ISSN 1300-1868
 

Original Research (Original Article) 


Do Defense Expenditures Increase External Debts?

Nihat IŞIK, Efe Can Kılınç.

Abstract
Defense expenditures which are always on the agenda for countries follow a fluctuating trend in time. Dizzying advances in technology have leads to the emergence of high value added inventions in the field of defense. While the countries producing technology-based vehicles (combat helicopters and aircrafts, tanks, heavy weapons etc.) are succeed in this field, those, dependent on military products, having to make defense expenditures because of some reasons of their own such as terrorism and geopolitical position, may face with economic difficulties, such as the budget deficit and external debt. Defense expenditures in the countries, which are on conflict with each other because of its geopolitical position and internal threats and have to maintain a certain defense force, reach to higher levels naturally. In this study, the relationship between defense expenditures and external debts in selected countries in the period of 1990-2011 has been analysed by using dynamic panel data methods and Dumitrescu-Hurlin (2012) causality test. Analysis results generally indicate that as increasing in defense expenditures and number of military personnel increased the external debt; whereas, as increasing in GDP decreased the external debt. Causality test has revealed that there is an one-way causality from defense expenditures and GDP to external debt, from external debt to number of military personnel and two way causality between defense expenditures and number of military personnel, GDP and defense expenditures.

Key words: Defence Expenditures, External Debt, Dynamic Panel Data, Dumitrescu-Hurlin Causality Test. JEL Codes: H50, E62, C33Savunma Harcamaları Dış Borçları Arttırır Mı?

Ozet
Ülkeler açısından her zaman gündemde olan savunma harcamaları zaman içerisinde inişli-çıkışlı bir seyir izlemektedir. Teknolojide son yıllarda yaşanan baş döndürücü gelişmeler savunma alanında da katma değeri yüksek buluşların ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Bu alanda teknoloji ağırlıklı araçları (savaş helikopteri ve uçağı, tank, ağır silahlar vb.) üreten ülkeler başarı sağlarken, askeri ürünlere bağımlı olan, terörizm ve jeopolitik konum gibi kendilerine özgü bazı nedenlerden ötürü savunma harcaması yapmak zorunda olan ülkeler yüksek düzeyde bütçe açığı ve dış borç gibi ekonomik olumsuzluklar ile karşılaşabilmektedir. Savunma harcamaları özellikle; birbirleriyle çatışma halinde, jeopolitik konumu ve iç tehditler nedeniyle belirli bir savunma gücü bulundurmak durumunda olan ülkelerde doğal olarak daha yüksek düzeylere ulaşmaktadır. Bu çalışmada seçilmiş ülkelerde savunma harcamaları ile dış borç arasındaki ilişki 1990-2011 dönemi verileri için dinamik panel veri yöntemleri ve Dumitrescu-Hurlin (2012) nedensellik testi kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonuçları genel olarak savunma harcamaları ve askeri personel sayısı arttıkça dış borçların arttığına, buna karşın GSYH arttıkça dış borçların azaldığına işaret etmektedir. Nedensellik testi; savunma harcamalarından ve GSYH’den dış borca, dış borçtan askeri personel sayısına doğru tek yönlü; savunma harcamaları ile askeri personel, GSYH ile savunma harcamaları arasında ise iki yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğunu ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Savunma Harcamaları, Dış Borç, Dinamik Panel Veri, Dumitrescu-Hurlin Nedensellik Testi. JEL Kodları: H50, E62, C33


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Nihat IŞIK
Articles by Efe Can Kılınç
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 3715
Downloaded: 730


REFERENCES
Anderson, T.W. and C. Hsiao, (1981), Estimation of Dynamic Models With Error Components, Journal of the American Statistical Association, 76, 598-606. [DOI via Crossref]   
Anderson, T.W., Hsiao, C. (1982). Formulation and Estimation of Dynamic Models Using Panel Data. Journal of Econometrics, 18, 47-82. [DOI via Crossref]   
Anfofum, A. A., Andow, H. A., & Mohammed, A. N., (2014), Military Spending and External Debt Burden in Nigeria. International Journal of Education and Research, 2(7), 611-626.
Arellano, M., ve Bond, S., (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies, 58, 277–297. [DOI via Crossref]   
Australian National University (2003), Viet Nam: a transition tiger? The introduction of Doi Moi, http://press.anu.edu.au/wp-content/uploads/2011/02/ch0611.pdf Eriþim Tarihi: 07.08.2013
Bernauer, T., Koubi, V., ve Ernst, F. (2009), National and Regional Economic Consequences of Swiss Defense Spending. Journal of Peace Research, 46(4), 467-484. [DOI via Crossref]   
Blundell, R., ve Bond, S., (1998), Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models. Journal of Econometrics. 87, 115–143. [DOI via Crossref]   
Bozoklu, Þ. ve Yýlancý, V. (2013), Finansal Geliþme ve Ýktisadi Büyüme Arasýndaki Nedensellik Ýliþkisi: Geliþmekte Olan Ekonomiler Ýçin Analiz. Dokuz Eylül Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:28, Sayý: 2, Yýl:2013, ss.161-187. http://iibf.deu.edu.tr/deuj/index.php/cilt1-sayi1/article/viewFile/323/pdf_309, Eriþim Tarihi: 24.10.2015.
Bruno, G.S. (2005). Estimation and Inference in Dynamic Unbalanced Panel-Data Models With A Small Number of individuals, The Stata Journal (2005) 5, Number 4, pp. 473-500.

