ISSN 1300-1868
 

Original Article 


Determinants of Export Flows from Turkey to BRICS Countries: The Findings from the Augmented-Gravity Model Approach

Emrah Eray Akça.

Abstract
This study aims to identify the main determinants of export flows from Turkey to BRICS countries using annual panel data for the 1993-2016 period. The Augmented-Gravity model determined for this purpose was estimated using the Haussman-Taylor method. According to the results, it is obvious that the national incomes and trade openness levels of BRICS countries and total energy production and research and development expenditures of Turkey are factors that promote Turkish exports. The bilateral real exchange rate appears to be positively associated with export flows. Also, the existence of a common border is a factor that encourages Turkish exports. Given the findings of the study, the most efficient policy to increase Turkish exports to BRICS countries is to enhance the investment in research and development which causes technological progress. It is also understood that policy implementations aimed the increasing energy production will promote the export flows. The economic size and trade openness of the BRICS countries are progressed independently from Turkey. At this point, economic growth and liberal trade policies in BRICS countries will increase the exports of Turkey. The positive relationship between bilateral real exchange rate and export flows indicates that Turkey lacks the price competitiveness. This result is likely due to the high import content of export products in Turkey. Hence, Turkey should give priority to other factors (such as branding, producing according to international standards, product diversification) rather than price competition to increase the exports to BRICS countries.

Key words: Bilateral Trade Flows, Augmented-Gravity Model, Turkey, BRICS. JEL Codes: B17, C23, F14.Türkiye'den BRICS Ülkelerine Yönelik İhracat Akımlarının Belirleyicileri: Genişletilmiş Çekimi Modeli Yaklaşımından Bulgular

Ozet
Bu çalışmada 1993-2016 dönemi yıllık dengeli panel verileri kullanılarak Türkiye'den BRICS ülkelerine yönelik ihracat akımlarının temel belirleyicileri sorgulanmaktadır. Bu amaçla oluşturulan Genişletilmiş Çekim modeli Hausman-Taylor yöntemi kullanılarak tahmin edilmektedir. Tahmin bulguları, Türkiye'deki araştırma-geliştirme harcamaları ve enerji üretiminin yanı sıra BRICS ülkelerinin milli gelir ve ticarete açıklık düzeylerinin ihracat akımlarının başlıca motive edici unsurları olduğuna işaret etmektedir. Ayrıca ikili reel döviz kuru değişimlerinin ihracat akımlarıyla pozitif yönde ilişkili olduğu saptanmıştır. Çalışmanın bulguları göz önüne alındığında, Türkiye'nin araştırma ve geliştirme faaliyetleri üzerine daha fazla kaynak ayırmasının, özellikle teknolojik ilerlemelere ve verimlilik artışlarına yol açabilmesi dolayısıyla ihracat akımlarını artırabileceği düşünülmektedir. Ayrıca, yurt içi enerji üretimini artırmaya yönelik uygulamalar ihracat akımlarının artmasına yol açabilecektir. BRICS ülkelerinin pozitif yönlü ekonomik büyümeleri ve daha serbest ticaret politikaları izlemeleri, yurt dışı mal taleplerinin artması bağlamında Türkiye’nin bu ülkelere yönelik ihracatını artırabilecektir. İkili reel döviz kuru ile ihracat akımları arasındaki pozitif yönlü ilişki, ikili ticaret gelişmelerinde Türkiye'nin fiyat rekabeti gücünden yoksun olduğunu göstermektedir. Türkiye'nin ihraç ürünlerinin ithal içeriğinin yüksek olmasına yorulabilen bu sonuç, BRICS ülkelerine yönelik ihracatı artırmak için fiyat rekabeti dışında markalaşmak, uluslararası standartlara göre üretim yapmak ve ürün çeşitlendirmesi gibi başka faktörlere öncelik verilmesi gerekliliğini ön plana çıkarmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İkili Ticaret Akımları, Genişletilmiş Çekim Modeli, Türkiye BRICS. JEL Kodları: B17, C23, F14.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Emrah Eray Akça
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Emrah Eray Akca. Determinants of Export Flows from Turkey to BRICS Countries: The Findings from the Augmented-Gravity Model Approach. Ekonomik Yaklasim. 2021; 32(118): 27-46. doi:10.5455/ey.17502


Web Style

Emrah Eray Akca. Determinants of Export Flows from Turkey to BRICS Countries: The Findings from the Augmented-Gravity Model Approach. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=32593 [Access: February 28, 2021]. doi:10.5455/ey.17502


AMA (American Medical Association) Style

Emrah Eray Akca. Determinants of Export Flows from Turkey to BRICS Countries: The Findings from the Augmented-Gravity Model Approach. Ekonomik Yaklasim. 2021; 32(118): 27-46. doi:10.5455/ey.17502Vancouver/ICMJE Style

Emrah Eray Akca. Determinants of Export Flows from Turkey to BRICS Countries: The Findings from the Augmented-Gravity Model Approach. Ekonomik Yaklasim. (2021), [cited February 28, 2021]; 32(118): 27-46. doi:10.5455/ey.17502Harvard Style

Emrah Eray Akca (2021) Determinants of Export Flows from Turkey to BRICS Countries: The Findings from the Augmented-Gravity Model Approach. Ekonomik Yaklasim, 32 (118), 27-46. doi:10.5455/ey.17502Turabian Style

Emrah Eray Akca. 2021. Determinants of Export Flows from Turkey to BRICS Countries: The Findings from the Augmented-Gravity Model Approach. Ekonomik Yaklasim, 32 (118), 27-46. doi:10.5455/ey.17502Chicago Style

Emrah Eray Akca. "Determinants of Export Flows from Turkey to BRICS Countries: The Findings from the Augmented-Gravity Model Approach." Ekonomik Yaklasim 32 (2021), 27-46. doi:10.5455/ey.17502MLA (The Modern Language Association) Style

Emrah Eray Akca. "Determinants of Export Flows from Turkey to BRICS Countries: The Findings from the Augmented-Gravity Model Approach." Ekonomik Yaklasim 32.118 (2021), 27-46. Print. doi:10.5455/ey.17502APA (American Psychological Association) Style

Emrah Eray Akca (2021) Determinants of Export Flows from Turkey to BRICS Countries: The Findings from the Augmented-Gravity Model Approach. Ekonomik Yaklasim, 32 (118), 27-46. doi:10.5455/ey.17502