ISSN 1300-1868
 

Original Research (Original Article) 


Modern World-System Analysis and Foreign Trade

Filiz ELMAS.

Abstract
The aim of this study is to examine the concept of foreign trade in terms of the “Modern World-System” analysis developed by Immanuel Wallerstein in the 1970’s. The study consists of three parts. The first part includes main concepts in order to explain the terminology used in the Modern World-System analysis. In the second part, the transformation stages of the world-system will be investigated while obeying the time limitation of Wallerstein and foreign trade concept in those time stages will be investigated.The last part is the conclusion and evaluation.

Key words: Modern World-System, Immanuel Wallerstein. JEL Classification: F54, F59MODERN DÜNYA-SİSTEMİ ANALİZİ VE DIŞ TİCARET

Ozet
Bu çalışmanın amacı, Immanuel Wallerstein tarafından 1970’lerde geliştirilen “Modern Dünya-Sistemi” analizi bağlamında dış ticaret kavramını irdelemektir. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, Modern DünyaSistemi analizinde kullanılan kavramların tanıtılmasıdır. İkinci bölüm, Wallerstein’ın zamansal sınıflamasına uyularak dünya-sisteminin dönüşüm evreleri dört dönem halinde ele alınmış ve bu zaman kesitlerinde dış ticaret kavramı incelenmesidir. Son bölüm sonuç ve değerlendirmedir.

Anahtar Kelimeler: Modern Dünya-Sistemi, Immanuel Wallerstein. JEL Sınıflaması: F54, F59


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Filiz ELMAS
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 6345
Downloaded: 1237


REFERENCES
BRENNER, Robert; (1986), “Kapitalizmin Kökenleri”, 11. Tez, S. 3, 10–28.
FRANK Gunder Andre ve Gill K. BARRY (2003), Dünya Sistemi: Beþ Yüzyýllýk mý, Beþ Binyýllýk Mý? Ýmge Kitapevi, Ankara.
GÜLALP, Haldun (1986), “Frank ve Wallerstein”, 11. Tez, S. 3, s. 28–49.
KARAÖMERLÝOÐLU, M. Asým, (2001-2002), “Baðýmlýlýk Kuramý, Dünya Sistemi Teorisi ve Osmanlý/Türkiye Çalýþmalarý”, Toplum ve Bilim, S. 91, Ýstanbul.
OKTÝK, Nilgün ve KÖKALAN, Füsun (2001–2002), “Immanuel Wallerstein; Tarihsel Kapitalizm Analizi Ve Dünya Sistemi”, Doðu-Batý, C. 17, 127–139.
ÖZDEMÝR, Murat (2006), “Uluslararasý Ekonomi Politiðe Marksist Yaklaþýmlar”, Toplum ve Bilim, S. 105, 201–244.
WALLERSTEIN, Immanuel ve HOPKINS Terence, K (2000), Geçiþ Çaðý: Dünya Sisteminin Yörüngesi(1945–2025), Çev. Nuri Ersoy, Ender Abadoðlu, Orhan Akalýn, Yücel Kaya, Avesta Yayýncýlýk, Ýstanbul.
WALLERSTEIN, Immanuel (2002a), Modern Dünya-Sistemi, Cilt 1, Çev. Latif Boyacý, 2. Baský, Bakýþ Yayýncýlýk, Ýstanbul.
WALLERSTEIN, Immanuel (2002b), Modern Dünya-Sistemi, Cilt 2, Çev. Latif Boyacý, Bakýþ Yayýncýlýk, Ýstanbul.
WALLERSTEIN, Immanuel; (2011), Modern Dünya-Sistemi, Cilt 3, Çev. Latif Boyacý, Yarýn Yayýnlarý, Ýstanbul.
WALLERSTEIN, Immanuel; (2002c), Tarihsel Kapitalizm, Çev. Necmiye Alpay, Metis Yayýncýlýk, 3. Baský, Ýstanbul.
WALLERSTEIN, Immanuel; (2005a), Yeni Bir Sosyal Bilim Ýçin, Çev. Ender Abadoðlu, 2. Baský, Aram Yayýncýlýk, Ýstanbul.
WALLERSTEIN, Immanuel, I, JURNA. C. KELLER, E. vd. (2005b), Gulbenkian Komisyonu Sosyal Bilimleri Açýn, Çev. Þirin Tekeli, 2. Baský, Metis Yayýnlarý, Ýstanbul.
WALLERSTEIN, Immanuel; (2005c), Dünya Sistemleri Analizi: Bir Giriþ, Çev. Ender Abadoðlu- Nuri Ersoy, 2. Baský, Aram Yayýncýlýk, Ýstanbul.
WALLERSTEIN, Immanuel; (2005d), “Ýlim Adamlarý Sýnýfýnýn Ana Akýmý ve gerçeklik: Bir Dönüm Noktasýnda Mýyýz?”, Modern Küresel Sistem, Çev. M. Kürþad Atalar, Pýnar Yayýnlarý, Ýstanbul.
SAVRAN, Sungur; (2008), Kod Adý Küreselleþme: 21. Yüzyýlda Emperyalizm, Yordam Kitap, Ýstanbul.
YARKIN, Gülistan; (2008), “Immanuel Wallerstein ve Marksizm”, Praksis, S. 18, 159-184.