How to Cite this Article
Pubmed Style

Nihat ISIK, Efe Can Kilinc. [Do Defense Expenditures Increase External Debts?]. Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(97): 23-44. Turkish. doi:10.5455/ey.35800


Web Style

Nihat ISIK, Efe Can Kilinc. [Do Defense Expenditures Increase External Debts?]. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=184155 [Access: January 30, 2020]. Turkish. doi:10.5455/ey.35800


AMA (American Medical Association) Style

Nihat ISIK, Efe Can Kilinc. [Do Defense Expenditures Increase External Debts?]. Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(97): 23-44. Turkish. doi:10.5455/ey.35800Vancouver/ICMJE Style

Nihat ISIK, Efe Can Kilinc. [Do Defense Expenditures Increase External Debts?]. Ekonomik Yaklasim. (2015), [cited January 30, 2020]; 26(97): 23-44. Turkish. doi:10.5455/ey.35800Harvard Style

Nihat ISIK, Efe Can Kilinc (2015) [Do Defense Expenditures Increase External Debts?]. Ekonomik Yaklasim, 26 (97), 23-44. Turkish. doi:10.5455/ey.35800Turabian Style

Nihat ISIK, Efe Can Kilinc. 2015. [Do Defense Expenditures Increase External Debts?]. Ekonomik Yaklasim, 26 (97), 23-44. Turkish. doi:10.5455/ey.35800Chicago Style

Nihat ISIK, Efe Can Kilinc. "[Do Defense Expenditures Increase External Debts?]." Ekonomik Yaklasim 26 (2015), 23-44. Turkish. doi:10.5455/ey.35800MLA (The Modern Language Association) Style

Nihat ISIK, Efe Can Kilinc. "[Do Defense Expenditures Increase External Debts?]." Ekonomik Yaklasim 26.97 (2015), 23-44. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.35800APA (American Psychological Association) Style

Nihat ISIK, Efe Can Kilinc (2015) [Do Defense Expenditures Increase External Debts?]. Ekonomik Yaklasim, 26 (97), 23-44. Turkish. doi:10.5455/ey.35800

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34098

 • TÜRKİYE’DE 1994, 2001 VE 2008-9 EKONOMİK KRİZLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
  ECONOMIC CRISES IN TURKEY: A COMPARATIVE ANALYSIS OF FAILURES IN 1994, 2001 AND 2008-9 [Turkish]
  Oktar TÜREL
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(75): 27-75
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10704

 • BÜYÜME: NEYİN BÜYÜMESİ? İktisadi Büyümeye İlişkin Eleştirel Bir Değerlendirme
  GROWTH? GROWTH OF WHAT? A Critical Assesment of Economic Growth [Turkish]
  Mustafa DURMUŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 37-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34097

 • İLERİYE DÖNÜK YENİ KEYNESYEN PARA POLİTİKASI REAKSİYON FONKSİYONUNUN TAHMİNİ: TAYLOR KURALI’NIN, MCCALLUM KURALI’NIN, TAYLOR-MCCALLUM MELEZ KURALI’NIN TÜRKİYE EKONOMİSİNDE GEÇERLİLİĞİ
  Estimation of New Keynesian Monetary Policy Reaction Function: Availability of Taylor Rule, McCallum Rule and Hybrid Taylor-McCallum Rule in Turkish Economy [Turkish]
  Hakan Naim ARDOR, Serdar VARLIK
  Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(89): 45-71
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35302

 • Orta Gelir Tuzağından Çıkış
  Rise from Middle Income Trap [Turkish]
  Yusuf Kurtoğlu
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(90): 71-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35313

