ISSN 1300-1868
 

Original Research (Original Article) 


Do Defense Expenditures Increase External Debts?

Nihat IŞIK, Efe Can Kılınç.

Abstract
Defense expenditures which are always on the agenda for countries follow a fluctuating trend in time. Dizzying advances in technology have leads to the emergence of high value added inventions in the field of defense. While the countries producing technology-based vehicles (combat helicopters and aircrafts, tanks, heavy weapons etc.) are succeed in this field, those, dependent on military products, having to make defense expenditures because of some reasons of their own such as terrorism and geopolitical position, may face with economic difficulties, such as the budget deficit and external debt. Defense expenditures in the countries, which are on conflict with each other because of its geopolitical position and internal threats and have to maintain a certain defense force, reach to higher levels naturally. In this study, the relationship between defense expenditures and external debts in selected countries in the period of 1990-2011 has been analysed by using dynamic panel data methods and Dumitrescu-Hurlin (2012) causality test. Analysis results generally indicate that as increasing in defense expenditures and number of military personnel increased the external debt; whereas, as increasing in GDP decreased the external debt. Causality test has revealed that there is an one-way causality from defense expenditures and GDP to external debt, from external debt to number of military personnel and two way causality between defense expenditures and number of military personnel, GDP and defense expenditures.

Key words: Defence Expenditures, External Debt, Dynamic Panel Data, Dumitrescu-Hurlin Causality Test. JEL Codes: H50, E62, C33Savunma Harcamaları Dış Borçları Arttırır Mı?

Ozet
Ülkeler açısından her zaman gündemde olan savunma harcamaları zaman içerisinde inişli-çıkışlı bir seyir izlemektedir. Teknolojide son yıllarda yaşanan baş döndürücü gelişmeler savunma alanında da katma değeri yüksek buluşların ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Bu alanda teknoloji ağırlıklı araçları (savaş helikopteri ve uçağı, tank, ağır silahlar vb.) üreten ülkeler başarı sağlarken, askeri ürünlere bağımlı olan, terörizm ve jeopolitik konum gibi kendilerine özgü bazı nedenlerden ötürü savunma harcaması yapmak zorunda olan ülkeler yüksek düzeyde bütçe açığı ve dış borç gibi ekonomik olumsuzluklar ile karşılaşabilmektedir. Savunma harcamaları özellikle; birbirleriyle çatışma halinde, jeopolitik konumu ve iç tehditler nedeniyle belirli bir savunma gücü bulundurmak durumunda olan ülkelerde doğal olarak daha yüksek düzeylere ulaşmaktadır. Bu çalışmada seçilmiş ülkelerde savunma harcamaları ile dış borç arasındaki ilişki 1990-2011 dönemi verileri için dinamik panel veri yöntemleri ve Dumitrescu-Hurlin (2012) nedensellik testi kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonuçları genel olarak savunma harcamaları ve askeri personel sayısı arttıkça dış borçların arttığına, buna karşın GSYH arttıkça dış borçların azaldığına işaret etmektedir. Nedensellik testi; savunma harcamalarından ve GSYH’den dış borca, dış borçtan askeri personel sayısına doğru tek yönlü; savunma harcamaları ile askeri personel, GSYH ile savunma harcamaları arasında ise iki yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğunu ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Savunma Harcamaları, Dış Borç, Dinamik Panel Veri, Dumitrescu-Hurlin Nedensellik Testi. JEL Kodları: H50, E62, C33


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Nihat IŞIK
Articles by Efe Can Kılınç
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 3716
Downloaded: 742


REFERENCES
Anderson, T.W. and C. Hsiao, (1981), Estimation of Dynamic Models With Error Components, Journal of the American Statistical Association, 76, 598-606. [DOI via Crossref]   
Anderson, T.W., Hsiao, C. (1982). Formulation and Estimation of Dynamic Models Using Panel Data. Journal of Econometrics, 18, 47-82. [DOI via Crossref]   
Anfofum, A. A., Andow, H. A., & Mohammed, A. N., (2014), Military Spending and External Debt Burden in Nigeria. International Journal of Education and Research, 2(7), 611-626.
Arellano, M., ve Bond, S., (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies, 58, 277–297. [DOI via Crossref]   
Australian National University (2003), Viet Nam: a transition tiger? The introduction of Doi Moi, http://press.anu.edu.au/wp-content/uploads/2011/02/ch0611.pdf Eriþim Tarihi: 07.08.2013
Bernauer, T., Koubi, V., ve Ernst, F. (2009), National and Regional Economic Consequences of Swiss Defense Spending. Journal of Peace Research, 46(4), 467-484. [DOI via Crossref]   
Blundell, R., ve Bond, S., (1998), Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models. Journal of Econometrics. 87, 115–143. [DOI via Crossref]   
Bozoklu, Þ. ve Yýlancý, V. (2013), Finansal Geliþme ve Ýktisadi Büyüme Arasýndaki Nedensellik Ýliþkisi: Geliþmekte Olan Ekonomiler Ýçin Analiz. Dokuz Eylül Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:28, Sayý: 2, Yýl:2013, ss.161-187. http://iibf.deu.edu.tr/deuj/index.php/cilt1-sayi1/article/viewFile/323/pdf_309, Eriþim Tarihi: 24.10.2015.
Bruno, G.S. (2005). Estimation and Inference in Dynamic Unbalanced Panel-Data Models With A Small Number of individuals, The Stata Journal (2005) 5, Number 4, pp. 473-500.

How to Cite this Article
Pubmed Style

Nihat ISIK, Efe Can Kilinc. [Do Defense Expenditures Increase External Debts?]. Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(97): 23-44. Turkish. doi:10.5455/ey.35800


Web Style

Nihat ISIK, Efe Can Kilinc. [Do Defense Expenditures Increase External Debts?]. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=184155 [Access: March 29, 2020]. Turkish. doi:10.5455/ey.35800


AMA (American Medical Association) Style

Nihat ISIK, Efe Can Kilinc. [Do Defense Expenditures Increase External Debts?]. Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(97): 23-44. Turkish. doi:10.5455/ey.35800Vancouver/ICMJE Style

Nihat ISIK, Efe Can Kilinc. [Do Defense Expenditures Increase External Debts?]. Ekonomik Yaklasim. (2015), [cited March 29, 2020]; 26(97): 23-44. Turkish. doi:10.5455/ey.35800Harvard Style

Nihat ISIK, Efe Can Kilinc (2015) [Do Defense Expenditures Increase External Debts?]. Ekonomik Yaklasim, 26 (97), 23-44. Turkish. doi:10.5455/ey.35800Turabian Style

Nihat ISIK, Efe Can Kilinc. 2015. [Do Defense Expenditures Increase External Debts?]. Ekonomik Yaklasim, 26 (97), 23-44. Turkish. doi:10.5455/ey.35800Chicago Style

Nihat ISIK, Efe Can Kilinc. "[Do Defense Expenditures Increase External Debts?]." Ekonomik Yaklasim 26 (2015), 23-44. Turkish. doi:10.5455/ey.35800MLA (The Modern Language Association) Style

Nihat ISIK, Efe Can Kilinc. "[Do Defense Expenditures Increase External Debts?]." Ekonomik Yaklasim 26.97 (2015), 23-44. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.35800APA (American Psychological Association) Style

Nihat ISIK, Efe Can Kilinc (2015) [Do Defense Expenditures Increase External Debts?]. Ekonomik Yaklasim, 26 (97), 23-44. Turkish. doi:10.5455/ey.35800