istihdamı nelerin belirlediği lojistik regresyon modeli kullanılarak ortaya konmaya çalışılmıştır. Lojistik regresyon ya da logit modeli ikili bağımlı değişken için tasarlanmış doğrusal olmayan regresyon modelidir. Modelde, 2006-2011 yılları arasında Türkiye İstatistik Kurumu’nun hazırladığı hanehalkı iş gücü anketleri mikro veri setleri kullanılmıştır. Çalışma sonucunda erkek olmak, genç olmak, aile reisi olmamak, daha çok eğitim almak, boşanmış olmak, evde çalışıyor olmak, küçük bir işyerinde çalışmak, ücretli çalışmak, kayıtsız olmak, kırda yaşamak, tarım sektöründe çalışmak, ekonominin kriz içinde olduğu dönemde bulunmak eksik istihdam edilme olasılığını artıran unsurlar olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İstihdam, Kriz, Eksik İstihdam, Lojistik Regresyon. JEL Sınıflaması: J21, G01, C35.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Serdar Acun
Articles by Bayram Güneş
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 5186
Downloaded: 888


REFERENCES
Ansal H.&Küçükcü S.&Onaran Ö. &Orbay B. Z. (2000). Türkiye'de Emek Piyasasýnýn Yapýsý ve Ýþsizlik, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfý.
ArenS.(2008).Ýstihdam Para ve Ýktisadi Politika, Ýmge Kitabevi
Atan M. & Çatalbaþ E.(2004).Çok Deðiþkenli Ýstatistiksel Analiz Yöntemleri ile Türk Bankacýlýk Sektöründe Çok Boyutlu Mali Baþarýsýzlýk Tahmin Modelleri Oluþturulmasý, 4. Ýstatistik Günleri Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi.
Baþtaymaz T. (1983).Ýþsizlik Kavramý ve Geliþen Ülkeler, Uludað Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Dergisi,IV(2).
Bonnal M.&Lira C. &Addy S.N.(2009).UnderemploymentandLocalEmployment Dynamics: New Evidence, TheReview of RegionalStudies, 39(3), 317–335.http://journal.srsa.org/ojs/index.php/RRS/article/view/202/157 Eriþim Tarihi:05.12.2012
Çokluk Ö.& Þekercioðlu G.& Büyüköztürk Þ. (2012).Sosyal Bilimler Ýçin Çok Deðiþkenli Ýstatistik (SPSS ve LISREL Uygulamalarý), Pegem Akademi.
Feldman D. C. (1996). The Nature AntecedentsandConsequences of Underemployment,Journal of Management, 22.http://jom.sagepub.com/content/22/3/385.full.pdf(Eriþim Tarihi:10.10.2012)
GreenwoodA. M.(1999).International Definition andProspects of UnderemploymentStatics, ILO Publications.
Güneri N.& Apaydýn A. (2004).Öðrenci Baþarýlarýnýn Sýnýflandýrýlmasýnda Lojistik Regresyon Analizi ve Yapay Sinir Aðlarý Yaklaþýmý, GÜ Ticaret ve Turizm Fakültesi Dergisi,1, 170-188.
Husmanns R. (2007).Measurement of Employment, UnemploymentandUnderemployment –Current International StandardsAndIssues in Their Application, Bulletin of LabourStatistics, ILO, Geneva, 1-23.
ILO(2003).International Training Compendium on LabourStatisticsModule 1 Statistics of Employment, Unemployment, Underemployment: Economically Active Population,http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/download/module.pdf(Eriþim Tarihi: 07.08.2012)
ILO (2004).Seventeenth International Conference of LabourStatisticians (ICLS),http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/download/articles/2004-1.pdf(Eriþim Tarihi:25.09.2012)
Kalaycý Þ. (2006).SPSS Uygulamalý Çok Deðiþkenli Ýstatistik Teknikleri, 2. Baský, Ankara,Asil Yayýn Daðýtým.
Köhler G. (2006).The Global Stratification of UnemploymentandUnderemployment, ArgentineCenter of International StudiesWorkingPapers-Programa Teoría delasRelacionesInternacionales.
Kumaþ H. & ÇaðlarA.(2011). Türkiye'de Kadýn Ýstihdamýný Etkileyen Faktörler:TÜÝK 2009 Hanehalký Ýþgücü Anketi Ham Verileri Ýle Cinsiyete Dayalý Bir Karþýlaþtýrma, Çalýþma-Toplum, 2011/2.
Kutlar A. (2009).Uygulamalý Ekonometri, Geliþtirilmiþ 3. Baský, Nobel Yayýnevi.
Özdamar K. (2004).Paket Programlar ile Ýstatistiksel Veri Analizi 2, 5.Baský,Eskiþehir,Kaan Kitabevi.
Özþuca Þ.T.(2003).Esneklik ve Güvenlik Ýkileminde Türkiye Emek Piyasasý, Ýmaj Yayýncýlýk.
Prause J. &Dooley D.(1997).Effect of Underemployment on School-Leavers self-esteem,Journal of Adolescence:20:243–260,http://ac.els-cdn.com/S014019719790083X/1-s2.0-S014019719790083Xmain.pdf?_tid=48b45bbc-ed0a-11e2-a3fd00000aacb35f&acdnat=1373864100_8eacc3c1bf740bfd4b7ebdd8c821070c (Eriþim Tarihi: 05.10.2012)
Seçer B. (2013).Eksik Ýstihdam:Öncülleri,Sonuçlarý ve Nitel Bir Araþtýrma, Altýn Nokta Yayýnlarý. [Pubmed]   
Slack T. &Jensen L. (2004).EmploymentAdequacy in ExtractiveIndustries: An Analysis of Underemployment, 1974-1998,Societyand Natural Resources, 17:129–146,http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/08941920490261258(Eriþim Tarihi:03.10.2012)
Taþçý H.M.& Darýcý B.(2010).Türkiye'de Eksik Ýstihdamýn Belirleyenleri: HIA ile Bir Mikro Veri Uygulamasý,Maliye Dergisi Sayý:158, Ocak-Haziran.
Tipps C. & Gordon H.A.(1983).Inequality at Work: Race, SexandUnderemploymentHavens, Springer.
Tigges L.&Tootle D. (1990).LaborSupply, LaborDemandandMen'sUnderemployment in RuralandUrban LaborMarkets,RuralSociology,55,328–356. [DOI via Crossref]   
TÜÝK Hane halký Ýþgücü Anketleri 2006 Mikro Veri Seti.
TÜÝK Hane halký Ýþgücü Anketleri 2007 Mikro Veri Seti.
TÜÝK Hane halký Ýþgücü Anketleri 2008 Mikro Veri Seti.
TÜÝK Hane halký Ýþgücü Anketleri 2009 Mikro Veri Seti.
TÜÝK Hane halký Ýþgücü Anketleri 2010 Mikro Veri Seti.
TÜÝK Hane halký Ýþgücü Anketleri 2011 Mikro Veri Seti.
TÜÝK Metaveri,http://www.tuik.gov.tr/PreTabloArama.do(Eriþim Tarihi: 08/08/2012)
TÜÝK Hanehalký Temel Ýþgücü Göstergeleri,http://www.tuik.gov.tr/MetaVeri.do?alt_id=25,(Eriþim Tarihi:08.08.2012)
TÜÝK Ýþgücü Dinamik Sorgulama Modülü,http://tuikapp.tuik.gov.tr/isgucuapp/isgucu.zul,(Eriþim Tarihi: 01-30.04.2013)
Witte M.C. &Steijn B. (2000).Automation, JobContent andUnderemployment, Work, EmploymentandSociety, 14(2), 245-264. [DOI via Crossref]   