 • KÜRESEL GIDA KRİZİ: ÜÇÜNCÜ GIDA REJİMİ, KÜRESEL SERMAYE VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER
  Global Food Crisis: The Third Food Regime, Global Capital and The Developing Countries [Turkish]
  Sibel ÇAŞKURLU
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(Special): 161-194
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20011

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10334

 • DIŞ TİCARET KURAMINDA ÇEKİM MODELİ
  The Gravity Model in International Trade Theory [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(88): 1-34
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35200

 • OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA TARIMSAL ÖRGÜTLENME
  The Agricultural Organization in Ottoman Empire [Turkish]
  Cenk PALA
  Ekonomik Yaklasim. 1996; 7(21): 39-69
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10229

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • 1971 SONRASINDA TÜRKİYE’DE İZLENEN DÖVİZ KURU POLİTİKASI
  English Title Not Available [Turkish Title: 1971 SONRASINDA TÜRKİYE’DE İZLENEN DÖVİZ KURU POLİTİKASI] [Turkish]
  Nahit TÖRE
  Ekonomik Yaklasim. 1981; 2(4): 1-25
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10029

 • YENİ DIŞ TİCARET TEORİLERİ
  The New Trade Theories [Turkish]
  Arzu S. AKKOYUNLU
  Ekonomik Yaklasim. 1996; 7(21): 71-99
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10230

 • 1950-1980 YILLARI ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE'DE UYGULANAN PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ ETKİNLİGİ
  THE EFFICIENCY OF ECONOMIC POLICIES DURING 1950-80 PERIODS IN TURKEY [Turkish]
  İbrahim TOKATLIOĞLU, Fahriye ÖZTÜRK
  Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(66): 155-174
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10662

 • Most Cited Articles
 • [Türkçe Başlık Yok]
  TOURISM AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY [English]
  Jülide Yıldırım Öcal, Nadir Öcal
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 131-141
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10503
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • KÜRESEL EKONOMİK BEKLENTİLER: RESESYON GEÇMİŞ OLABİLİR AMA NEREYE KADAR?
  Global Economic Prospects: The Recession May Be Over But Where Next? [Turkish]
  Yılmaz AKYÜZ, [Trans./Çev. Sibel Çaşkurlu]
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(75): 1-25
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20046
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  English Title Not Available [Turkish Title: EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA] [Turkish]
  Filiz Elmas ÖZAĞ
  Ekonomik Yaklasim. 1994; 5(12): 63-77
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10174
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi: Toplumsal Cinsiyetçi Bir Yaklaşım
  THE INDIVIDUAL PENSION SYSTEM IN TURKEY: A GENDERED PERSPECTIVE [English]
  Şule ŞAHİN, Helga RITTERSBERGER-TILIÇ, Adem Yavuz ELVEREN
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(77): 115-142
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20039
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • Zaman Açığı ve Yoksulluk: Levy Enstitüsü Zaman ve Tüketim Yoksulluğu Ölçümü
  Time Deficits and Poverty: The Levy Institute Measure of Time and Consumption Poverty for Turkey [English]
  Ajit Zacharias, Thomas Masterson, Emel Memiş
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(91): 1-28
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35410
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİK SİSTEMİ’NDEKİ CİNSİYET FARKLILIKLARININ ANALİZİ
  An Analysis of Gender Gaps in the Private Pension Scheme in Turkey [English]
  S. Cihan BOZKUŞ, Adem Y. ELVEREN
  Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(69): 89-106
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10677
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • GCC PETRODOLAR FAZLALIĞI VE ABD CARİ AÇIK DENGESİZLİĞİ
  GCC PETRODOLLAR SURPLUSES AND THE US CURRENT ACCOUNT IMBALANCE [English]
  Shawkat HAMMOUDEH, Ramazan SARI, Eisa ALESIA
  Ekonomik Yaklasim. 2009; 20(73): 39-54
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10695
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • İLERİYE DÖNÜK YENİ KEYNESYEN PARA POLİTİKASI REAKSİYON FONKSİYONUNUN TAHMİNİ: TAYLOR KURALI’NIN, MCCALLUM KURALI’NIN, TAYLOR-MCCALLUM MELEZ KURALI’NIN TÜRKİYE EKONOMİSİNDE GEÇERLİLİĞİ
  Estimation of New Keynesian Monetary Policy Reaction Function: Availability of Taylor Rule, McCallum Rule and Hybrid Taylor-McCallum Rule in Turkish Economy [Turkish]
  Hakan Naim ARDOR, Serdar VARLIK
  Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(89): 45-71
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35302
  Cited : 3 times [Click to see citing articles]

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001
  Cited : 3 times [Click to see citing articles]