How to Cite this Article
Pubmed Style

Filiz ELMAS. [Modern World-System Analysis and Foreign Trade]. Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(Special): 133-160. Turkish. doi:10.5455/ey.20010


Web Style

Filiz ELMAS. [Modern World-System Analysis and Foreign Trade]. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=34391 [Access: March 28, 2020]. Turkish. doi:10.5455/ey.20010


AMA (American Medical Association) Style

Filiz ELMAS. [Modern World-System Analysis and Foreign Trade]. Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(Special): 133-160. Turkish. doi:10.5455/ey.20010Vancouver/ICMJE Style

Filiz ELMAS. [Modern World-System Analysis and Foreign Trade]. Ekonomik Yaklasim. (2012), [cited March 28, 2020]; 23(Special): 133-160. Turkish. doi:10.5455/ey.20010Harvard Style

Filiz ELMAS (2012) [Modern World-System Analysis and Foreign Trade]. Ekonomik Yaklasim, 23 (Special), 133-160. Turkish. doi:10.5455/ey.20010Turabian Style

Filiz ELMAS. 2012. [Modern World-System Analysis and Foreign Trade]. Ekonomik Yaklasim, 23 (Special), 133-160. Turkish. doi:10.5455/ey.20010Chicago Style

Filiz ELMAS. "[Modern World-System Analysis and Foreign Trade]." Ekonomik Yaklasim 23 (2012), 133-160. Turkish. doi:10.5455/ey.20010MLA (The Modern Language Association) Style

Filiz ELMAS. "[Modern World-System Analysis and Foreign Trade]." Ekonomik Yaklasim 23.Special (2012), 133-160. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.20010APA (American Psychological Association) Style

Filiz ELMAS (2012) [Modern World-System Analysis and Foreign Trade]. Ekonomik Yaklasim, 23 (Special), 133-160. Turkish. doi:10.5455/ey.20010

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10334

 • DIŞ TİCARET KURAMINDA ÇEKİM MODELİ
  The Gravity Model in International Trade Theory [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(88): 1-34
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35200

 • Most Cited Articles
 • [Türkçe Başlık Yok]
  TOURISM AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY [English]
  Jülide Yıldırım Öcal, Nadir Öcal
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 131-141
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10503
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi: Toplumsal Cinsiyetçi Bir Yaklaşım
  THE INDIVIDUAL PENSION SYSTEM IN TURKEY: A GENDERED PERSPECTIVE [English]
  Şule ŞAHİN, Helga RITTERSBERGER-TILIÇ, Adem Yavuz ELVEREN
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(77): 115-142
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20039
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • KÜRESEL EKONOMİK BEKLENTİLER: RESESYON GEÇMİŞ OLABİLİR AMA NEREYE KADAR?
  Global Economic Prospects: The Recession May Be Over But Where Next? [Turkish]
  Yılmaz AKYÜZ, [Trans./Çev. Sibel Çaşkurlu]
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(75): 1-25
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20046
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  English Title Not Available [Turkish Title: EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA] [Turkish]
  Filiz Elmas ÖZAĞ
  Ekonomik Yaklasim. 1994; 5(12): 63-77
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10174
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]