How to Cite this Article
Pubmed Style

Serdar Acun, Bayram Gunes. [The Impact of the 2008 Economic Crisis on Underemployment in Turkey]. Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(90): 49-69. Turkish. doi:10.5455/ey.35312


Web Style

Serdar Acun, Bayram Gunes. [The Impact of the 2008 Economic Crisis on Underemployment in Turkey]. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=157237 [Access: March 29, 2020]. Turkish. doi:10.5455/ey.35312


AMA (American Medical Association) Style

Serdar Acun, Bayram Gunes. [The Impact of the 2008 Economic Crisis on Underemployment in Turkey]. Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(90): 49-69. Turkish. doi:10.5455/ey.35312Vancouver/ICMJE Style

Serdar Acun, Bayram Gunes. [The Impact of the 2008 Economic Crisis on Underemployment in Turkey]. Ekonomik Yaklasim. (2014), [cited March 29, 2020]; 25(90): 49-69. Turkish. doi:10.5455/ey.35312Harvard Style

Serdar Acun, Bayram Gunes (2014) [The Impact of the 2008 Economic Crisis on Underemployment in Turkey]. Ekonomik Yaklasim, 25 (90), 49-69. Turkish. doi:10.5455/ey.35312Turabian Style

Serdar Acun, Bayram Gunes. 2014. [The Impact of the 2008 Economic Crisis on Underemployment in Turkey]. Ekonomik Yaklasim, 25 (90), 49-69. Turkish. doi:10.5455/ey.35312Chicago Style

Serdar Acun, Bayram Gunes. "[The Impact of the 2008 Economic Crisis on Underemployment in Turkey]." Ekonomik Yaklasim 25 (2014), 49-69. Turkish. doi:10.5455/ey.35312MLA (The Modern Language Association) Style

Serdar Acun, Bayram Gunes. "[The Impact of the 2008 Economic Crisis on Underemployment in Turkey]." Ekonomik Yaklasim 25.90 (2014), 49-69. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.35312APA (American Psychological Association) Style

Serdar Acun, Bayram Gunes (2014) [The Impact of the 2008 Economic Crisis on Underemployment in Turkey]. Ekonomik Yaklasim, 25 (90), 49-69. Turkish. doi:10.5455/ey.35312

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10334

 • DIŞ TİCARET KURAMINDA ÇEKİM MODELİ
  The Gravity Model in International Trade Theory [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(88): 1-34
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35200

 • Most Cited Articles
 • [Türkçe Başlık Yok]
  TOURISM AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY [English]
  Jülide Yıldırım Öcal, Nadir Öcal
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 131-141
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10503
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi: Toplumsal Cinsiyetçi Bir Yaklaşım
  THE INDIVIDUAL PENSION SYSTEM IN TURKEY: A GENDERED PERSPECTIVE [English]
  Şule ŞAHİN, Helga RITTERSBERGER-TILIÇ, Adem Yavuz ELVEREN
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(77): 115-142
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20039
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • KÜRESEL EKONOMİK BEKLENTİLER: RESESYON GEÇMİŞ OLABİLİR AMA NEREYE KADAR?
  Global Economic Prospects: The Recession May Be Over But Where Next? [Turkish]
  Yılmaz AKYÜZ, [Trans./Çev. Sibel Çaşkurlu]
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(75): 1-25
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20046
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  English Title Not Available [Turkish Title: EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA] [Turkish]
  Filiz Elmas ÖZAĞ
  Ekonomik Yaklasim. 1994; 5(12): 63-77
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10174
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]